Forord Afgift af mineralvand mv. fremgår af lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007.

Afgiften på mineralvand blev indført i 1940.

Indtil 1. januar 1984 blev afgiften opkrævet efter bestemmelserne i afsnit IV i lov om forskellige forbrugsafgifter - lov nr. 44 af 14. marts 1955 - hvorefter den blev optaget i en selvstændig lov - lov nr. 577 af 15. december 1983.

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.DatoÆndring

562

03.08.1998Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000Opkrævningsloven

1029

22.11.2000Afskaffelse af hæftestraf

1296

20.12.2000Afgiftsforhøjelse
105917.12.2002 Regnskabsbestemmelser, skærpede bøder mv.
106317.12.2002 Nedsættelse af afgiften af mineralvand mv. 
325 18.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428 06.06.2005 Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 
40808.05.2006Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay II) 
509 07.06.2006 Lettelse af administrative byrder
1578 20.12.2006 Nedsættelse af mineralvandsafgiften 
10922.01.2007  Lovbekendtgørelse 
52412.06.2009Skattereform, Forårspakke 2.0

Lov nr. 524 af 12.6.2009

Ny tekst startFolketinget har den 12. juni 2009 vedtaget lov nr. 524, om bl.a. at afgiftsdifferentiere mellem sukkerfrie og sukkerholdige mineralvand. Ny tekst slutNy tekst startDer indføres to forskellige afgiftssatser for mineralvand på henholdsvis sukkerfrie og sukkerholdige produkter.  Med sukkerholdige forstås produkter med et tilsat indhold af sukker på mere end 0,5 gram sukker pr. 100 ml. Ny tekst slutNy tekst startDet overordnede formål er at pålægge sukkerholdige mineralvand en ekstra afgift, og samtidig lempe afgiften for sukkerfrie mineralvand.Ny tekst slut

 

Mineralvand mv.
§ 1, stk. 1, nr. 1 

Mineralvand, sodavand, limonade o.l. alkoholfrie læskedrikke med eller uden kulsyre. Varer med et ethanolindhold på højst 1,2 pct. vol. anses for alkoholfri.

Frugt- og
grøntsagssafter
§ 1, stk. 1, nr. 2
Frugt- og grøntsagssafter, most o.l., der er umiddelbart drikkelige, og som er tilsat kulsyre, fx saft af æbler, pærer, appelsiner og druer.

Frugtnektar
§ 1, stk. 1, nr. 3
Frugtnektar fremstillet af umiddelbart drikkelige frugtsafter. Ved frugtnektar forstås varer fremstillet af frugtsaft med tilsætning af vand og sukker.

Frugtnektar er defineret i bekendtgørelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskere, bekendtgørelse nr. 878 af 30. oktober 2003 om frugtsaft mv.

Nektar fremstillet af frugtsafter, der ikke er drikkelige i naturlig tilstand (nektar I- og II-varer), er ikke omfattet af afgiftspligten. Hvis et sådant nektarprodukt - fx ved yderligere tilsætning af vand eller sukker - ikke opfylder kriterierne for nektar I- og II-varer, er det afgiftspligtigt som læskedrik efter § 1, stk. 1, nr. 1.

Landsskatteretten har, jf. SKM2009.216.LSR truffet afgørelse om afgiftspligt i en sag om indførsel af et produkt med varebetegnelsen "juice".  Retten fandt, at det er med rette, at SKAT foretager en afgrænsning på grundlag af saftbekendtgørelsen, af hvilke varer, der er omfattet af afgiftspligten efter mineralvandsafgiftslovens § 1. Derfor er brugen er varebetegnelsen "juice" uden betydning for, om et produkt er afgiftspligtigt. Det er det bagvedliggende indhold af frugt eller frugtsaft, der er afgørende for, om produktet bliver afgiftspligtigt.

