Forord Afgift af øl fremgår af lovbek. nr. 565 af 3. august 1998 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. med senere ændringer.

Afgiften af øl blev indført i 1891. Den nuværende øl- og vinafgiftslov - lov nr. 1015 af 19. december 1992 - trådte i kraft den 1. januar 1993 og indeholdt bl.a. en tilpasning til EUs bestemmelser, idet afgiften er omfattet af de harmoniserede punktafgifter, se A.15.

Den 1. oktober 2004 blev ølafgiften omlagt fra en afgift efter en trinvis afgiftsskala på 5 klasser (indbrygning i pct. Plato) til en glidende afgiftsskala efter det faktiske alkoholindhold, jf. lov nr. 1217 af 27. december 2003 (L86).

Af ølafgiftspligtige drikkevarer i form af alkoholsodavand (alcopops, RTD-drikke) opkræves der fra 1. juni 2005 en tillægsafgift, jf. lov nr. 1392 af 20. december 2004.

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 979 af 18. oktober 2005 om sikkerhedsstillelse, lister over EU-handel og registreringsoplysninger efter øl- og vinafgiftsloven. I vejledningen omtales denne som bekendtgørelsen eller bek.

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.DatoÆndring

565

03.08.1998Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000Opkrævningsloven

1029

22.11.2000Afskaffelse af hæftestraf
1217 27.12.2003 Omlægning af ølafgiftssatsen 
1392 20.12.2004 Afgiftsnedsættelse og tillægsafgift af alkoholsodavand 
325 18.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse
42806.06.2005Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen.
Ny tekst start1410Ny tekst slutNy tekst start21.12.2005Ny tekst slutNy tekst startJustering af tillægsafgift på alkoholsodavandNy tekst slut 

Vareområde
§ 1, stk. 1
Afgiftspligten omfatter øl (toldtarifpos. 2203), herunder drikkevarer, der indeholder en blanding af øl og ikke-alkoholholdige drikkevarer (pos. 2206).

§ 1, stk. 2Øl med et ethanolindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift.

§ 33, stk. 1Øl, der skal sælges her i landet, må ikke uden SKATs tilladelse behandles eller aftappes på andre emballager efter udleveringen fra virksomheden.

Afgiftssats
§ 1, stk. 1
Afgiften af øl er 50,90 kr. pr. liter 100 pct. ethanolindhold (alkoholindhold).

Eksempel  

1 fl./dåse øl med 33 cl
 4,6% vol. alk.


0,33 x 4,6% x 50,90 kr. =

 

77,26 øre

1 fl./dåse øl med 50 cl
5,5% vol. alk.


0,50 x 5,5% x 50,90 kr. =

 

139,97 øre

Afgiftsberegning Grundlaget for afgiftsberegningen er øllets alkoholindhold og vil som udgangspunkt være angivelsen af alkoholindholdet på etiketten (deklarationen), dvs. at ølafgiften beregnes på grundlag af øllets deklarerede alkoholindhold og deklarerede nettoindhold (volumen), der fremgår af mærkningen på salgsemballagen (flaske, dåse, fad). Det gælder både for importeret øl og dansk produceret øl.

Den samlede mængde af øl skal opgøres i hl (med 2 decimaler) og herefter beregnes alkoholmængden i liter 100 pct. vol. (med 2 decimaler). Resultaterne skal fremgå af afgiftsregnskabet, se B.1.6.

Da alkoholindholdet i den samme type øl kan variere fra batch til batch (bryg/produktionsserie), tillades der for samme øltype (deklareret alkoholindhold/norm) en tolerance mellem faktisk alkoholindhold og deklareret alkoholindhold - i absolutte værdier - på:

Deklareret alkoholindhold (norm)Tolerance plus/minus
Højst 5,5% vol.0,5% vol.
Over 5,5% vol.1,0% vol.

De nærmere regler om mærkning med alkoholindhold og tolerancer fremgår af Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2004 om mærkning mv. af fødevarer, jf. især § 32 og bilag 3.

Tillægsafgift af alkoholsodavand
§ 3B
Fra 1. juni 2005 skal der betales en tillægsafgift af alkoholsodavand.

Følgende drikkevarer, der er omfattet af ølafgiften, anses for alkoholsodavand

 • maltbaserede varer, der henhører under pos. 2206, og som er en blanding af ikke-alkoholholdige drikkevarer med maltbaserede drikkevarer, der henhører under pos. 2206.

Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter varer under pos. 2009, 2201 og 2202, dvs.

 • frugt- og grøntsagssafter, most o.l.
 • drikkevarer, med eller uden kulsyre, fx almindelig drikkevand, mineralvand, limonade, sodavand og kakaomælk.

