Forord Afgift af øl fremgår af lovbekendtgørelse nr. 565 af 3. august 1998 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. med senere ændringer, se B.2.(vin).

Afgiften af øl blev indført i 1891. Den nuværende lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. - lov nr. 1015 af 19. december 1992 - trådte i kraft den 1. januar 1993 og indeholdt bl.a. en tilpasning til EUs bestemmelser, idet afgiften er omfattet af de harmoniserede punktafgifter, se A.15.

Ny tekst startDen 1. oktober 2004 bliver ølafgiften omlagt fra en afgift, som er en trinvis afgiftsskala på 5 klasser (indbrygning i pct. Plato), til en glidende afgiftsskala efter det faktiske alkoholindhold, jf. lov nr. 1217 af 27. december 2003 (L86).Ny tekst slut

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 563 af 19. juni 2001 om sikkerhedsstillelse, lister over EU-handel og registreringsoplysninger efter lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. I vejledningen omtales denne som bekendtgørelsen eller bek.

Vareområde
§ 1, stk. 1
Afgiftspligten omfatter øl (toldtarifpos. 2203), herunder drikkevarer, der indeholder en blanding af øl og ikke-alkoholholdige drikkevarer (pos. 2206).

§ 33, stk. 1Øl, der skal sælges her i landet, må ikke uden ToldSkats tilladelse behandles eller aftappes på andre emballager efter udleveringen fra virksomheden.

Afgiftssats
§ 1, stk. 1
Afgiften er gradueret efter øllets oprindelige ekstraktindhold (indbrygningsprocent), som udtrykkes i pct. Plato, og er mængden af kulhydrater og ekstraktstoffer i den ølurt, der svarer til det færdige øl. Indbrygning i pct. Plato beregnes efter EBC-analyseforskriften i ANALYTICA - EBC, der udgives af European Brewery Convention.

Afgiften af øl er for

Skatte-
klasse

Indbrygning i
pct. Plato

Afgift pr. hl

1

højst 11 pct.

268,50 kr.

2

over 11 pct. - 14 pct.

345,75 kr.

3

over 14 pct. - 18 pct.

460,75 kr.

4

over 18 pct. - 22 pct.

510,25 kr.

5

over 22 pct.

27,00 kr. pr.  pct. Plato.

§ 1, stk. 2Hvis øl med forskelligt ekstraktindhold blandes, fastsættes skatteklassen ved beregning af det ekstraktindhold - udtrykt i pct. Plato - som tilsvarende øl er indbrygget på.

Ny afgiftssats
1. oktober 2004
Ny tekst startDen 1. oktober 2004 omlægges ølafgiften til en glidende afgiftsskala efter det faktiske alkoholindhold i øllet, jf. lov nr. 1217 af 27. december 2003 (L86). Den nye afgiftsats bliver 58,40 kr. pr. liter 100 pct. ren alkoholindhold. Vejledningen vil senere blive ajourført med nye regler om beregning af afgiften. Der vil endvidere blive udsendt nyhedsbrev til bryggerier mfl.Ny tekst slut 

Afgiftsfritaget
§ 11, stk. 1
Øl med et ethanolindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift.

EmballageafgiftEmballager (flasker, dåser o.l.) under 20 liter til øl er afgiftspligtige efter emballageafgiftsloven, se G.1.

Afgiftslettelse
(moderation)
§ 2
Der kan gives afgiftslettelse (moderation) for øl, der er fremstillet på mindre bryggerier her i landet eller i et andet EU-land. Afgiftslettelsen omfatter kun bryggerier, der den 1. november 1940 fremstillede øl af skatteklasse 1-5, og hvis årlige udlevering af sådant øl ikke overstiger 200.000 hl. Bryggerier, der har samme ejer eller fælles ledelse, betragtes som et enkelt bryggeri. De nærmere regler fremgår af B.3.8.

Tidligere
afgiftssatser
Afgiftssatserne har inden for de seneste år tidligere udgjort:

1.7.1996-30.4.1997:

Skatte-
klasse

Afgift pr. hl

1

259,25 kr.

2

333,75 kr.

3

445,00 kr.

4

492,75 kr.

5

26,00 kr. pr. pct. Plato

Virksomheder kan registreres enten som oplagshaver eller varemodtager efter nedenstående regler. De generelle regler om registrering, se A.5. Ved anmeldelse til registrering bruges en blanket (nr. 22.046), der kan fås elektronisk eller hos ToldSkat.

