Forord Afgift af vin og frugtvin fremgår af lovbek. nr. 565 af 3. august 1998 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Afgiften af vin og frugtvin blev indført i 1922. Den nuværende lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. - lov nr. 1015 af 19. december 1992 - trådte i kraft den 1. januar 1993 og indeholdt bl.a. en tilpasning til EUs bestemmelser, idet afgiften er omfattet af de harmoniserede punktafgifter, se A.15.

Af vinafgiftspligtige drikkevarer i form af alkoholsodavand (alcopops, RTD-drikke) opkræves der fra 1. juni 2005 en tillægsafgift, jf. lov nr. 1392 af 20. december 2004.

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 979 af 18. oktober 2005 om sikkerhedsstillelse, lister over EU-handel og registreringsoplysninger efter øl- og vinafgiftsloven. I vejledningen omtales denne som bekendtgørelsen eller bek.

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.DatoÆndring

365

26.05.1997Lovbekendtgørelse

1098

29.12.1997Klagestrukturen

565

03.08.1998Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000Opkrævningsloven

1029

22.11.2000Afskaffelse af hæftestraf
1217 27.12.2003 Omlægning af ølafgiftssatsen
139220.12.2004Afgiftsnedsættelse og tillægsafgift af alkoholsodavand 
325 18.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse  
428 06.06.2005Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen. 
Ny tekst start1410Ny tekst slutNy tekst start21.12.2005Ny tekst slutNy tekst startJustering af tillægsafgift på alkoholsodavandNy tekst slut

Vareområde
§ 3
Afgiftspligten omfatter vin og frugtvin, der henhører under toldtariffens hovedpos. 2204, 2205 og 2206, og som har et ethanolindhold over 1,2 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. Varer med et ethanolindhold på over 22 pct. vol. beskattes som spiritus.

Afgiftspligten omfatter bl.a. følgende varer - også mousserende:

 • vin, fx rødvin, rosévin og hvidvin
 • hedvin, fx madeira, portvin og sherry
 • aperitifvine, fx vermouth og sangria
 • frugtvin o.l., fx kirsebærvin, æblecider og mjød.

Tillægsafgift af alkoholsodavand
§ 3C
Fra 1. juni 2005 skal der betales en tillægsafgift af alkoholsodavand.

Følgende drikkevarer, der er omfattet af vin- og frugtvinsafgiften, anses for alkoholsodavand

 • vin, frugtvin o.l., der henhører under pos. 2206, og som er en blanding af ikke-alkoholholdige drikkevarer med vin - og frugtsvinsbaserede drikkevarer, der henhører under pos. 2206.

Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter varer under pos. 2009, 2201 og 2202, dvs.

 • frugt- og grøntsagssafter, most o.l.
 • drikkevarer, med eller uden kulsyre, fx almindelig drikkevand, mineralvand, limonade, sodavand og kakaomælk.

Følgende drikkevarer anses ikke for alkoholsodavand

 • vin og frugtvin, der alene er tilsat aromastoffer
 • cider, dvs. frugtvin fremstillet af æblesaft eller pæresaft, og som opfylder bestemmelserne i Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 878 af 30. oktober 2003 om frugtsaft mv.
 • frugtvin, der har ret til betegnelsen frugtvin efter Fødevareministeriets anordning nr. 17 af 22. januar 1930 om frugtvin og rosinvin.

§ 33, stk. 1 Afgiftspligtige varer, der er fremstillet her i landet eller modtaget fra udlandet, må ikke uden SKATs tilladelse i erhvervsmæssigt øjemed underkastes nogen behandling, herunder aftapning på flasker, efter at varerne er udleveret fra fremstillingsvirksomheden eller modtaget fra udlandet.

§ 33, stk. 2 Afgiftspligtige varer, der er indført eller modtaget fra udlandet, må ikke uden SKATs tilladelse i erhvervsmæssigt øjemed tilsættes varer, der er spiritusafgiftspligtige.

EmballageafgiftEmballager til vin og frugtvin er afgiftspligtige efter emballageafgiftsloven, se G.1.

Returpantsystemet Emballager til frugtvin (cider) og alkoholsodavand med 10 pct. vol. eller derunder er omfattet af reglerne om pant og indsamling mv. af emballager, se B.3.6.1.

Afgiftssats
§ 3 og § 3A
Afgiften af vin og frugtvin er

Afgiftsklasse

Ethanolindhold 

Afgift pr. liter

1

 >1,2-6%

3,90 kr.

2

 >6-15%

6,14 kr.

3

 >15-22%

9,20 kr.

Tillægsafgift (mouss.)*)

3,06 kr.

*) Tillægsafgift for mousserende varer, dvs. varer med et overtryk på mindst 3 bar ved 200 C.

Tillægsafgiftssats
§ 3C
Tillægsafgiften af alkoholsodavand er

Ethanolindhold

Afgift pr. liter

>1,2 - 10%

7,25 kr.