Følgende drikkevarer anses ikke for alkoholsodavand

 • maltbaserede drikkevarer, der alene er tilsat aromastoffer.

Tillægsafgiftssats
§ 3B
Tillægsafgiften af alkoholsodavand er

Ethanolindhold i % vol.

Afgiftssats

2,8 - 10% 

8,35 kr. pr. liter færdigvare

>10%

14,80 kr. pr. liter færdigvare

Eksempel
Maltbaseret alkoholsodavand: Flaske med 27,5 cl og 5,6% vol.
Ølafgift0,275 liter X 5,6% X 50,90 kr. =0,78 kr.
Tillægsafgift0,275 liter X 8,35 kr.              =2,30 kr.
Afgift at betale i alt(ekskl. moms) 3,08 kr.

EmballageafgiftEmballager (flasker, dåser o.l.) under 20 liter til øl er afgiftspligtige efter emballageafgiftsloven, se G.1.

ReturpantsystemetEmballager til øl er omfattet af reglerne om pant og indsamling mv. af emballager, se B.3.6.1

Afgiftslettelse
§ 2
Der kan gives afgiftslettelse (moderation) for øl, der er fremstillet på mindre bryggerier her i landet eller i et andet EU-land. Afgiftslettelsen omfatter kun bryggerier, der den 1. november 1940 fremstillede øl med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover,  og hvis årlige udlevering af sådant øl ikke overstiger 200.000 hl. Bryggerier, der har samme ejer eller fælles ledelse, betragtes som et enkelt bryggeri. De nærmere regler fremgår af B.3.8.

Tidligere afgiftssatserAfgiften af øl har tidligere udgjort:

01.10.2004-08.01.2005: 58,40 kr. pr. liter 100 pct. ethanolindhold.

01.05.1997-30.09.2004:

Afgiften blev opkrævet efter en trinvis afgiftsskala med 5 klasser efter øllets oprindelige ekstraktindhold (indbrygningsprocent i pct. Plato).

Skatte-
klasse

Afgift pr. hl

1

268,50 kr.

2

345,75 kr.

3

460,75 kr.

4

510,25 kr.

5

27,00 kr. pr. pct. Plato.

Virksomheder kan registreres enten som oplagshaver eller varemodtager efter nedenstående regler. De generelle regler om registrering, se A.5. Ved anmeldelse til registrering bruges en blanket nr. 22.046.

Hvis virksomheden ikke er registreret efter ovenanførte regler skal den ved køb af varer i andre EU-lande forudanmelde hvert enkelt køb til SKAT og stille sikkerhed (ikke-registreret varemodtager), se A.5.4 og A.15.5.7.

Fremstilling
§ 5, stk. 1
Virksomheder, der fremstiller øl (bryggerier), skal anmelde sig til registrering hos SKAT som oplagshaver. Registreringspligten omfatter også bryggerier, der udelukkende fremstiller afgiftsfrit øl.

Indførsel
§ 5, stk. 2
Virksomheder, der indfører eller modtager øl fra udlandet, herunder fra EU-lande, med henblik på videresalg (mellemhandel), kan registreres som oplagshaver.

Lokaler
§ 7
Inden registrering som oplagshaver kan finde sted, skal virksomhedens lokaler, produktionsanlæg, færdigvarelagre og evt. udleveringslagre og depoter, hvor varer opbevares ubeskattet, godkendes af SKAT. SKAT skal have adgang til tegninger over lokaler mv., der ønskes godkendt.

Beholdningen af afgiftsfrit øl skal holdes adskilt fra beholdningen af afgiftspligtigt øl, se i øvrigt A.5.2.

Udleveringslagre og depoterDer kan gives tilladelse til, at udleveringslagre og depoter registreres sammen med hovedvirksomheden for opbevaring af ubeskattede varer. Det er bl.a. en betingelse for tilladelse, at virksomheden har etableret veldefinerede og dokumenterede forretningsgange, der giver SKAT mulighed for at sammenholde bogførte og faktiske varebeholdninger, og at der sker en løbende registrering af den afgiftspligtige udlevering, se B.3.3.1 og B.3.5. Den afgiftspligtige udlevering omfatter også gratis udlevering af øl til fremmede og medarbejdere, herunder "drikkeøl", og evt. svind.

Sikkerhedsstillelse
§ 5, stk. 5, og bek. kap. 1
Hvis virksomheden leverer ubeskattede varer til virksomheder her i landet eller i andre EU-lande eller udfører varer til tredjelande via et andet EU-land, skal virksomheden stille sikkerhed for betaling af afgiften, se A.6.