Afgiftsfritaget
§ 1
Afgiftsfri er mineralvand, der er usødet og ikke-aromatiseret, fx kildevand og dansk vand, og vin og frugtvin (cider) med et ethanolindhold på højst 1,2 pct. vol., fx alkoholfri vin, samt læskedrikke uden kulsyre, der fremstilles i læskedrikautomater o.l. apparater og udskænkes i glas eller bægre.

I det følgende bruges betegnelsen mineralvand som fælles betegnelse for varerne under § 1, stk. 1, nr. 1-3.

Afgørelser om afgiftspligtEksempler på afgørelser om afgiftspligtens omfang:

Afgiftspligtige varer
EnergidrikkeIsotonisk energidrik. Momsnævnsafgørelse, TfS 1994, 888. Produktet fremtræder som en uklar væske fremstillet af vand, sukker, mineralsalte og citronsyre uden tilsætning af kulsyre. Produktet sælges i en 33 cl metaldåse. På dåsen er det anført, at der er tale om en isotonisk energidrik til den seriøse sportsudøver. Nævnet har ved en smagsmæssig bedømmelse af produktet truffet afgørelse om, at der er tale om en læskedrik, og at produktet derfor er afgiftspligtigt efter lovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Læskedrikke
§ 1, stk. 1, nr. 1
Momsnævnet har behandlet spørgsmålet om afgiftspligten efter mineralvandsafgiftsloven for ikke kulsyreholdige læskedrikke, som teltholdere fremstiller og sælger i plastflasker i forbindelse med byfester o.l. Plastflaskerne, der har et rumindhold på 25 cl, er forsynet med en lukke-anordning, som efter en afskæring er anvendelig som "suttetud". Nævnet traf afgørelse om, at de pågældende læskedrikke er omfattet af afgiftspligten efter den daværende lovs § 1, nr. 1, litra a, og at lovens § 1, stk. 2, ikke giver mulighed for at undtage læskedrikken for afgift.

Is-teIs-te uden kulsyre. Produktet er færdigblandet og fremstår som en brunlig væske, der har en sødlig smag af henholdsvis citron og fersken. Is-teen indeholder teekstrakt, men smager ikke udpræget af te. Produktet er afgiftspligtigt efter lovens § 1, stk. 1, nr. 1, som en læskedrik.

Mineralvand tilsat
citrus
Momsnævnet har behandlet en sag om, hvorvidt mineralvand tilsat en ringe mængde citrusolie og citronsyre, kan fritages for afgift efter lovens § 1, stk. 2 (dansk vand). Nævnet traf afgørelse om, at varen, der dufter og har en anelse smag af citrusfrugter, er aromatiseret og derfor ikke kan fritages for mineralvandsafgift.

Afgiftsfri varer
Frys-selv is Varen er fremstillet af vand, sukker, citronsyre, aromastoffer, farve mv. Varen sælges som frys-selv is i æsker, der indeholder 10 plastposer á 4 cl. Indholdet betragtes ikke som læskedrik, når det sælges i små pakninger, der er klar til frysning.

SoyadrikkeMomsnævnet har truffet afgørelse om, at Soyadrik Naturel og Soyadrik Choco ikke er afgiftspligtige. Produkterne har følgende sammensætning: Soyadrik Naturel består af vand, soyabønner, frugtsukker, malt, havsalt og naturligt vanille. Soyadrik Choco indeholder tillige chokoladepulver og vegetabilsk bindemiddel. Produkterne er emballeret i brikkartoner. Produkterne bliver hovedsageligt anvendt af personer, som ikke kan tåle produkter af komælk grundet allergi mv.

§ 1, stk. 1, nr. 4Læskedrikkoncentrater (sirup), der er bestemt til erhvervsmæssig fremstilling af kulsyreholdige læskedrikke i læskedrikautomater o.l. apparater, dvs. til fremstilling af mineralvand i "post-mixapparater" i cafeterier, restauranter, grill-barer, kantiner mv.