>10%

14,75 kr.

Eksempel
Frugtvinsbaseret alkoholsodavand: Flaske med 27,5 cl og 5,6% vol. alk.
Vinafgift0,275 liter X 3,90 kr.    = 1,07 kr.
Tillægsafgift0,275 liter X 7,25 kr.    = 1,99 kr.
Afgift at betale i alt3,06 kr.

Tidligere afgiftssatserAfgiften af vin og frugtvin har tidligere udgjort:

01.05.1997-08.01.2005:

Afgiftsklasse

Afgift pr. liter

1

4,50 kr.

2

7,05 kr.

3

10,55 kr.

Tillægsafgift (mouss.)

3,50 kr.

Virksomheder kan registreres enten som oplagshaver eller varemodtager efter nedenstående regler. De generelle regler om registrering, se A.5. Ved anmeldelse til registrering bruges en blanket nr. 22.046.

Hvis virksomheden ikke er registreret efter ovenanførte regler, skal den ved køb af varer i andre EU-lande forudanmelde hvert enkelt køb til SKAT og stille sikkerhed (ikke-registreret varemodtager), se A.5.4 og A.15.5.7.

Fremstilling
§ 5, stk. 1
Virksomheder, der fremstiller vin eller frugtvin her i landet, skal registreres som oplagshavere hos SKAT. Efterbehandling af afgiftspligtig vin og frugtvin, herunder eftergæring og tilsætning af kulsyre, anses også for fremstilling, hvis varens afgiftsmæssige klassificering ændres, jf. § 5, stk. 3.

Indførsel
§ 5, stk. 2
Virksomheder, der indfører eller modtager vin og frugtvin fra udlandet med henblik på videresalg (mellemhandel), kan registreres som oplagshavere. Ved mellemhandel forstås engrossalg til andre handlende af afgiftspligtige varer. Salg fra almindelige detailhandlere til restaurationer o.l. anses dog ikke som mellemhandel.

Oplagshavere
§ 5, stk. 4
Oplagshavere har ret til at fremstille, modtage og oplagre varer uden afgift, se A.5.2.

Varer, der er bestemt til salg gennem virksomhedens egen detailforretning, og som købes hos andre oplagshavere, skal i almindelighed købes i beskattet stand.

Sikkerhedsstillelse
§ 5, stk. 5, og bek. § 1
Hvis virksomheden leverer ubeskattede varer til virksomheder her i landet eller i andre EU-lande eller udfører varer til tredjelande via et andet EU-land, skal virksomheden stille sikkerhed for betaling af afgiften, se A.6.

Lokaler
§ 7, stk. 1
Lokaler, som virksomheden bruger til fremstilling og opbevaring af afgiftspligtige varer, skal godkendes af SKAT, se A.5.2.

Fælles lokalerVirksomheder kan efter ansøgning til SKAT få tilladelse til at benytte fælles lokaler sammen med andre registrerede oplagshavere, se B.1.3.

Udleveringslagre Virksomheder, som fra særlige udleveringslagre, der ligger uden for hovedvirksomheden, udleverer varer en gros til andre handlende, restauratører mv., kan få udleveringslagrene registreret sammen med hovedvirksomheden, se A.5.1.

Aftapning for
anden virksomhed
Virksomheder kan af SKAT få tilladelse til som lønarbejde at foretage aftapning og etikettering af varer for andre oplagshavere.

Tilladelsen vil bl.a. være betinget af:

 • at aftapningen for andre virksomheder udgør mindst 100.000 liter årlig, og
 • at det enkelte parti (samme vare) skal være på mindst 400 liter for hedvin o.l. og 675 liter for anden vin og frugtvin.

I lighed hermed kan virksomheder få tilladelse til at lade varer aftappe og etikettere som lønarbejde hos en anden registreret virksomhed (aftapningscentral).

Indførsel
§ 4, § 6, stk. 1-4 og 8
og § 13
Virksomheder, der indfører eller modtager varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal anmelde sig til registrering som varemodtager.

Virksomheder, der kun modtager varer fra EU-lande, kan i stedet for en varemodtagerregistrering vælge at anmelde hvert enkelt køb af varer til SKAT. Det skal ske inden transporten påbegyndes, og der skal samtidig stilles sikkerhed for skyldige afgifter, se A.5.1.

PrivatpersonerPrivatpersoner, der fra andre EU-lande indfører (modtager) varer skal ligeledes anmelde hvert køb af varer til SKAT. Det skal ske inden transporten påbegyndes, og der skal samtidig stilles sikkerhed for skyldige afgifter, medmindre der er tale om fjernsalg, se A.9.2.2.

§ 6, stk. 8Virksomheder, der er registreret som oplagshaver i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en repræsentant til at forestå afgiftsbetalingen. Repræsentanten, der skal være bosiddende her i landet, skal anmelde sig til registrering hos SKAT og stille sikkerhed for skyldige afgifter.