Hvis virksomheden ikke er registreret efter ovenanførte regler skal den ved køb af varer i andre EU-lande til ToldSkat forudanmelde hvert enkelt køb og stille sikkerhed (ikke-registreret varemodtager), se A.5.3 og A.15.5.7.

Fremstilling
§ 5, stk. 1
Virksomheder, der fremstiller øl (bryggerier), skal anmelde sig til registrering hos ToldSkat som oplagshaver. Registreringspligten omfatter også bryggerier, der udelukkende fremstiller afgiftsfrit øl.

Indførsel
§ 5, stk. 2
Virksomheder, der indfører eller modtager øl fra udlandet, herunder fra EU-lande, med henblik på videresalg (mellemhandel), kan registreres som oplagshaver.

Lokaler
§ 7
Inden registrering som oplagshaver kan finde sted, skal virksomhedens lokaler, produktionsanlæg, færdigvarelagre og evt. udleveringslagre og depoter, hvor varer opbevares ubeskattet, godkendes af ToldSkat. ToldSkat skal have adgang til tegninger over lokaler mv., der ønskes godkendt.

Beholdningen af afgiftsfrit øl skal holdes adskilt fra beholdningen af afgiftspligtigt øl, se i øvrigt A.5.1.

Udleveringslagre og depoterDer kan gives tilladelse til, at udleveringslagre og depoter registreres sammen med hovedvirksomheden for opbevaring af ubeskattede varer. Det er bl.a. en betingelse for tilladelse, at virksomheden har etableret veldefinerede og dokumenterede forretningsgange, der giver ToldSkat mulighed for at sammenholde bogførte og faktiske varebeholdninger, og at der sker en løbende registrering af den afgiftspligtige udlevering, se B.3.3.1 og B.3.5. Den afgiftspligtige udlevering omfatter også gratis udlevering af øl til fremmede og medarbejdere, herunder "drikkeøl", og evt. svind.

Sikkerhedsstillelse
§ 5, stk. 5, og bek. kap. 1
Hvis virksomheden leverer ubeskattede varer til virksomheder her i landet eller i andre EU-lande eller udfører varer til tredjelande via et andet EU-land, skal virksomheden stille sikkerhed for betaling af afgiften, se A.6.

Indførsel
§ 4, § 6, stk. 1-4
og 8, og § 13
Virksomheder, der indfører eller modtager varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal anmelde sig til registrering som varemodtager.

Virksomheder, der kun modtager varer fra EU-lande, kan i stedet for en varemodtagerregistrering vælge at anmelde hvert enkelt køb af varer til ToldSkat. Det skal ske inden transporten påbegyndes, og der skal samtidig med anmeldelsen stilles sikkerhed for skyldige afgifter, se A.5.2 og A.5.3.

PrivatpersonerPrivatpersoner, der fra andre EU-lande indfører (modtager) varer skal ligeledes anmelde hvert køb af varer til ToldSkat. Det skal ske inden transporten påbegyndes, og der skal samtidig stilles sikkerhed for skyldige afgifter, medmindre der er tale om fjernsalg, se A.9.2.2.

§ 6, stk. 8 Oplagshavere, der er registreret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en repræsentant til at forestå afgiftsbetalingen. Repræsentanten, der skal være bosiddende her i landet, skal anmelde sig til registrering hos ToldSkat og stille sikkerhed for skyldige afgifter.

Fjernsalg
§ 6, stk. 5-6
Virksomheder, der driver postordresalg e.l. fra andre EU-lande til kunder i Danmark, skal registreres hos ToldSkat, se A.5.4.

Afgiftsperiode
§ 8
Virksomheder, der er registreret som oplagshaver, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned. Opgørelsen foretages i virksomhedens almindelige forretningsregnskab, se B.3.5.

Afgiftspligtig udlevering
§ 9, stk. 1
Den afgiftspligtige udlevering er den mængde øl, som virksomheden har udleveret beskattet i månedens løb, se A.7.

Den afgiftspligtige mængde opgøres på grundlag af det nominelle indhold (volumen) af de emballager, i hvilke øllet udleveres til forbrug, dvs. den faktisk udleverede mængde, se B.3.6.