Afgiftsfritaget
§ 1, stk. 2
Læskedrikkoncentrat, der er beregnet til privat fremstilling af læskedrikke eller til læskedrikke uden kulsyre, er således ikke omfattet af afgiftspligten.

Mineralvand
§ 2, stk. 1
Ny tekst startAfgiften af mineralvand mv. er forNy tekst slut

1. Sukkerholdige produkter 108 øre pr. liter
2. Sukkerfrie produkter 57 øre pr. liter

Læskedrikkoncentrat
§ 2, stk. 1
Ny tekst startFor læskedrik-koncentrater opgøres sukkerindholdet pr. liter læskedrik, der kan fremstilles af de pågældende varer, beregnet på grundlag af de oplysninger, som er angivet på pakningen.Ny tekst slut

Sukkerfrie produkter

Ny tekst startSom sukkerfri anses produkter, der indeholder højst 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml. Med sukker menes alle typer af mono- og disaccharider. Anvendes andre sødestoffer end mono- og disaccharider, er varen omfattet af satsen for sukkerfrie produkter.Ny tekst slut

Naturligt indhold af sukker

Ny tekst startSom sukkerfri anses endvidere produkter, der har et naturligt indhold af sukker, og som ikke indeholder tilsatte mono- og disaccharider eller andre fødevarer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber.Ny tekst slut

Sukkerholdige produkterNy tekst startProdukter anses som sukkerholdige, hvis det tilsatte indhold af eksempelvis følgende stoffer er højere end 0,5 g pr. 100 ml.:Ny tekst slut

 • Ny tekst startglucose (druesukker, dextrose)Ny tekst slut
 • Ny tekst startfruktose (frugtsukker)Ny tekst slut
 • Ny tekst startsucrose (sakkarose), "almindeligt sukker"Ny tekst slut
 • Ny tekst startmaltoseNy tekst slut
 • Ny tekst startlaktoseNy tekst slut

Ny tekst startListen er ikke udtømmende.Ny tekst slut

EmballageafgiftEmballager under 20 liter til mineralvand og læskedrikkoncentrater er afgiftspligtig efter emballageafgiftsloven, se G.1>G.1.

Afgiftslettelse
§ 2, stk. 2
Mineralvandsfabrikker med en årlig udlevering (produktion) af afgiftspligtig kulsyreholdigt mineralvand på flaske på under 10 mio. liter kan få afgiftslettelse. Tilsvarende gælder for indført kulsyreholdigt mineralvand, der er fremstillet af mineralvandsfabrikker i et andet EU-land. De nærmere regler fremgår af B.4.9>B.4.9.

Tidligere afgiftssatserAfgiften af mineralvand har tidligere udgjort:

01.10.2003-07.01.2007: 1,15 kr. pr. liter

01.01.2001-30.09.2003: 1,65 kr. pr. liter

01.01.1998-31.12.2000: 1,00 kr. pr. liter

Ny tekst start01.01.2001-31.12.2009: 0,98 kr. pr. literNy tekst slut

Virksomheder kan registreres enten som oplagshaver eller varemodtager efter nedenstående regler. De generelle regler om registrering, se A.5. Ved anmeldelse til registrering bruges en blanket nr. 22.020. Blanketten kan hentes på www.webreg.dk eller fås ved henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Hvis virksomheden ikke er registreret efter ovenanførte regler skal den ved køb af varer i andre straks ved indførslen/modtagelse anmelde købet til SKAT (ikke-registreret varemodtager), se A.5.4.

Fremstilling
§ 3, stk. 1
Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtig mineralvand mv. og læskedrikkoncentrater, skal anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som oplagshaver.

Virksomheder, der kun fremstiller kulsyreholdige drikke i læskedrikautomater o.l. apparater af koncentrater, der er betalt afgift af, skal ikke registreres.