Fjernsalg
§ 6, stk. 5-6
Virksomheder, der har postordresalg e.l. af varer fra andre EU-lande til kunder i Danmark, skal registreres efter loven, se A.5.5.

§§ 8-9Virksomheden skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåneden. Om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.

§ 9 Den afgiftspligtige mængde er den mængde varer, som virksomheden har udleveret beskattet i månedens løb, opgjort i liter på grundlag af det virkelige cl-indhold i beholderne. Varerne skal medregnes til udleveringen, uanset om de er endelig solgt eller leveret i konsignation eller på anden måde.

Varer, der er overført til virksomhedens egne detailudsalg og restaurationer, skal medregnes i udleveringen for den måned, hvor overførslen har fundet sted.

Til den afgiftspligtige udlevering skal også medregnes varer, der er udleveret som handelsprøver eller udtaget til forbrug i virksomheden.

Virksomheden skal for hvert kvartal opgøre mængden af varer på flasker, der mangler i beholdningen, er gået tabt ved brækage mv. eller er udleveret som prøve mv.

Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde foretages i øvrigt efter regnskabsreglerne i B.2.7.

Fradrag
§ 10
Reglerne for, hvilke varer der kan fradrages i den afgiftspligtige mængde, svarer til reglerne for spiritus, se B.1.4.

Afgiftsfritagelse
§ 11, stk. 1
Der sker afgiftsfritagelse af varer, der

 • er denaturerede
 • anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål o.l.
 • anvendes til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter loven
 • leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv., og de hertil knyttede personer, se A.7.1.2.5

Reglerne om afgiftsfritagelse svarer til det for spiritusafgiften anførte, se B.1.5.

§ 11, stk. 3Der gives endvidere afgiftsfritagelse af varer, der 

 • indføres eller modtages fra andre EU-lande, i samme omfang som efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1 og 2, bortset fra vareprøver, se Momsvejledningen
 • medføres af privatpersoner til eget brug fra et andet EU-land på de vilkår og i de mængder, der efter EUs bestemmelser kan indføres afgiftsfrit, se A.9.2.1.
 • er småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter, som privatpersoner modtager fra privatpersoner i et andet EU-land. I vurderingen af, om der er tale om en småforsendelse uden erhvervsmæssig karakter, indgår bl.a. forsendelsens art og mængde og om forsendelsen sker lejlighedsvis, jf. lov nr. 376 af 18. maj 1994 (L 125).

Afgiftsgodtgørelse
§ 11, stk. 2
Der ydes godtgørelse af afgiften af beskattede varer, der leveres til et andet EU-land, se A.8.2 og A.15.6.

§ 12Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver, jf. B.3.2, kan af SKAT meddeles bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af varer i samme omfang, som der kan ske afgiftsfritagelse efter § 11, stk. 1, se A.8.2. og A.15.6.

Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

Ledsagedokument om varers ægthedMed henblik på at sikre varernes ægthed skal enhver transport af vin, der er omfattet af EU-vinmarkedsordningen, ledsages af et dokument. Det gælder både EU-varer og varer fra tredjelande.

Vinmarkedsordningen, jf. RFO 1493/1999, omfatter bl.a. rød-, hvid- og rosévin samt hedvine (toldtarifpos. 2204), men ikke vermouth o.l. (pos. 2205) og frugtvin (pos. 2206).

EU-lande - T2-vinFor vin fra EU-lande opfylder punktafgiftsledsagedokumentet, se A.15.5, også kravet om ledsagedokument efter vinmarkedsordningen. Dokumentet skal dog evt. suppleres med yderligere oplysninger bl.a. om

 • referencenummer
 • for vin og druemost i beholdere på over 60 liter: Vinavlszone og de behandlinger varerne har undergået
 • attest om rigtigheden af oprindelsesbetegnelsen for kvbd (kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder) eller den geografiske benævnelse for bordvin.

Dokumentet skal udstedes af den kompetente myndighed, bemyndigede myndigheder eller andre bemyndigede, fx den registrerede virksomhed i det medlemsland, hvor transporten begynder.

Ved transport af tredjelandsvarer, der er overgået til fri omsætning, skal ledsagedokumentet indeholde oplysning om indførselsdokumentet - VI 1-dokument - der har ledsaget varerne, herunder udstedelsesdato og navn og adresse på det udstedende organ i tredjelandet.

Små vinproducenter kan af egne myndigheder få tilladelse til at erstatte punktafgiftsledsagedokumentet med vinmarkedsordningens ledsagedokument, se A.15.5.1.

Tredjelande - T1-vinFor vin fra tredjelande, der ikke er bragt i fri omsætning i EU, skal der ved indførsel fremlægges et indførselsdokument - VI 1-dokument - som er udstedt af et kompetent organ (evt. bemyndigede producenter) i det land, hvor vinen har sin oprindelse. Dokumentet skal indeholde en attest og en analyseerklæring, jf. i øvrigt KFO 883/2001.