Indførsel
§ 4, § 6, stk. 1-4
og 8, og § 13
Virksomheder, der indfører eller modtager varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal anmelde sig til registrering som varemodtager.

Virksomheder, der kun modtager varer fra EU-lande, kan i stedet for en varemodtagerregistrering vælge at anmelde hvert enkelt køb af varer til SKAT. Det skal ske inden transporten påbegyndes, og der skal samtidig med anmeldelsen stilles sikkerhed for skyldige afgifter, se A.5.3 og A.5.4.

PrivatpersonerPrivatpersoner, der fra andre EU-lande indfører (modtager) varer skal ligeledes anmelde hvert køb af varer til SKAT. Det skal ske inden transporten påbegyndes, og der skal samtidig stilles sikkerhed for skyldige afgifter, medmindre der er tale om fjernsalg, se A.9.2.2.

§ 6, stk. 8 Oplagshavere, der er registreret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en repræsentant til at forestå afgiftsbetalingen. Repræsentanten, der skal være bosiddende her i landet, skal anmelde sig til registrering hos SKAT og stille sikkerhed for skyldige afgifter.

Fjernsalg
§ 6, stk. 5-6
Virksomheder, der driver postordresalg e.l. fra andre EU-lande til kunder i Danmark, skal registreres hos SKAT, se A.5.5.

Afgiftsperiode
§ 8
Virksomheder, der er registreret som oplagshaver, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned. Opgørelsen foretages i virksomhedens almindelige forretningsregnskab, se B.3.5.

Afgiftspligtig udlevering
§ 9, stk. 1
Den afgiftspligtige udlevering er den mængde øl, som virksomheden har udleveret beskattet i månedens løb, se A.7.

Den afgiftspligtige mængde er mængden i liter 100 pct. alkoholindhold opgjort på grundlag af det nominelle indhold (volumen) i de emballager, som øllet udleveres i til forbrug, dvs. den faktisk udleverede mængde, se B.3.6.

Til den afgiftspligtige udlevering skal også medregnes øl, der udleveres som gaver, udskænkes til fremmede, herunder besøgende, fremmede håndværkere, chauffører mfl., og øl, der leveres til medarbejderne til brug i deres husholdning.

Svind
§ 9, stk. 1
Svind på færdigvarelagre og herunder registrerede udleveringslagre og depoter skal løbende registreres og beskattes.

Bryggeriet har afgiftsfritagelse for normalt svind, der er opstået ved fremstilling, lagring og aftapning af øl. Svind, der ligger ud over normalt svind, skal beskattes.

Afgiftsfri udlevering
§ 10
I den afgiftspligtige mængde kan virksomheden foretage fradrag efter de generelle regler, se A.7.1.2.

Herudover gælder nærmere:

Udlevering
§ 10, stk. 1, nr. 1
Øl kan leveres ubeskattet til andre registrerede virksomheder (oplagshavere) i Danmark. Det gælder både uaftappet og aftappet øl.

PrøverVirksomheden kan ubeskattet udtage øl, hvis det alene er i den hensigt at prøve varens beskaffenhed. Prøverne skal opføres på en særlig fortegnelse med en specifikation af øllet.

Prøver, der udtages af SKAT, fritages for afgift. Der kan derimod ikke indrømmes afgiftsfritagelse ved udlevering af prøver i andre tilfælde, herunder prøver til levnedsmiddelkontrollen.

Øl, der er gået tabt
eller beskadiget
§ 10, stk. 1, nr. 5
Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for øl, der er gået tabt (forsvundet) ved tyveri, herunder indbrudstyveri eller røveri.

Der kan heller ikke gives afgiftsfritagelse for øl, der er gået tabt på depot eller under transport fra depot til kunderne.

Større tab af øl ved brand, brækage e.l. skal straks anmeldes til SKAT.

Borthældning mv.
§ 10, stk. 1, nr. 5
Øl, som borthældes hos virksomheden, er fritaget for afgift. Det samme gælder øl, som returneres til virksomheden og ombyttes gratis, fordi øllet har været forurenet, eller fordi der er sket brud på emballagen før eller under oplukningen ("byttere").

Ved større borthældninger skal virksomheden underrette SKAT.

Drikkeøl
§ 10, stk. 1, nr. 7
Oplagshavere, der fremstiller øl (bryggerier) kan udlevere "Drikkeøl", dvs. øl, som udleveres gratis til medarbejderne til forbrug på bryggeriet, ubeskattet. Øllet kan udleveres med bryggeriets sædvanlige etiketter.