Mellemhandel med læskedrikkoncentrater
§ 3, stk. 2
Virksomheder, der driver mellemhandel med læskedrikkoncentrater, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, skal ligeledes anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som oplagshaver.

Fremstilling
§ 4, stk. 1 og 2
Virksomheder, der er registreret for fremstilling af mineralvand eller læskedrikkoncentrater, er berettiget til, uden at afgiften er betalt, fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, at modtage

 • afgiftspligtige mineralvand, hvis varerne er bestemt til fremstilling af afgiftspligtige varer, samt
 • afgiftspligtige læskedrikkoncentrater, hvis varerne er bestemt til videresalg.

Mellemhandler
§ 4, stk. 2
Virksomheder, der er registreret for mellemhandel med læskedrikkoncentrater, er berettiget til, uden at afgiften er betalt, at modtage afgiftspligtige læskedrikkoncentrater fra udlandet eller fra andre registrerede virksomheder, hvis varerne er bestemt til videresalg.

Aftapning mv.
§ 3, stk. 1
Aftapning eller pakning af varer i de pakninger, hvori varerne afsættes til forbrug, betragtes som fremstilling.

Virksomheder, der udelukkende udfører aftapning eller pakning som lønarbejde for andre registrerede virksomheder, kan ikke registreres som udleveringsvirksomhed.

Udleveringslagre og depoterDer kan gives tilladelse til, at udleveringslagre og depoter registreres sammen med hovedvirksomheden for opbevaring af ubeskattede varer, se A.5. Det er bl.a. en betingelse for tilladelse, at virksomheden har etableret veldefinerede og dokumenterede forretningsgange, der giver SKAT mulighed for at sammenholde bogførte og faktiske varebeholdninger, og at der sker en løbende registrering af den afgiftspligtige udlevering, se B.3.3.1 og B.3.5. Den afgiftspligtige udlevering omfatter også gratis udlevering af øl til fremmede og medarbejdere, herunder "drikkevand", og evt. svind.

LønarbejdeSKAT kan give virksomheden tilladelse til at lade mineralvand fremstille som lønarbejde hos en anden virksomhed.

Indførsel af varer
§§ 10-10a
Virksomheder, der indfører eller modtager varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal anmelde sig til registrering som varemodtager, A.5.3.

SKAT kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 21. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, hvis varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 21. Sikkerheden skal være SKAT i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer begyndes. SKAT fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.

Erhvervsdrivende virksomheder, som ikke er registreret som varemodtagere, og som får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer fra andre , skal indgive en anmeldelse til SKAT og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Anmeldelsen skal ske, inden transporten af varerne begyndes i det pågældende . Blanket D 106 - dokumentation for sikkerhedsstillelse ved ikke-registrerede virksomheders køb af punktafgiftspligtige varer - skal anvendes.

SKAT kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i § 12. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.

SKAT præciserer, jf. SKM2009.443.SKAT, at der alene kan ske fratagelse af varemodtagerregistreringen i tilfælde, hvor der er tale om gentagne overtrædelser.

Privatpersoner, der fra andre indfører (modtager) varer skal ligeledes anmelde hvert køb af varer til SKAT. Det skal ske senest ved modtagelsen af varerne, se A.9.2.2.

DokumentationNy tekst startVirksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer (se B.4.2)skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter.Ny tekst slut

Afgiftsperiode
§ 6, stk. 2
Virksomheder, der er registreret som oplagshaver, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned. Opgørelsen foretages i virksomhedens almindelige forretningsregnskab.

Opgørelsen, der foretages på grundlag af den samlede udlevering af afgiftspligtige varer fra virksomheden, deles op i afgiftspligtig og afgiftsfri udlevering

Afgiftspligtig
udlevering
Den afgiftspligtige udlevering er den mængde mineralvand mv., der i månedens løb er udleveret fra virksomheden til forbrug her i landet.