EU-Kommissionen offentliggør på grundlag af meddelelser fra tredjelandenes myndigheder en liste med navne og adresser på de organer, laboratorier og vinproducenter, der har beføjelse til at udfærdige VI 1-dokumenter (bilag VII i KFO 883/2001).

For vin fra tredjelande, hvor varepartiet er opdelt i EU, før det er overgået til fri omsætning, skal der fremlægges et VI 2-dokument (uddrag af VI 1-dokument - bilag X i KFO 883/2001). Dokumentet skal være påtegnet af myndighederne i det land, hvor opdelingen er foretaget.

Undtaget fra bestemmelserne om fremlæggelse af indførselsdokument er

 • vin i beholdere, som rummer højst 5 liter og er forsynet med etiket og éngangslukkeanordning, hvis den samlede transporterede mængde ikke overstiger 100 liter
 • rejsegods og gaver med vin til private i partier på højst 30 liter
 • flyttegods og proviant på internationale transportmidler
 • vin til diplomater o.l. (kun told- og afgiftsfrie varer)
 • vin i beholdere på højst 2 liter til varemesser
 • vin til videnskabelige og tekniske forsøg i partier på højst 100 liter
 • vin, der indføres i beholdere med et rumindhold på højst 5 liter, som er forsynet med etiket og éngangslukkeanordning, med oprindelse i Canada, Iran, Libanon, Folkerepublikken Kina,Taiwan, Indien, Bolivia og republikken San Marino. For vine fra disse lande skal der i stedet fremlægges oprindelsescertifikat, se punktet Vermouth o.l.
 • hedvinen Boberg, når der fremlægges et certifikat om oprindelsesbetegnelse.

Vermouth o.l. For vermouth o.l. (toldtarifpos. 2205), der ikke er bragt i fri omsætning i EU, skal fremlægges oprindelsescertifikat, som skal være udstedt af en kompetent myndighed i det pågældende oprindelsesland. Der skal endvidere i givet fald fremlægges omladningsattest.

Manglende dokumenter ved fortoldningen Hvis der ikke kan fremlægges forskriftsmæssig oprindelsesdokumentation ved fortoldningen, kan vinen importeres mod en erklæring fra varemodtageren om, at dokumentet vil blive fremlagt inden 3 måneder fra fortoldningsdagen, og at varepartiet ikke vil blive solgt, udbudt til salg eller udleveret, før dokumentet er godkendt af SKAT.

Hvis dokumentet ikke kan fremlægges, skal varerne genudføres, se i øvrigt Toldvejledningen.

§ 14, stk. 1 og 2 Virksomheden skal føre regnskab over fremstilling samt tilgang og udlevering af varer. Registrerede varemodtagere, danske fjernsalgsvirksomheder samt repræsentanter skal endvidere føre fortegnelse over, hvor varerne er leveret.

§ 14, stk. 6 Regnskabet føres opdelt på fustagevarer og flaskevarer for hver afgiftsklasse efter nedenstående retningslinier. Regnskabet kan helt eller delvis erstattes af virksomhedens eget regnskab, hvis dette indeholder mindst tilsvarende oplysninger.

Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 (L66) er der fra 1. januar 2003 indført øgede krav til regnskaber og fakturaer i bl.a. øl- og vinafgiftsloven, se A.10.1.3.

KonteringsplanRegnskaberne skal - medmindre andet er anført for det enkelte regnskab - føres efter følgende konteringsplan:

Vin/frugtvinKonto
>1,2 - 6% vol. (afgiftskl. 1)1.1 Fustagevarer
- kvalitetsvin
- anden vin
 1.2 Mousserende vin m.m.
 1.3. Flaskevarer
>6 - 15% vol. (afgiftskl. 2)2.1 Fustagevarer
- kvalitetsvin
- anden vin
 2.2 Mousserende vin m.m.
 2.3. Flaskevarer
>15 - 22% (afgiftskl. 3)3.1 Fustagevarer
- kvalitetsvin
- anden vin
 3.2 Mousserende vin m.m.
 3.3. Flaskevarer

 KontoOmfatter
1.1
2.1
3.1
Kvalitetsvin og anden vin på fustager (bulkvarer).
1.2
2.2
3.2
Mousserende vin og frugtvin, uanset oprindelse og kvalitetsbetegnelse, der har et overtryk på mindst 3 bar ved 20o C.

1.3
2.3
3.3

Flaskevarer, dvs. alle indførte flaskevarer, egne tapninger og al frugtvin, dog bortset fra mousserende vin og frugtvin.

De nærmere regnskabsregler fremgår af B.2.7.2 (flaskevarer) og B.2.7.3 (fustagevarer).

Omregning fra flasker til literRegnskabet over til- og afgang af varer føres i liter. Varer, der til- eller fraføres virksomheden på flasker, skal regnes om til liter efter flaskernes virkelige cl-indhold.