Til den afgiftspligtige udlevering skal også medregnes øl, der udleveres som gaver, udskænkes til fremmede, herunder besøgende, fremmede håndværkere, chauffører mfl., og øl, der leveres til medarbejderne til brug i deres husholdning.

Svind
§ 9, stk. 1
Svind på færdigvarelagre og herunder registrerede udleveringslagre og depoter skal løbende registreres og beskattes.

Bryggeriet har afgiftsfritagelse for normalt svind, der er opstået ved fremstilling, lagring og aftapning af øl. Svind, der ligger ud over normalt svind, skal beskattes.

Afgiftsfri udlevering
§ 10
I den afgiftspligtige mængde kan virksomheden foretage fradrag efter de generelle regler, se A.7.1.2.

Herudover gælder nærmere:

Udlevering
§ 10, stk. 1, nr. 1
Øl kan leveres ubeskattet til andre registreret virksomheder (oplagshavere) i Danmark. Det gælder både uaftappet og aftappet øl.

PrøverVirksomheden kan ubeskattet udtage øl, hvis det alene er i den hensigt at prøve varens beskaffenhed. Prøverne skal opføres på en særlig fortegnelse med en specifikation af øllet.

Prøver, der udtages af ToldSkat, fritages for afgift. Der kan derimod ikke indrømmes afgiftsfritagelse ved udlevering af prøver i andre tilfælde, herunder prøver til levnedsmiddelkontrollen.

Øl, der er gået tabt
eller beskadiget
§ 10, stk. 1, nr. 5
Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for øl, der er gået tabt (forsvundet) ved tyveri, herunder indbrudstyveri eller røveri.

Der kan heller ikke gives afgiftsfritagelse for øl, der er gået tabt på depot eller under transport fra depot til kunderne.

Større tab af øl ved brand, brækage e.l. skal straks anmeldes til ToldSkat.

Borthældning mv.
§ 10, stk. 1, nr. 5
Øl, som borthældes hos virksomheden, er fritaget for afgift. Det samme gælder øl, som returneres til virksomheden og ombyttes gratis, fordi øllet har været forurenet, eller fordi der er sket brud på emballagen før eller under oplukningen ("byttere").

Ved større borthældninger skal virksomheden underrette ToldSkat.

Drikkeøl
§ 10, stk. 1, nr. 7
Oplagshavere, der fremstiller øl (bryggerier) kan udlevere "Drikkeøl", dvs. øl, som udleveres gratis til medarbejderne til forbrug på bryggeriet, ubeskattet. Øllet kan udleveres med bryggeriets sædvanlige etiketter.

Øl, som bryggeriet i øvrigt udskænker til fremmede, og øl, der leveres til medarbejderne til brug i husholdningen eller til brug ved sammenkomster mv. for medarbejderne uden for den sædvanlige arbejdstid, kan derimod ikke leveres ubeskattet.

Fjernsalg
§ 9
Den afgiftspligtige mængde er den mængde afgiftspligtige varer, der af virksomheden er solgt ved fjernsalg i en måned, se A.7.3.

§ 9, stk. 2Virksomheder, der er registreret som varemodtagere, skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i følgende måned angive mængden af varer, som virksomheden har modtaget i månedens løb, se A.7.2.

Øl under 2,8 pct.
§ 11, stk. 1
Øl med et ethanolindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift.

Indførsel
§ 11, stk. 4, sidste pkt.
Der er afgiftsfritagelse for småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter, som privatpersoner modtager fra privatpersoner i et andet EU-land. I vurderingen af, om der er tale om en småforsendelse uden erhvervsmæssig karakter, indgår bl.a. forsendelsens art og mængde samt om forsendelsen sker lejlighedsvis.

Udførsel mv.
§ 12
Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver, jf. B.3.2, kan ansøge ToldSkat om bevilling til godtgørelse af den betalte afgift af øl, der leveres til diplomater eller til udlandet, se A.8.2.

Udførsel fra depotVirksomheder (bryggerier), der udfører øl som proviant til skibe og fly fra udleveringslagre og depoter, der ikke er omfattet af bryggeriets registrering, kan få godtgjort afgiften af beskattet øl.

Godtgørelsesbeløbet opgøres månedsvis for hver skatteklasse, jf. intern opgørelse. Beløbet overføres til salgsoversigt, blanket 22.007, hvor det fratrækkes i den afgiftspligtige mængde.