Landsskatteretten har, jf. SKM2008.979.LSR, anset differencen mellem faktisk varebeholdning og lagerført varebeholdning på et færdigvarelager som svind, der var afgiftspligtig efter mineralvandsafgiftslovens § 6, stk. 1, idet svindet blev anset som en "udlevering" i bestemmelsens forstand.Landsskatteretten konkluderer at:" Det fremgår imidlertid af mineralvandsafgiftslovens § 6, set i sammenhæng med lovens § 7, at varer, der er beskrevet i § 7, kan fradrages i den afgiftspligtige mængde efter § 6. Dette må fortolkes således, at såfremt disse varer ikke var oplistet i § 7, ville de være afgiftspligtige efter § 6. Da lovens § 7, også omfatter varer, der er gået tabt ved indbrud mv., må det følge heraf, at den form for svind, der her er tale om, ligeledes må anses som omfattet af begrebet "udlevering".

Dette understøttes også af, at der i forhold til klagerens lagerregnskaber rent faktisk mangler varer på klagerens lagre. Denne difference må betragtes som varer, der ikke er tilstede på lagret, og således i princippet anses som udleveret, uanset at dette evt. skyldes maskinelle fejl og lignende. Af hensyn til myndighedernes kontrolmuligheder er det samtidig væsentligt, at lagerregnskaber viser et billede af hvad der rent faktisk står på lagret, hvilket ikke har været tilfældet. "

 

Mineralvand
§ 6
Ved opgørelse skal medregnes afgiftspligtige varer, der er udleveret som gaver, udskænket til fremmede, herunder besøgende, fremmede håndværkere og chauffører, samt varer, der uden betaling leveres til medarbejderne til privat brug i medarbejdernes husholdning.

Den afgiftspligtige mængde opgøres på grundlag af det faktiske indhold i de udleverede flasker mv.

Læskedrikkoncentrater
§ 6
For varer, der er beregnet til erhvervsmæssig fremstilling af kulsyreholdige læskedrikke i læskedrikautomater o.l. apparater, opgøres den afgiftspligtige mængde som den mængde mineralvand, der kan fremstilles af varerne.

Afgiftsfri udlevering
§ 7
I den afgiftspligtige mængde kan virksomheden foretage fradrag efter de generelle regler, se A.7.1.2.

Herudover gælder nærmere:

Udlevering
§ 7, stk. 1, nr. 1
Varer, som er bestemt til fremstilling af afgiftspligtige drikkevarer, samt læskedrikkoncentrater, kan overføres ubeskattet til anden registreret virksomhed.

Flaskevarer
§ 4, stk. 1
Mineralvand, der er aftappet på flaske, vil således ikke kunne overføres ubeskattet til en anden registreret virksomhed,se dog B.4.7.3 om overførsel af beskattet mineralvand.

Indbrud, brand mv.
§ 7, stk. 1, nr. 4
Der gives afgiftsfritagelse for varer, der er gået tabt ved indbrud, brand, forlis eller brækage. Der gives ikke afgiftsfritagelse for varer, der er gået tabt ved indbrud, brand, forlis eller brækage på depot eller under transport fra depot til kunder.

Borthældning mv.
§ 7, stk. 1, nr. 4 og 5
Varer, som borthældes hos virksomheden, er fritaget for afgift. Det samme gælder varer, som går tabt ved brækage mv. i virksomheden, samt returvarer og såkaldte byttere, dvs. mineralvand, der returneres til virksomheden og ombyttes gratis, fx fordi varerne har været forurenet, eller fordi der er sket brud på emballagen før eller under oplukningen.

Ved større borthældninger eller brækager skal virksomheden underrette SKAT.

Varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften.

DrikkevandDrikkevand, dvs. mineralvand, der udleveres gratis til medarbejdere på mineralvandsfabrikker til forbrug på stedet, kan leveres ubeskattet.