Øl, som bryggeriet i øvrigt udskænker til fremmede, og øl, der leveres til medarbejderne til brug i husholdningen eller til brug ved sammenkomster mv. for medarbejderne uden for den sædvanlige arbejdstid, kan derimod ikke leveres ubeskattet.

Fjernsalg
§ 9
Den afgiftspligtige mængde er den mængde afgiftspligtige varer, der af virksomheden er solgt ved fjernsalg i en måned, se A.7.3.

§ 9, stk. 2Virksomheder, der er registreret som varemodtagere, skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i følgende måned angive mængden af varer, som virksomheden har modtaget i månedens løb, se A.7.2.

Afgiftsfritagelse
§ 11, stk. 1
Der sker afgiftsfritagelse af varer, der

 • er denaturerede
 • anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål o.l.
 • anvendes til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter loven
 • leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv., og de hertil knyttede personer, se A.7.1.2.5

Reglerne om afgiftsfritagelse svarer til det for spiritusafgiften anførte, se B.1.5.

§ 11, stk. 3Der gives endvidere afgiftsfritagelse af varer, der 

 • indføres eller modtages fra andre EU-lande, i samme omfang som efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1 og 2, bortset fra vareprøver, se Momsvejledningen
 • medføres af privatpersoner til eget brug fra et andet EU-land på de vilkår og i de mængder, der efter EUs bestemmelser kan indføres afgiftsfrit, se A.9.2.1.
 • er småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter, som af privatpersoner modtages fra privatpersoner i et andet EU-land. I vurderingen af, om der er tale om en småforsendelse uden erhvervsmæssig karakter, indgår bl.a. forsendelsens art og mængde og om forsendelsen sker lejlighedsvis, jf. lov nr. 376 af 18. maj 1994 (L 125).

Afgiftsgodtgørelse
§ 11, stk. 2
Der ydes godtgørelse af afgiften af beskattede varer, der leveres til et andet EU-land, se A.8.2 og A.15.6.

Udførsel fra depotVirksomheder (bryggerier), der udfører øl som proviant til skibe og fly fra udleveringslagre og depoter, der ikke er omfattet af bryggeriets registrering, kan få godtgjort afgiften af beskattet øl.

Godtgørelsesbeløbet opgøres månedsvis for hver skatteklasse, jf. intern opgørelse. Beløbet overføres til salgsoversigt, blanket 22.007, hvor det fratrækkes i den afgiftspligtige mængde.

Som dokumentation for udførslen skal virksomheden kunne fremlægge udførselsangivelsen (enhedsdokumentets eksemplar 3), der er attesteret af SKAT, samt fakturakopi over det udførte øl. Udførselsangivelsen skal afgives i virksomhedens navn, men kan underskrives af depotindehaveren efter fuldmagt fra virksomheden.

Virksomheder, der har tilladelse til at afgive periodisk udførselsangivelse, skal indtil videre opgøre den udførte mængde på grundlag af oplysninger om hver enkelt udførselsekspedition. Oplysningerne kan være afgivet i form af fx fakturaer eller følgesedler, der i periodens løb er afgivet efter den forenklede udførselsprocedure.

§ 12Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver, jf. B.3.2, kan af SKAT meddeles bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af varer i samme omfang, som der kan ske afgiftsfritagelse efter § 11, stk. 1, se A.8.2. og A.15.6.

Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

Regnskab, generelt
§ 14
Bryggerier skal føre regnskab over tilgangen af varer, som anvendes til ølfremstillingen, og over udlevering, forbrug og svind i virksomheden af det fremstillede øl, se B.3.5.2.

Virksomheder skal endvidere føre regnskab over tilgang, forbrug og udlevering, herunder svind, af øl, som ikke er fremstillet af virksomheden, se B.3.5.3.

Regnskabet kan føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab eller i tilslutning til dette, se A.10.

Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 (L66) er der fra 1. januar 2003 indført øgede krav til regnskaber og fakturaer i bl.a. øl- og vinafgiftsloven, se A.10.1.3.

Ledsagedokument
§ 14, stk. 3-4
Ved forsendelse af øl til eller gennem andre EU-lande skal der udstedes et ledsagedokument, se A.15.5.

EU-handel
§ 15, og bek. kap. 2
Virksomheden skal på grundlag af ledsagedokumenterne udarbejde lister over ubeskattet køb i og salg til andre EU-lande, se A.10.2.

FremstillingsregnskabFremstillingsregnskabet skal omfatte de anvendte brygmaterialer og den fremstillede mængde øl. Regnskabet skal - særskilt for hver øltype og alkoholindhold (norm) - mindst indeholde oplysninger om

 • bryg nr.
 • indmæskningsdato
 • benyttede materialer angivet i kg, specificeret efter materialets art
 • fremstillet mængde i hl.