Som dokumentation for udførslen skal virksomheden kunne fremlægge udførselsangivelsen (enhedsdokumentets eksemplar 3), der er attesteret af ToldSkat, samt fakturakopi over det udførte øl. Udførselsangivelsen skal afgives i virksomhedens navn, men kan underskrives af depotindehaveren efter fuldmagt fra virksomheden.

Virksomheder, der har tilladelse til at afgive periodisk udførselsangivelse, skal indtil videre opgøre den udførte mængde på grundlag af oplysninger om hver enkelt udførselsekspedition. Oplysningerne kan være afgivet i form af fx fakturaer eller følgesedler, der i periodens løb er afgivet efter den forenklede udførselsprocedure.

Regnskab, generelt
§ 14
Bryggerier skal føre regnskab over tilgangen af varer, som anvendes til ølfremstillingen, og over udlevering, forbrug og svind i virksomheden af det fremstillede øl.

Virksomheder skal endvidere føre regnskab over tilgang, forbrug og udlevering, herunder svind, af øl, som ikke er fremstillet af virksomheden.

Regnskabet kan føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab eller i tilslutning til dette, se A.10.

Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 (L66) er der fra 1. januar 2003 indført øgede krav til regnskaber og fakturaer i bl.a. øl- og vinafgiftsloven, se A.10.1.3.

Ledsagedokument
§ 14, stk. 3-4
Ved forsendelse af øl til eller gennem andre EU-lande skal der udstedes et ledsagedokument, se A.15.5.

EU-handel
§ 15, og bek. kap. 2
Virksomheden skal på grundlag af ledsagedokumenterne udarbejde lister over ubeskattet køb i og salg til andre EU-lande, se A.10.2.

Bryggerier
Fremstillingsregnskab
Fremstillingsregnskabet skal omfatte de anvendte brygmaterialer og den fremstillede mængde øl. Regnskabet skal - særskilt for hver skatteklasse og øltype - mindst indeholde oplysninger om

 • bryg nr.
 • indmæskningsdato
 • benyttede materialer angivet i kg, specificeret efter materialets art
 • ølurtens ekstraktindhold i pct. Plato
 • fremstillet mængde i hl.

For evt. blandinger skal fremstillingsregnskabet indeholde de nødvendige oplysninger om blandingens art og de anvendte materialer mv.

Svindet i fremstillet mængde øl fra urtkedlen og frem til og med aftapning af øl skal kunne dokumenteres/sandsynliggøres ved målinger for hvert procesforløb.

Regnskabet skal afsluttes ved udgangen af hvert bryggeriår, se under Årsanmeldelse.

Tilgangsregnskab Virksomheden skal føre regnskab over mængden af afgiftspligtig øl, der tilføres virksomheden, hvad enten det er øl i tankvogn, fustager, flasker eller dåser. Regnskabet skal specificeres i skatteklasser og øltyper.

Posteringerne skal foretages på grundlag af følgende bilag

 • overført fra andet EU-land: faktura og ledsage-/enhedsdokument
 • overført fra ikke-EU-lande: faktura og enhedsdokument
 • overført fra anden oplagshaver her i landet: faktura.

SalgsregnskabSalgsregnskabet skal omfatte afgiftspligtigt øl, der udleveres mv. fra virksomhedens ubeskattede lager.

Regnskabet skal føres dagligt og skal - særskilt for hver skatteklasse og øltype - indeholde oplysning om

 1. Udlevering af øl til forbrug her i landet.
 2. Returvarer.
 3. Udførsel til ikke-EU-lande.
 4. Ubeskattet levering inden for EU.
 5. Drikkeøl.
 6. Borthældning og brækage af ubeskattet øl.

Posteringerne foretages med antal fustager, flasker og dåser inden for hver emballagestørrelse.

Posteringer i salgsregnskabetUnder de enkelte punkter skal føres følgende posteringer:

Ad 1. Udlevering

 • Udlevering af øl til forbrug her i landet.
 • Returvarer, for hvilke der udstedes kreditnota, og som skal fratrækkes den udleverede mængde.
 • Øl udskænket til fremmede mfl.
 • Øl leveret til medarbejdernes husholdning.

Posteringerne kan foretages med daglige summer på grundlag af en intern dagsopgørelse.

Ad 2. Returvarer

 • Returvarer, herunder "byttere", når der ikke udstedes kreditnota, jf. følgeseddel, intern opgørelse e.l.
 • Godtgørelsesberettiget brækage under transport fra virksomheden til depot eller virksomhedens kunde, jf. intern opgørelse.