Regnskabet skal i øvrigt være tilrettelagt på en sådan måde, at det dels tilgodeser de afgiftsmæssige hensyn, dels tilgodeser de kvalitetsmæssige hensyn, som er foreskrevet i EU-vinmarkedsordningen, jf. RFO 1493/1999.

Fremstilling af frugtvinRegnskabsreglerne for fremstilling af frugtvin fremgår af B.2.7.4.

BlanketterRegnskabet over vin og frugtvin kan føres på SKAT-blanketter eller i virksomhedens eget regnskab, hvis dette indeholder samme oplysninger.

Der findes følgende blanketter:

 • 22.009 Frugtvinsdriftsbog
 • 22.018 Til- og afgang af fustagevarer
 • 22.029 Kvartalsopgørelse - vin og frugtvin
 • 22.037 Udleveringsregnskab, vin og frugtvin
 • 22.039 Til- og afgang af ubeskattede flaskevarer
 • 22.046 Registreringsanmeldelse
 • 22.064 Frugtvinsblandingsseddel
 • 22.068 Administrativt ledsagedokument (EU)
 • 22.069 Forenklet ledsagedoukment (EU)

Anskaffelse Blanketterne kan fås elektronisk.

RegnskabsførelseRegnskabet skal føres på ordentlig og overskuelig måde, der kan danne grundlag for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og for SKATs kontrol.

FakturaDer skal ved hver udlevering af afgiftspligtige varer udstedes faktura, se A.10.1.1.

EU-ledsagedokument
§ 14, stk. 3
Ved forsendelse af varer til eller gennem andre EU-lande skal der endvidere udstedes et ledsagedokument, se A.15.5.

Opgørelse over EU-handel
§ 15 og bek. § 4
Virksomheden skal på grundlag af ledsagedokumenterne udarbejde lister over ubeskattet køb i og salg til andre EU-lande, se A.10.2.

Til- og afgang af ubeskattede flaskevarerTilgang og afgang af ubeskattede flaskevarer anføres på blanket nr. 22.039. Regnskabet omfatter alle flaskevarer, herunder også flaskevarer, der er forsynet med banderole (før 1. oktober 2001).

TilgangTilgangen omfatter varer, som virksomheden har importeret eller fået overført ubeskattet fra en anden registreret oplagshaver samt varer, som virksomheden har aftappet, herunder frugtvin af egen fremstilling. Posteringerne foretages på grundlag af følgende bilag:

 • varer modtaget fra et andet EU-land: Handelsdokument, ledsagedokument, enhedsdokument.
 • varer indført af virksomheden fra tredjeland: Enhedsdokument.
 • varer modtaget fra en anden virksomhed her i landet: Faktura.
 • varer aftappet af virksomheden: Internt bilag.
 • frugtvin af egen fremstilling, der er aftappet af virksomheden: Internt bilag.

Afgang Afgangen omfatter varer, som virksomheden har udleveret ubeskattet. Som afgang føres desuden varer, som virksomheden har optrukket og tilbageført fustagelageret. De enkelte posteringer foretages på grundlag af følgende bilag:

 • varer leveret til et andet EU-land: Handelsdokument/ledsagedokument/enhedsdokument.
 • varer udført til tredjelande: Enhedsdokument.
 • varer overført til en anden virksomhed her i landet, herunder provianteringsvirksomheder: Faktura.
 • varer leveret til diplomatiske repræsentationer mfl.: Tolddeklaration.
 • varer leveret til bevillingsvirksomheder: Faktura.
 • optræk: Internt bilag.
 • borthældning/destruktion: SKATs tilladelse til borthældning eller destruktion.
 • varer gået tabt ved brand eller brækage samt prøver, der er udtaget af SKAT: SKATs skriftlige tilladelse til fraskrivning.
SKAT kan tillade, at regnskab over til- og afgang af flaskevarer helt eller delvis føres med periodiske posteringer på grundlag af virksomhedens interne regnskab, hvis dette indeholder samme oplysninger.

Beholdningen skal specificeres i fustager og antal flasker inden for hver flaskestørrelse. Flasker skal regnes om til liter på grundlag af det virkelige cl-indhold.

For kvalitetsvin, som virksomheden selv har tappet, skal virksomheden i de interne optællingslister mv. angive beholdningen af hvert enkelt varemærke. Virksomheder, der har en forholdsvis beskeden aftapning af et større antal forskellige kvalitetsvine, kan få tilladelse til at give oplysning om den specificerede beholdning af hver enkelt kvalitetsvin (både ubanderoleret og banderoleret) én gang om året, fx i forbindelse med statusoptælling, i stedet for hvert kvartal.

Beregning af svind opgøres for henholdsvis fustagevarer og flaskevarer. Svind på fustagevarer indeholder normalt svind ved fordampning, tapning og optræk mv. Dette svind skal ikke beskattes.