For evt. blandinger skal fremstillingsregnskabet indeholde de nødvendige oplysninger om blandingens art og de anvendte materialer mv.

Svindet i fremstillet mængde øl fra urtkedlen og frem til og med aftapning af øl skal kunne dokumenteres/sandsynliggøres ved målinger for hvert procesforløb.

Regnskabet skal afsluttes ved udgangen af hvert bryggeriår, se under Årsanmeldelse.

Om reglerne for fastsættelse og kontrol af øllets alkoholindhold, se B.3.5.4.

Tilgangsregnskab Virksomheden skal føre regnskab over mængden af afgiftspligtig øl, der tilføres virksomheden, hvad enten det er øl i tankvogn, fustager, flasker eller dåser. Regnskabet skal specificeres i  øltype og alkoholindhold (norm).

Posteringerne skal foretages på grundlag af følgende bilag

 • overført fra andet EU-land: faktura og ledsage-/enhedsdokument
 • overført fra ikke-EU-lande: faktura og enhedsdokument
 • overført fra anden oplagshaver her i landet: faktura.

SalgsregnskabSalgsregnskabet skal omfatte afgiftspligtigt øl, der udleveres mv. fra virksomhedens ubeskattede lager.

Regnskabet skal føres dagligt og skal - særskilt for hver  øltype og alkoholindhold (norm) - indeholde oplysning om

 1. Udlevering af øl til forbrug her i landet.
 2. Returvarer.
 3. Udførsel til ikke-EU-lande.
 4. Ubeskattet levering inden for EU.
 5. Drikkeøl.
 6. Brækage m.m. af ubeskattet øl.

Posteringerne foretages med antal fustager, flasker og dåser inden for hver emballagestørrelse.

Posteringer i salgsregnskabetUnder de enkelte punkter skal føres følgende posteringer:

Ad 1. Udlevering

 • Udlevering af øl til forbrug her i landet.
 • Returvarer, for hvilke der udstedes kreditnota, og som skal fratrækkes den udleverede mængde.
 • Øl udskænket til fremmede mfl.
 • Øl leveret til medarbejdernes husholdning.

Posteringerne kan foretages med daglige summer på grundlag af en intern dagsopgørelse.

Ad 2. Returvarer

 • Returvarer, herunder "byttere", når der ikke udstedes kreditnota, jf. følgeseddel, intern opgørelse e.l.
 • Godtgørelsesberettiget brækage under transport fra virksomheden til depot eller virksomhedens kunde, jf. intern opgørelse.

Øl, der straks borthældes efter at være modtaget retur, samt øl, der modtages i ituslået stand ("halse"), skal posteres som borthældning m.m. under punkt 6.

Ad 3. Udførsel til ikke-EU-lande

 • Ubeskattet øl, der udføres direkte fra virksomheden, jf. faktura og enheds- eller ledsagedokumentets eksemplar 3.
 • Returvarer, der tidligere er udført ubeskattet. Returvarerne skal fratrækkes ved opgørelsen af den udførte mængde, jf. enhedsdokumentets eksemplar 8.
Ad 4. Ubeskattet overførsel inden for EU
 • Overførsel til en anden registreret virksomhed i Danmark, jf. faktura, hvoraf det tydeligt fremgår, at øllet er overført ubeskattet.
 • Overførsel til virksomheder i andre EU-lande, der er berettiget til at modtage øl uden ølafgift, jf. faktura og ledsagedokumentets eksemplar 3 med modtagerens kvittering.
Ad 5.Drikkeøl
 • "Drikkeøl", der udleveres til medarbejderne til forbrug på bryggeriet, jf. intern opgørelse.
Ad 6. Brækage m.m.
 • Brækage m.m. af ubeskattet øl, jf. punkt 2 og 3 eller intern opgørelse.

Salgsregnskabet skal være tilrettelagt på en sådan måde, at SKAT kan sammenholde posteringerne i regnskabet med de tilhørende bilag.

Afslutning af salgsregnskabetSalgsregnskabet afsluttes ved udgangen af hver måned, og sluttallene overføres til salgsoversigt, blanket 22.007, der kan fås elektronisk eller hos SKAT. Regnskabet kan også afsluttes på edb-lister eller edb-datamedie, der indeholder tilsvarende oplysninger som salgsoversigten, og som til enhver tid kan udskrives månedsvis og akkumuleret for bryggeriåret, se under Årsanmeldelse.

Et eksemplar af det udfærdigede eller modtagne ledsagedokument skal opbevares sammen med virksomhedens regnskab.