Øl, der straks borthældes efter at være modtaget retur, samt øl, der modtages i ituslået stand ("halse"), skal posteres som borthældning m.m. under punkt 6.

Ad 3. Udførsel til ikke-EU-lande

 • Ubeskattet øl, der udføres direkte fra virksomheden, jf. faktura og enheds- eller ledsagedokumentets eksemplar 3.
 • Returvarer, der tidligere er udført ubeskattet. Returvarerne skal fratrækkes ved opgørelsen af den udførte mængde, jf. enhedsdokumentets eksemplar 8.
Ad 4. Ubeskattet overførsel inden for EU
 • Overførsel til en anden registreret virksomhed i Danmark, jf. faktura, hvoraf det tydeligt fremgår, at øllet er overført ubeskattet.
 • Overførsel til virksomheder i andre EU-lande, der er berettiget til at modtage øl uden ølafgift, jf. faktura og ledsagedokumentets eksemplar 3 med modtagerens kvittering.
Ad 5.Drikkeøl
 • "Drikkeøl", der udleveres til medarbejderne til forbrug på bryggeriet, jf. intern opgørelse.
Ad 6. Borthældning m.m.
 • Borthældning og brækage mv. af ubeskattet øl, jf. punkt 2 og 3 eller intern opgørelse.

Salgsregnskabet skal være tilrettelagt på en sådan måde, at ToldSkat kan sammenholde posteringerne i regnskabet med de tilhørende bilag.

Afslutning af salgsregnskabetSalgsregnskabet afsluttes ved udgangen af hver måned, og sluttallene overføres til salgsoversigt, blanket 22.007, der kan fås elektronisk eller hos ToldSkat. Regnskabet kan også afsluttes på edb-lister eller edb-datamedie, der indeholder tilsvarende oplysninger som salgsoversigten, og som til enhver tid kan udskrives månedsvis og akkumuleret for bryggeriåret, se under Årsanmeldelse.

Et eksemplar af det udfærdigede eller modtagne ledsagedokument skal opbevares sammen med virksomhedens regnskab.

ÅrsanmeldelseBryggerier, der fremstiller afgiftspligtigt øl, skal årligt indsende en anmeldelse til ToldSkat. I årsanmeldelsen, blanket 22.010, der kan fås elektronisk eller hos Toldskat, skal virksomheden ved udløbet af bryggeriåret give oplysning om

 • beholdningen af afgiftspligtigt øl ved bryggeriårets afslutning
 • svindets størrelse
 • beholdning og forbrug af brygmaterialer, specificeret for hver skatteklasse
 • den udleverede mængde øl til forbrug her i landet, specificeret for hver skatteklasse og øltype.

Sammen med årsanmeldelsen skal der sendes en specifikation over beholdningen af aftappet og uaftappet øl. Specifikationen skal gives enten på bryggeriets egne optællingsbilag eller på blanketterne 22.001 og 22.002, der kan fås elektronisk eller hos ToldSkat.

Bryggeriåret omfatter normalt perioden 1. oktober - 30. september, og årsanmeldelse skal indsendes til ToldSkat senest den 15. november.

Bryggeriåret og dermed årsanmeldelsen kan dog af bryggeriet valgfrit ændres til en anden 12 måneders periode, fx årsregnskabsperioden, og med tilsvarende frist for indsendelse af årsanmeldelsen (1 måned og 15 dage).

En evt. ændring af perioden har fremtidig virkning og omlægningsåret vil derfor omfatte en kortere eller længere periode. Ændring af bryggeriåret skal forud anmeldes til ToldSkat.

I årsanmeldelsen indgår under punkt A en opgørelse og afstemning af fremstillings- og afsætningsforløbet af øl i bryggeriåret med tillæg/fradrag af ubeskattede til- og fraførsler og korrigeret for beholdningsforskydninger og med tilhørende svind i produktionsforløbet.

Fremstillet mængde øl er målt mængde ølurt fraført urtkedlen. Svindet i fremstillet mængde øl fra urtkedlen og frem til og med aftapning af øl skal kunne dokumenteres/sandsynliggøres ved målinger/opgørelser for hvert procesforløb. Det normale svind i produktionsforløbet er afgiftsfrit. Svind fra færdigvarelager på bryggeri og efterfølgende salgsled er afgiftspligtig og skal indgå i afgiftsbeskattede udleveringer.