Svind på flaskevarer indeholder evt. tyverier, brækager og udleverede prøver. Dette svind skal beskattes. Mængden overføres til afgiftsangivelsen for den sidste måned i kvartalet.

UdleveringsregnskabVirksomheden skal på blanket nr. 22.037 føre regnskab over den afgiftspligtige udlevering af varer, dvs. over den udlevering, der skal betales afgift af.

Regnskabet over den afgiftspligtige udlevering skal omfatte varer, som er solgt til detailforretninger, restaurationer mv., eller er overført til detailudsalg eller restaurationer, der ejes af virksomheden, samt prøver, gaver, repræsentation og eget forbrug.

Virksomheden skal i et særligt udleveringsregnskab 22.037 gøre rede for den afgiftspligtige udlevering af varer og for enhver returnering af varer, som er beskattet efter den afgiftssats, der gælder ved returneringen. Returvarer indføres som negativ postering. Det særlige udleveringsregnskab indeholder foruden kolonner til dato og bilagsnummer en kolonne for hver konto.

Alle udleveringsbilag (fakturaer, notaer, følgesedler o.l.) posteres hver dag med oplysning om dato, bilagsnummer og udleveret litermængde under hver konto. Flasker skal regnes om til liter på grundlag af virkelig cl-indhold for de pågældende flaskestørrelser. Litertallet behøver ikke at være anført på bilag eller bilagskopier.

De enkelte kolonner i regnskabet tælles sammen for hver kalendermåned. Litermængden overføres til afgiftsangivelsen.

Ved kvartalets udgang posteres summerne for 1., 2. og 3. kvartalsmåned i kvartalsopgørelsen, (blanket nr. 22.029).

KvartalsafslutningKvartalsafslutningen foretages på kvartalsopgørelse 22.029 og skal omfatte:

 • en opgørelse af den ubeskattede beholdning (inkl. evt. varer, der er banderoleret)
 • en beregning af svind på fustagevarer
 • en beregning af svind på flaskevarer
 • et uddrag af driftsbogen for virksomheder, der fremstiller frugtvin.

Beholdningen opgøres på grundlag af interne optællingslister for hver afgiftsklasse og specificeres efter konteringsplanen og flaskestørrelse.

RegnskabsmaterialeFortegnelse over regnskabsblanketter mv., se B.2.7.1.

Der gælder følgende regnskabsregler for vin, der er indført på fustager, tanke e.l.:

Konti Konto 1.1 og 2.1 omfatter kvalitetsvin (kvbd) samt andre vine, dvs. vine der ikke er nævnt under kvalitetsvin og frugtvin. Konto 3.1 opdeles i kvalitetshedvine, fx portvin, madeira og sherry, og anden vin, herunder frugtvin.

Konto 1.1 og 2.1
Kvalitetsvin (kvbd)
Kontoen omfatter vin fra EU med ret til betegnelsen kvbd (kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder) samt vin fra tredjelande med ret til en geografisk betegnelse, der er mindre end oprindelseslandet, og som tillige har ret til en benævnelse for en højere kvalitet.

Vine, der har ret til betegnelsen kvbd, er optaget på en liste, der er offentliggjort af EU-Kommissionen. I stedet for betegnelsen kvbd eller den tilsvarende betegnelse på et andet af EU-sprogene, fx VQPRD for franske vine og QBA for tyske vine, kan anvendes det pågældende oprindelseslands traditionelle betegnelse, jf. KFO 753/2002. Disse betegnelser er:

Tyskland
Oplysning om vinens herkomst ledsaget af betegnelsen "Qualitätswein", "Qualitätswein mit Prädikat" i forbindelse med en af benævnelserne "Kabinett", Spätlese", "Auslese", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese" eller "Eiswein".

Indførsel af tysk kvalitetsvin på fustage kan kun foretages af virksomheder, der har fået særlig tilladelse, og som af den tyske kontrolmyndighed har fået tildelt et særligt kontrolnummer.Tilladelser af denne art omfatter kun "Qualitätswein", som ikke har ret til betegnelsen "Prädikat". Virksomheder, der ønsker at indføre tysk kvalitetsvin på fustage, kan få blanketter til ansøgning om kontrolnummer tilsendt ved henvendelse til SKAT.

Frankrig
"Appellation d''origine contrôlée" (AOC), "Appellation contrôlée (AC), eller "Appellation d''origine vin délimité de qualité supérieure" (VDQS).

Italien
"Denominazione di origine controllata" (DOC), "Denominazione de origine contrallata e garantita" (DOCG).

Luxembourg
"Marque nationale" med tilføjelsen "Appellation controlée" i forbindelse med navnet på det bestemte dyrkningsområde "Moselle luxembourgeois".

Grækenland
"Appellation d''origine contrôlée (AOC) eller "Appellation d''origine de qualite superieure" (AOQS).

