Vareområde
§ 1, stk. 1
Afgiftspligten omfatter øl (toldtarifpos. 2203), herunder drikkevarer, der indeholder en blanding af øl og ikke-alkoholholdige drikkevarer (pos. 2206).

§ 1, stk. 2
Øl med et ethanolindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift.

Skatterådet har den 20. marts 2007, jf. SKM2007.223.SR truffet afgørelse om, at en virksomhed, der tilbyder privatpersoner, at de kan komme og brygge øl på virksomhedens anlæg, ikke vil være ølafgiftspligtig af det øl, som privatpersonerne brygger. Konceptet går ud på, at privatpersoner hos virksomheden kan købe flere forskellige opskrifter på øl, eller evt. medbringe egen opskrift. Virksomheden sælger ingredienserne til privatpersonerne, der evt. også kan medbringe egne ingredienser. Der betales et vederlag for anvendelseaf bryggeudstyret.

Det vil være privatpersoner, der varetager selve brygningen, mens virksomheden stiller brygningsfaciliteter til rådighed. Risikoen for at en brygning mislykkes, bæres afprivatpersoner.

Hver brygning giver ca. 40 liter øl, der efterfølgende skal lagres i et antal dage, før det kan hældes på flasker. Virksomheden vil ikke flytte øllet eller foretagenogen form for behandling under gæringen. Efter lagringen kommer privatpersonerne selv med flasker, som kan rengøres på virksomhedens flaskerenser, før privatpersoner selv viavirksomhedens tappeanlæg tapper øllet på flasker, der kan tages med hjem.

§ 33, stk. 1
Øl, der skal sælges her i landet, må ikke uden SKATs tilladelse behandles eller aftappes på andre emballager efter udleveringen fravirksomheden.

Afgiftssats
§ 1, stk. 1
Afgiften af øl er 50,90 kr. pr. liter 100 pct. ethanolindhold (alkoholindhold).

Eksempel  

1 fl./dåse øl med 33 cl
4,6% vol. alk.


0,33 x 4,6% x 50,90 kr. =

77,26 øre

1 fl./dåse øl med 50 cl
5,5% vol. alk.


0,50 x 5,5% x 50,90 kr. =

139,97 øre

Afgiftsberegning
Grundlaget for afgiftsberegningen er øllets alkoholindhold og vil som udgangspunkt være angivelsen af alkoholindholdet på etiketten(deklarationen), dvs. at ølafgiften beregnes på grundlag af øllets deklarerede alkoholindhold og deklarerede nettoindhold (volumen), der fremgår af mærkningen påsalgsemballagen (flaske, dåse, fad). Det gælder både for importeret øl og dansk produceret øl.

Den samlede mængde af øl skal opgøres i hl (med 2 decimaler) og herefter beregnes alkoholmængden i liter 100 pct. vol. (med 2 decimaler). Resultaterne skal fremgå afafgiftsregnskabet, se B.3.5.

Da alkoholindholdet i den samme type øl kan variere fra batch til batch (bryg/produktionsserie), tillades der for samme øltype (deklareret alkoholindhold/norm) en tolerance mellemfaktisk alkoholindhold og deklareret alkoholindhold - i absolutte værdier - på:

Deklareret alkoholindhold (norm)Tolerance plus/minus
Højst 5,5% vol.0,5% vol.
Over 5,5% vol.1,0% vol.

De nærmere regler om mærkning med alkoholindhold og tolerancer fremgår af Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005 om mærkning mv. af fødevarer, jf.især § 32 og bilag 3.

Tillægsafgift af alkoholsodavand
§ 3B
Fra 1. juni 2005 skal der betales en tillægsafgift af alkoholsodavand.

Følgende drikkevarer, der er omfattet af ølafgiften, anses for alkoholsodavand

  • maltbaserede varer, der henhører under pos. 2206, og som er en blanding af ikke-alkoholholdige drikkevarer med maltbaserede drikkevarer, der henhører under pos. 2206.

Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter varer under pos. 2009, 2201 og 2202, dvs.

  • frugt- og grøntsagssafter, most o.l.
  • drikkevarer, med eller uden kulsyre, fx almindelig drikkevand, mineralvand, limonade, sodavand og kakaomælk.

Følgende drikkevarer anses ikke for alkoholsodavand

  • maltbaserede drikkevarer, der alene er tilsat aromastoffer.

Tillægsafgiftssats
§ 3B
Fra 1. august 2010 er tillægsafgiften af alkoholsodavand:

Ethanolindhold i % vol.

Afgiftssats

2,8 - 10%

8,60 kr. pr. liter færdigvare

>10%

15,05 kr. pr. liter færdigvare

Eksempel
Maltbaseret alkoholsodavand: Flaske med 27,5 cl og 5,6% vol.
Ølafgift0,275 liter X 5,6% X 50,90 kr. =0,78 kr.
Tillægsafgift0,275 liter X 8,60 kr. =2,365 kr.
Afgift at betale i alt(ekskl. moms)3,145 kr.

Emballager (flasker, dåser o.l.) under 20 liter til øl er afgiftspligtige efter emballageafgiftsloven, se G.1.

Returpantsystemet
Emballager til øl er omfattet af reglerne om pant og indsamling mv. af emballager, se B.3.6.1.

Afgiftslettelse
§ 2
Der kan gives afgiftslettelse (moderation) for øl, der er fremstillet på mindre bryggerier her i landet eller i et andet EU-land. Afgiftslettelsen omfatter kun bryggerier,der den 1. november 1940 fremstillede øl med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover, og hvis årlige udlevering af sådant øl ikke overstiger 200.000 hl. Bryggerier,der har samme ejer eller fælles ledelse, betragtes som et enkelt bryggeri. De nærmere regler fremgår af B.3.8.

Tidligere afgiftssatser
Afgiften af øl har tidligere udgjort:

01.10.2004-08.01.2005: 58,40 kr. pr. liter 100 pct. ethanolindhold.

01.05.1997-30.09.2004:

Afgiften blev opkrævet efter en trinvis afgiftsskala med 5 klasser efter øllets oprindelige ekstraktindhold (indbrygningsprocent i pct. Plato).

Skatte-
klasse

Afgift pr. hl

1

268,50 kr.

2

345,75 kr.

3

460,75 kr.

4

510,25 kr.

5

27,00 kr. pr. pct. Plato.

Tillægsafgiften af alkoholsodavand har tidligere udgjort:

Ethanolindhold i % vol.

Afgiftssats

2,8 - 10%

8,35 kr. pr. liter færdigvare

>10%

14,80 kr. pr. liter færdigvare