Bryggerier, der udelukkende fremstiller afgiftsfrit øl, skal ligeledes senest den 15. november give ToldSkat oplysning om mængden af de anvendte råvarer og den fremstillede mængde afgiftsfrit øl i det forløbne bryggeriår. Oplysningen gives enten på bryggeriets egne optællingsbilag eller på blanket 22.028, der kan fås elektronisk eller hos ToldSkat. De ovenfor anførte regler om ændring af bryggeriåret gælder tilsvarende.

Afstemning og indsendelse af regnskabsmaterialeBryggerier skal opbevare den månedlige salgsoversigt (blanket 22.007, edb-lister mv.) og skal ved bryggeriårets udgang afstemme disse med årsanmeldelsen.

Årsanmeldelsen skal indsendes til ToldSkat senest 1 måned og 15 dage efter udløbet af bryggeriåret (årsregnskabsperioden).

Bryggerier, der udelukkende fremstiller afgiftsfrit øl, skal indsende oversigt 22.028 eller bryggeriets egne optællingsbilag senest 1 måned og 15 dage efter udløbet af bryggeriåret (årsregnskabsperioden).

Andre virksomheder
Årsopgørelse
Virksomheder, der ikke er bryggerier, skal én gang årligt foretage opgørelse af lagerbeholdningen af øl og en beregning af svindet. Beholdningen opgøres på grundlag af interne optællingslister for hver skatteklasse og øltyper.

Svindberegningen indeholder evt. tyverier og udleverede prøver. Dette svind skal beskattes. Mængden overføres til afgiftsangivelsen for den måned, hvor opgørelsen er foretaget.

Opgørelsen mv. skal ikke indsendes til ToldSkat, men opbevares sammen med virksomhedens regnskab.

For såkaldte "byttere", hvor der ikke udstedes kreditnota, skal der foreligge følgeseddel, intern opgørelse e.l.

EmballagerEfter ophævelsen af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 1989 om emballage til øl og læskedrikke er det tilladt fra 23. januar 2002 at udlevere øl i metaldåser.

Efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002 om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke skal enhver, der markedsfører øl eller læskedrikke, opkræve eller tilbagebetale pant for alle emballager i forbindelse med køb henholdsvis returnering af emballage, uanset om der er tale om engangsemballage eller genpåfyldelig emballage.

Efter bekendtgørelsen har producenter og importører pligt til at tilmelde sig Dansk Retursystem A/S, der administrerer den nye pantordning. Dansk Retursystem udsteder et bevis til de tilmeldte virksomheder.

Ved kontrol af om køb fra andre lande af øl og læskedrikke er korrekt afgiftsberigtiget, vil ToldSkat anmode virksomheden om at forevise bevis for registrering hos Dansk Retursystem A/S.

EmballageafgiftEmballager (flasker, dåser o.l.) under 20 liter til øl er afgiftspligtige efter emballageafgiftsloven, se G.1.

§ 33, stk. 1Øl, der skal sælges her i landet, må ikke uden ToldSkats tilladelse behandles eller aftappes på andre emballager efter udleveringen fra bryggeriet eller modtagelsen fra udlandet.

§ 32, stk. 2Øl til forbrug her i landet skal inden udleveringen forsynes med etiketter, der indeholder oplysning om

 • bryggeriets navn
 • varens art
 • skatteklasse
 • nominelt indhold.

Betegnelser for skatteklassen er: Skatteklasse 1 (2,3,4 eller 5).

Etiketter, hvor der foruden angivelse af bryggeriets navn ønskes angivet navnet på forhandleren, skal fremtræde på en sådan måde, at det klart fremgår, hvem der har fremstillet øllet. Det kan ske ved, at bryggeriets navn er anført med mindst 3 mm høje typer og i en farve, der klart afviger fra baggrundsfarven (bundfarven).

Emballager, der ikke er forsynet med fremstillingsbryggeriets etiketter, skal have en særlig mærkning på etiketten (evt. kode), der gør det muligt for ToldSkat at identificere fremstillingsbryggeriet.

Øl, der er indført fra udlandet, skal på etiketten ligeledes indeholde oplysning om bryggeriets navn, varens art og skatteklasse samt emballagens nominelle indhold.