Spanien
"Denominación de origen" og "Denominación de origen calificada".

Portugal
"Denominacao de origem", "Denominacao de origem controlada" og "Indicacaode provenlência regulamentada".

Tredjelande
Tredjelandsvinene er optaget på en liste, der er offentliggjort af EU-Kommissionen.

Konto 1.1 og 2.1
Anden vin/frugtvin
Kontoen omfatter vine, der ikke er nævnt under kvalitetsvin, samt frugtvin.

Konto 3.1
Hedvine
Kontoen omfatter hedvine mv. og opdeles i kvalitetshedvine, fx portvin, madeira og sherry, og anden vin, herunder frugtvin.

Til- og afgangTil- og afgang af fustagevarer foretages på blanket nr. 22.018.

TilgangTilgangen omfatter varer, som virksomheden har indført eller har modtaget ubeskattet fra en anden virksomhed. Som tilgang føres desuden optrukne varer, som virksomheden har ført tilbage til fustagelageret. Posteringerne foretages på grundlag af følgende bilag:

 • varer modtaget fra et andet EU-land: Handelsdokument, ledsagedokument, enhedsdokument.
 • varer indført af virksomheden fra tredjelande: Enhedsdokument.
 • varer modtaget fra en anden virksomhed her i landet: Faktura/ledsagedokument/handelsdokument.
 • optræk: Internt bilag.

Afgang Afgangen omfatter varer, som virksomheden har udleveret ubeskattet eller selv aftappet. Posteringerne foretages på grundlag af følgende bilag:

 • varer leveret til et andet EU-land: Handelsdokument/ledsagedokument/enhedsdokument.
 • varer udført til tredjelande: Enhedsdokument.
 • varer leveret til en anden virksomhed her i landet: Faktura, ledsagedokument, handelsdokument.
 • varer leveret til bevillingsvirksomheder: Faktura.
 • varer gået tabt ved brand eller brækage samt prøver, der er udtaget af SKAT: SKATs skriftlige tilladelse.
 • egne tapninger: Internt bilag.
 • borthældning/destruktion: SKATs skriftlige tilladelse.

Tilgangsnummer For at kunne følge det enkelte parti druevin, som modtages på fustage, gennem de forskellige behandlinger mv. i virksomheden, skal virksomheden forsyne hvert parti fustagevarer med et tilgangsnummer.

Tilgangsnummeret skal noteres på alle tilgangsbilag, dvs. ledsagedokumenter, enhedsdokumenter, oprindelsescertifikater, handelsdokumenter og købsfakturaer.

Nummeret skal desuden angives i regnskabet og på ledsagedokument/enhedsdokument over ubeskattet udlevering.

Virksomheden kan selv vælge det nummersystem, der ønskes benyttet.

Tapperegnskab Virksomheden skal i et internt regnskab gøre rede for varer, som virksomheden har aftappet.

Regnskabet over aftapningerne skal for hver vareart og hver aftapning oplyse varenavn og flaskestørrelse samt angive det virkelige cl-indhold i flaskerne, antallet af tappede flasker og det tappede antal liter. Omhældninger og optræk skal også fremgå af dette regnskab. Optræk skal omregnes til liter efter flaskernes virkelige cl-indhold.

Virksomhedens interne tapperegnskab skal for kvalitetsvine indeholde den nøjagtige varebetegnelse (kvalitetsbetegnelse), fx Entre deux Mers AOC, som fremgår af oprindelsesdokumentationen.

For kvalitetsvine, der etiketteres i forbindelse med tapningen, kan etiketbetegnelsen anføres.

Ved alle tapninger skal det tilgangsnummer, som virksomheden har tildelt partiet, noteres i tapperegnskabet.

SKAT kan tillade, at varer aftappes og etiketteres af en aftapningscentral, dvs. en oplagshaver, som har fået tilladelse hertil af SKAT, se B.2.3.1 under punktet Aftapning for anden virksomhed.

IdentifikationssystemVirksomheden skal etablere et identifikationssystem med henblik på at sikre, at den enkelte flaske vin, der er tappet her i landet, tidsmæssigt kan føres tilbage til det kvartal, hvor vinen enten er tappet eller etiketteret.

I stedet for tidspunktet for tapning eller etikettering kan angives det tilgangsnummer, som virksomheden har tildelt det pågældende parti. Dette forudsætter dog, at hele det pågældende parti tappes inden for samme kvartal.

Identifikationssystemet skal omfatte al druevin, der tappes her i landet. Der skal bruges samme identifikationssystem for alle virksomhedens tapninger. Identifikationssystemet skal gøre det muligt at henføre den enkelte flaske vin til ledsagedokumentet for den pågældende vare.