ÅrsanmeldelseBryggerier, der fremstiller afgiftspligtigt øl, skal årligt indsende en anmeldelse til SKAT. I årsanmeldelsen, blanket 22.010, der kan fås elektronisk eller hos SKAT, skal virksomheden ved udløbet af bryggeriåret give oplysning om

 • beholdningen af afgiftspligtigt øl ved bryggeriårets afslutning
 • svindets størrelse
 • den udleverede mængde øl til forbrug her i landet, specificeret for hver øltype og alkoholindhold (norm).

Årsanmeldelsen er fra og med 2004 blevet forenklet, idet den ikke længere skal indeholde oplysninger om beholdning og forbrug af brygmaterialer. Bryggeriet skal dog fortsat i det almindelige forretningsregnskab redegøre for indkøb og forbrug af råvarer til fremstilling af øl, herunder beregning af svind.

Sammen med årsanmeldelsen skal bryggeriet endvidere udarbejde en specifikation over beholdningen af aftappet og uaftappet øl. Specifikationen kan udarbejdes enten på bryggeriets egne lagerlister eller på blanketterne 22.001 og 22.002, der kan fås elektronisk eller hos SKAT. Specifikationen skal ikke indsendes til SKAT, men opbevares sammen med bryggeriets regsnkab.  

Bryggeriåret omfatter normalt perioden 1. oktober - 30. september, og årsanmeldelse skal indsendes til SKAT senest den 15. november.

Bryggeriåret og dermed årsanmeldelsen kan dog af bryggeriet valgfrit ændres til en anden 12 måneders periode, fx årsregnskabsperioden, og med tilsvarende frist for indsendelse af årsanmeldelsen (1 måned og 15 dage).

En evt. ændring af perioden har fremtidig virkning og omlægningsåret vil derfor omfatte en kortere eller længere periode. Ændring af bryggeriåret skal forud anmeldes til SKAT.

I årsanmeldelsen indgår en opgørelse og afstemning af fremstillings- og afsætningsforløbet af øl i bryggeriåret med tillæg/fradrag af ubeskattede til- og fraførsler og korrigeret for beholdningsforskydninger og med tilhørende svind i produktionsforløbet.

Fremstillet mængde øl er målt mængde ølurt fraført urtkedlen. Svindet i fremstillet mængde øl fra urtkedlen og frem til og med aftapning af øl skal kunne dokumenteres/sandsynliggøres ved målinger/opgørelser for hvert procesforløb. Det normale svind i produktionsforløbet er afgiftsfrit. Svind fra færdigvarelager på bryggeri og efterfølgende salgsled er afgiftspligtig og skal indgå i afgiftsbeskattede udleveringer.

Afstemning og indsendelse af regnskabsmaterialeBryggerier skal opbevare den månedlige salgsoversigt (blanket 22.007, edb-lister mv.) og den årlige specifikation over beholdningen af aftappet og uaftappet øl (blanket 22.001 og 22.002), og skal ved bryggeriårets udgang afstemme disse med årsanmeldelsen.

Årsanmeldelsen skal indsendes til SKAT senest 1 måned og 15 dage efter udløbet af bryggeriåret (årsregnskabsperioden).

ÅrsopgørelseVirksomheder, der ikke er bryggerier, men er registreret som oplagshaver, skal én gang årligt foretage opgørelse af lagerbeholdningen af øl og en beregning af svindet. Beholdningen opgøres på grundlag af interne optællingslister for hver  øltype og alkoholindhold (norm).

Svindberegningen indeholder evt. tyverier og udleverede prøver. Dette svind skal beskattes. Mængden overføres til afgiftsangivelsen for den måned, hvor opgørelsen er foretaget.

Opgørelsen mv. skal ikke indsendes til SKAT, men opbevares sammen med virksomhedens regnskab.

For såkaldte "byttere", hvor der ikke udstedes kreditnota, skal der foreligge følgeseddel, intern opgørelse e.l.

Om reglerne for fastsættelse og kontrol af øllets alkoholindhold, se B.3.5.4.

BryggerierAlkoholindholdet i samme øltype kan variere fra batch til batch, men vil i almindelighed ligge inden for 0,3 - 0,5 pct. vol. i forhold til det alkoholindhold, som bryggeriet har fastsat som norm for øltypen. Normen er udgangspunktet for det deklarerede alkoholindhold, jf. mærkningskravene til drikkevarer, se nedenfor.

Bryggeriet er ansvarlig for at sikre, at afgiften beregnes på et korrekt grundlag og kan selv vælge, hvilken metode den vil benytte til at verificere alkoholindholdet.