Efter Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 530 af 18. juni 2003 om mærkning af fødevarer skal etiketterne endvidere indeholde oplysning om bl.a. alkoholindhold for øl, der indeholder mere end 1,2 pct. vol.

Afregning
§§ 16-19 og 30
Reglerne for afregning af afgift, se A.11. Ved angivelse og betaling af afgift anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 22.024 for oplagshavere og blanket nr. Y-901A for varemodtagere.

Kontrol mv. Reglerne for kontrol (§§ 22-23) og efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12, straffebestemmelser (§§ 25-26, og bek. § 9), se A.13 og klagevejledning (§§ 27 -28), se A.14.

FormålFormålet med afgiftslettelsen (moderationen) er at styrke de mindre bryggeriers konkurrenceevne over for de større bryggerier. Det kommer til udtryk ved, at afgiftslettelsen nedsættes i takt med en større udlevering af moderationsberettiget øl.

OmfangDer gives kun moderation for øl, som virksomheden selv har fremstillet, og for indført øl, der er fremstillet på mindre bryggerier i et andet EU-land.

Der gives moderation for øl af skatteklasse 1-5, men kun til bryggerier, som den 1. november 1940 fremstillede øl med et ethanolindhold på 2,8 pct. vol. og derover. Tilsvarende gælder for indført øl, fremstillet af bryggerier i et andet EU-land.

Bryggerier, der har samme ejer eller fælles ledelse, betragtes med hensyn til moderation som et enkelt bryggeri.

BeregningModerationen beregnes for et kalenderår på grundlag af den samlede mængde øl (skatteklasse 1-5), som bryggeriet har fremstillet og udleveret i det foregående kalenderår. Øl, der udleveres afgiftsfrit eller ubeskattet, fx udført øl, drikkeøl og øl, der er overført til andre registrerede virksomheder, skal således medregnes til den samlede udlevering af hensyn til en evt. reduktion af moderationssatsen.

Der gives kun moderation for øl, der angives til beskatning. Øl, der udleveres afgiftsfrit eller ubeskattet, er dermed ikke berettiget til moderation, men medregnes, når moderationssatsen skal beregnes for det følgende år.

Moderation gives løbende som et nedslag i den afgift, der betales i det følgende år. Det betyder, at moderationen skal fordeles med et beløb pr. hl beskattet øl.

Moderationen bliver således givet med det beregnede beløb pr. hl på afgiftsangivelsen hver måned i det følgende år, uanset om den mængde, der beskattes, er større eller mindre end i det foregående år.

Beregningen af moderationssatsen pr. hl fremgår af følgende:

Udleveret mængde (x)Afgiftslettelse pr. hl
Indtil 3.700 hl70,00 kr.
3.701 - 20.000 hl236.073/x + 6,20 kr.
Over 20.000 hl20,00 kr. - x/10.000

Eksempel 1:
Fremstillet og udleveret mængde i det foregående år er 12.000 hl.

Afgiftslettelse pr. hl i det følgende år:

236.073/12.000 + 6,20 kr. = 25,87 kr. (25,90 kr.)*

Eksempel 2:
Fremstillet og udleveret mængde i det foregående år er 25.900 hl.

Afgiftslettelse pr. hl i det følgende år:

20 kr. - 25.900/10.000 = 17,41 kr. (17,45 kr.)*

* Satsen forhøjes til nærmeste hele ørebeløb, der er deleligt med 5.

Moderationen bortfalder ved en udlevering på 200.000 hl eller derover.

Bryggerier, der er berettigede til moderation, dvs. bryggerier med en fremstilling og udlevering under 200.000 hl årligt, vil hvert år i januar fra ToldSkat modtage underretning om moderationssatsen pr. hl, der er gældende for det pågældende kalenderår.

Udenlandske bryggerierDer kan gives moderation for øl, der modtages fra andre EU-lande. Reglerne er de samme som beskrevet ovenfor.

Det en betingelse for afgiftslettelse, at afsenderen i ledsagedokumentets rubrik 23 har afgivet følgende erklæring:

"Det attesteres hermed, at det beskrevne produkt er brygget af en lille virksomhed med en årlig produktion i det foregående år på .....hl øl."

samt at der fremlægges dokumentation for, at bryggeriet den 1. november 1940 fremstillede øl med et ethanolindhold på 2,8 pct. vol. eller derover.