Virksomheden kan selv vælge det system, der passer virksomheden bedst. Der skal her nævnes nogle muligheder for identifikationssystemet :

Oplysning om tappetidspunktet, respektive tidspunktet for etikettering, kan ske ved anførsel af:

 • dato og årstal
 • nummer for uge, måned eller kvartal efterfulgt af årstal - evt. blot sidste ciffer i årstallet
 • kode (tal eller bogstav - evt. en kombination heraf) for det pågældende kvartal, fx 3 for juli kvartal 2001, 5 for januar kvartal 2002 osv.
 • kode i form af udstansning i kanten af etiketten.

Oplysningen kan efter virksomhedens eget valg anføres på etiketten (hoved- eller bagetiket), på en særlig oblat e.l. eller på selve beholderen (flasken).

Virksomheden skal anmelde identifikationssystemet til SKAT.

DriftsbogRegnskabet over fremstillingen og beholdningen af uaftappede varer føres i driftsbog 22.009, som indeholder følgende 4 konti:

 • 1 a Saft, hensat til gæring.
 • 1 b Gæret saft, tilsat ethanol.
 • 1 c Frugtvin til lagring, blanding mv.
 • 1 d Ethanol.

Driftsbogen føres efter vejledningen foran i bogen.

Hvis virksomheden ændrer varernes sammensætning eller mængde, fx blanding, overførsel til anden konto, tilsætning af vand mv., skal der udfyldes en frugtvinsblandingsseddel (blanket nr. 22.064). På blandingssedlen skal der gøres rede for behandlingerne og udbyttet mv.

Tappede flasker De fremstillede varer overføres til regnskabet over til- og afgang af, når varerne er tappet på flaske. Posteringen skal ske månedsvis eller kvartalsvis på grundlag af et internt regnskab over den tappede mængde. Denne skal beregnes efter det virkelige cl-indhold i de tappede flasker.

Konto 1 c skal afsluttes ved udløbet af hvert kvartal. Der foretages følgende ultimoposteringer under rubrikken Afgang:

 • antallet af liter, der er tappet
 • slutbeholdningen ved kvartalets udløb.

Derefter posteres balancen under hver afgiftsklasse, og til- og afgangskolonnerne tælles sammen og skal balancere to og to.

Differencer og slutbeholdninger overføres til kvartalsopgørelse 22.029.

Alle konti i driftsbogen afsluttes ved kalenderårets udløb, og beholdningerne overføres til driftsbogen for det følgende år.

RumindholdForbrugerstyrelsen har i bek. nr. 901 af 29. november 1993 om volumenstørrelser for vin, druemost og spiritus mv. fastsat de nominelle volumener for færdigpakninger på 10 liter eller derunder, som bl.a. vin må udbydes til salg i. Der er ikke fastsat tilsvarende nominelle volumener for hedvine og vermouth o.l. samt frugtvine.

Vin (bordvin og kvbd-vine) kan til restaurationer, hoteller, marketenderier o.l. udleveres i beholdere på over 10 liter, men ikke over 60 liter.

Der betales afgift på grundlag af det virkelige cl-indhold i beholderen.

Etiketter
§ 33, stk. 3
Ved forhandling af vin og frugtvin her i landet må der ikke anvendes betegnelser, etiketter, reklamer o.l., der kan give køberen det indtryk, at varen er spiritus eller vin af en anden art, oprindelse mv. end den, varen er beskattet efter.

Reglerne om etikettering af vin og frugtvin findes i øvrigt dels i EUs vinmarkedsordninger, dels i national lovgivning.

Almindelige bordvine, kvalitetsvine, mousserende vine, hedvine, perlevine og aromatiserede vine er vine reguleret af EUs forordninger om vin samt omfattet af Fødevarestyrelsens bek. nr. 1095 af 15. november 2004 om mærkning mv. af fødevarer. Reglerne administreres af Fødevaredirektoratet.

Etiketteringsreglerne skal være opfyldt, før de pågældende varer udleveres fra virksomheden til forbrug her i landet.

Afregning §§ 16-19Reglerne for afregning af afgift, se A.11. Ved angivelse og afregning anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 22.025 for oplagshavere og blanket Y-902A for varemodtagere.

Kontrolbestemmelser §§ 20-24Ny tekst startSKAT kan, for at afklare om et produkt er omfattet af tillægsafgiften på alkoholsodavand, kræve dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen. Dokumentationen kan være i form af en leverandør- eller fabrikanterklæring.Ny tekst slut

Reglerne for kontrol, efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12

Banderoler Banderoleordningen for vin og frugtvin blev afskaffet med virkning fra 1. oktober 2001. Vin og frugtvin, der inden 1. oktober 2001 er påsat banderole, må fortsat sælges her i landet. Derimod må banderolerede varer ikke sælges til udlandet, medmindre banderolen fjernes eller tildækkes. De administrative regler for den nu ophævede banderoleordning fremgår af tidligere udgave, se her.

Straffebestemmelser Straffebestemmelser (§§ 25-26), se A.13.

KlagevejledningSe A.14.