Som grundlag for at sikre, at øllet beskattes efter et korrekt alkoholindhold, skal bryggeriet have et program til verifikation af alkoholprocenten. Verifikationsprogrammet kan fx være det over for fødevareregionen anmeldte egenkontrolprogram.

EgenkontrolprogramEfter Fødevarestyrelsens bek. nr. 115 af 24. februar 2005 om egenkontrol i fødevarevirksomheder mv. skal bryggeriet udarbejde et egenkontrolprogram, ligesom bryggeriet skal udføre og dokumentere egenkontrollen.

 

Virksomhedens egenkontrolprogram omfatter bl.a. kontrol af, at mærkningskravene for angivelse af alkoholindhold, der er beskrevet i Fødevarestyrelsens bek. nr. 1095 af 15. november 2004 om mærkning mv. af fødevarer.

 

Egenkontrolprogrammet skal omfatte

 • fastlæggelse af overvågningsprocedurer, dvs. at bryggeriet beskriver, hvordan det vil udføre kontrol af, at den deklarerede alkoholprocent stemmer overens med den virkelige alkoholprocent i det færdige øl, hvad enten det er øl på flaske, i dåse, fadøl i fustage, i tankvogn e.l.
 • dokumentation af, at bryggeriet foretager overvågningen, herunder registrering af fejl og dokumentation af fejlhåndteringer.

Bryggeriet skal konstatere alkoholindholdet i øl for hver batch efter bryggeriets egenkontrolprogram. Det er bryggeriets ansvar at fastsætte den nødvendige batch-størrelse, afhængig af bryggeriets størrelse og produktionsmetode.

KontrolopgørelseBryggeriet skal i øvrigt hvert år - efter eget valg kalenderår, regnskabsår, bryggeriår - foretage en kontrolopgørelse af, om afgiftsberegningen er korrekt. Opgørelsen består i, at bryggeriet på grundlag af de fortagne kontroller af alkoholindholdet for hver enkelt øltype og alkoholindhold (norm) opgør det gennemsnitlige alkoholindhold. Opgørelsen opbevares sammen med bryggeriets regnskab.

Indsendelse af verifikationsprogramBryggeriets program for verifikation af alkoholindholdet skal indsendes til SKAT.

Hvis bryggeriet ønsker at bruge fødevareregionens egenkontrolprogrammet (sidst anmeldte) kan dette evt. indsendes alene i form af en ekstrakt af den del af programmet, der vedrører kontrol af alkoholmærkningen.

SKAT vil i fornødent omfang foretage en vurdering af verifikationsprogrammet og vil kunne stille supplerende krav, der har betydning for at sikre, at der sker en korrekt afgiftsbetaling.

Evt. ændringer af verifikationsprogrammet for alkoholbestemmelse skal indsendes til SKAT.

ImportørerFor varer, der indføres fra udlandet, kan alkoholindholdet fastsættes ud fra det alkoholindhold, der er anført på beholderens etiket, i fakturaen eller ledsagedokumentet - afhængig af, hvad der er højest. Alkoholindholdet skal som minimum opfylde kravene i Fødevaredirektoratets bekendtgørelse om mærkning mv. af fødevarer.

Det er importørens ansvar, at øllet beskattes på et korrekt grundlag.

Efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002 om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke skal enhver, der markedsfører øl eller læskedrikke, opkræve eller tilbagebetale pant for alle emballager i forbindelse med køb henholdsvis returnering af emballage, uanset om der er tale om engangsemballage eller genpåfyldelig emballage.

Efter bekendtgørelsen har producenter og importører pligt til at tilmelde sig Dansk Retursystem A/S, der administrerer den nye pantordning. Dansk Retursystem udsteder et bevis til de tilmeldte virksomheder.

Ved kontrol af om køb fra andre lande af øl og læskedrikke er korrekt afgiftsberigtiget, vil SKAT anmode virksomheden om at forevise bevis for registrering hos Dansk Retursystem A/S.

EmballageafgiftEmballager (flasker, dåser o.l.) under 20 liter til øl er afgiftspligtige efter emballageafgiftsloven, se G.1.

§ 33, stk. 1Øl, der skal sælges her i landet, må ikke uden SKATs tilladelse behandles eller aftappes på andre emballager efter udleveringen fra bryggeriet eller modtagelsen fra udlandet.

Øl til forbrug her landet skal inden udleveringen forsynes med etiketter, der indeholder oplysninger om bl.a. producent, nominelt indhold og alkoholindhold, jf. reglerne i Fødevarestyrelsens bek. nr. 1095 af 15. november 2004 om mærkning mv. af fødevarer.

Som følge af omlægning af afgiften fra 1. oktober 2004 er der ikke længere krav om anførsel af skatteklasse på etiketter til øl. Evt. lagre pr. 1. oktober 2004 af etiketter og fortrykte engangsemballager med oplysning om skatteklasse kan dog bruges, indtil lagret er opbrugt.

Afregning §§ 16-19 og 30 Reglerne for afregning af afgift, se A.11. Ved angivelse og betaling af afgift anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 22.024 for oplagshavere og blanket nr. Y-901A for varemodtagere.

Kontrolbestemmelser §§ 20-24Ny tekst startSKAT kan, for at afklare om et produkt er omfattet af tillægsafgiften på alkoholsodavand, kræve dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen. Dokumentationen kan være i form af en leverandør- eller fabrikanterklæring.Ny tekst slut

Reglerne for kontrol, efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12.

StraffebestemmelserStraffebestemmelser (§§ 25-26, og bek. § 9), se A.13.

KlagevejledningSe A.14.

FormålFormålet med afgiftslettelsen (moderationen) er at styrke de mindre bryggeriers konkurrenceevne over for de større bryggerier. Det kommer til udtryk ved, at afgiftslettelsen nedsættes i takt med en større udlevering af moderationsberettiget øl.

OmfangDer gives kun moderation for øl, som virksomheden selv har fremstillet, og for indført øl, der er fremstillet på mindre bryggerier i et andet EU-land.

Der gives moderation for stærkt øl (2,8 pct. vol. og derover) , men kun til bryggerier, som den 1. november 1940 fremstillede stærkt øl. Tilsvarende gælder for indført øl, fremstillet af bryggerier i et andet EU-land.

Bryggerier, der har samme ejer eller fælles ledelse, betragtes med hensyn til moderation som et enkelt bryggeri.

Beregning Moderationen beregnes for et kalenderår på grundlag af den samlede mængde øl med en styrke på 2,8 pct. eller derover, som bryggeriet har fremstillet og udleveret i det foregående kalenderår. Øl, der udleveres afgiftsfrit eller ubeskattet, fx udført øl, drikkeøl og øl, der er overført til andre registrerede virksomheder, skal således medregnes til den samlede udlevering af hensyn til en evt. reduktion af moderationssatsen.

Der gives kun moderation for øl, der angives til beskatning. Øl, der udleveres afgiftsfrit eller ubeskattet, er dermed ikke berettiget til moderation, men medregnes, når moderationssatsen skal beregnes for det følgende år.

Moderation gives løbende som et nedslag i den afgift, der betales i det følgende år. Det betyder, at moderationen skal fordeles med et beløb pr. hl beskattet øl.

Moderationen bliver således givet med det beregnede beløb pr. hl på afgiftsangivelsen hver måned i det følgende år, uanset om den mængde, der beskattes, er større eller mindre end i det foregående år.

Beregningen af moderationssatsen pr. hl øl fremgår af følgende:

Udleveret mængde (x)Afgiftslettelse pr. hl
Indtil 3.700 hl70,00 kr.
3.701 - 20.000 hl236.073/x + 6,20 kr.
Over 20.000 hl20,00 kr. - x/10.000

Eksempel 1
Fremstillet og udleveret mængde i 2004 er 12.000 hl.

Afgiftslettelse pr. hl i 2005:
236.073/12.000 + 6,20 kr. = 25,87 kr. (25,90 kr.)*
Eksempel 2
Fremstillet og udleveret mængde i 2004 er 25.900 hl.

Afgiftslettelse pr. hl i 2005:
20 kr. - 25.900/10.000 = 17,41 kr. (17,45 kr.)*

 * Satsen forhøjes til nærmeste hele ørebeløb, der er deleligt med 5

Moderationen bortfalder ved en udlevering på 200.000 hl eller derover.

Bryggerier, der er berettigede til moderation, dvs. bryggerier med en fremstilling og udlevering under 200.000 hl årligt, vil hvert år i januar fra SKAT modtage underretning om moderationssatsen pr. hl, der er gældende for det pågældende kalenderår.

Udenlandske bryggerierDer kan gives moderation for øl, der modtages fra andre EU-lande. Reglerne er de samme som beskrevet ovenfor.

Det en betingelse for afgiftslettelse, at afsenderen i ledsagedokumentets rubrik 23 har afgivet følgende erklæring:

"Det attesteres hermed, at det beskrevne produkt er brygget af en lille virksomhed med en årlig produktion i det foregående år på .....hl øl."

samt at der fremlægges dokumentation for, at bryggeriet den 1. november 1940 fremstillede øl med et ethanolindhold på 2,8 pct. vol. eller derover.