Mineralvand, som udskænkes til fremmede, eller leveres til medarbejderne til brug i husholdningen, kan derimod ikke leveres ubeskattet. Dette gælder også for mineralvand, som leveres til brug ved sammenkomster mv. for medarbejderne uden for den sædvanlige arbejdstid.

Bevillingsvirksomheder
§ 7, stk. 1, nr. 3
Mineralvand kan leveres ubeskattet til virksomheder, der har bevilling fra SKAT til afgiftsfritagelse for mineralvand, som anvendes til erhvervsmæssig fremstilling af varer, der ikke er afgiftspligtige efter mineralvandsafgiftsloven.

§ 10a, stk. 3-4

Erhvervsdrivende virksomheder, der er registreret som varemodtagere, skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til SKAT. Angivelsen og betalingen sker efter §§ 2 - 8 i opkrævningsloven. Afgiftsperioden er måneden.

For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter § 9, stk. 2 - 4, i opkrævningsloven.

Ikke-registrerede virksomheder
§ 9, stk. 1
Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver, kan ansøge SKAT om bevilling til afgiftsfritagelse for mineralvand, som leveres af en registreret oplagshaver til erhvervsmæssig fremstilling af varer, der ikke er afgiftspligtige efter mineralvandsafgiftsloven.

§ 9, stk. 2Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver efter loven, kan ansøge SKAT om bevilling til godtgørelse af den betalte afgift af mineralvand, som leveres til udlandet eller leveres til  en registreret oplagshaver til fremstilling af afgiftspligtige varer.

Udførsel fra depotMineralvandsfabrikker kan få godtgjort afgiften af mineralvand, som virksomhedens depoter udfører som proviant til skibe og fly.

Godtgørelse ydes ved fraskrivning på Salgsoversigt, blanket nr. 22.027, på grundlag af en opgørelse over det samlede kvantum mineralvand, der er udført i månedens løb.

Som dokumentation for udførslen skal virksomheden kunne fremlægge udførselsangivelse (enhedsdokumentets eksemplar 3) attesteret af den udførselskontrollerende myndighed samt fakturakopi over det udførte mineralvand. Udførselsangivelsen skal afgives i virksomhedens navn, men kan underskrives af depotindehaveren efter fuldmagt fra virksomheden.

Virksomheder, der har tilladelse til at afgive periodisk udførselsangivelse, skal opgøre den udførte mængde efter reglerne for den forenklede udførselsprocedure.

Generelt
§ 12
Regnskabet kan føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab eller i tilslutning til dette, se A.10.1.

Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 (L66) er der fra 1. januar 2003 indført øgede krav til regnskaber og fakturaer i bl.a. mineralvandsafgiftsloven, se A.10.1.3.

FremstillingFremstillingsvirksomheder skal gøre rede for tilgangen af råvarer, fremstillingen af afgiftspligtige varer, tilgangen af ubeskattede varer og udleveringen af afgiftspligtige varer.

Regnskabet over udleveringer skal omfatte varer, som virksomheden betaler afgift af, og varer, der udleveres afgiftsfrit, og opdelt på

 • udlevering,
 • returvarer,
 • levering til udlandet,
 • drikkevand, og
 • borthældning.

For såkaldte "byttere", hvor der ikke udstedes kreditnota, skal der foreligge følgeseddel, intern opgørelse e.l.

Indsendelse af regnskabsmaterialeVirksomheder, der fremstiller mineralvand, skal til SKAT indsende Salgsoversigt, blanket 22.027, der fås elektronisk eller hos SKAT, senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden.

EmballagerEfter ophævelsen af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 1989 om emballage til øl og læskedrikke er det tilladt fra 23. januar 2002 at udlevere mineralvand mv. i metaldåser.

Efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni 2008 om pant og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer skal enhver, der markedsfører øl eller læskedrikke, opkræve eller tilbagebetale pant for alle emballager i forbindelse med køb henholdsvis returnering af emballage, uanset om der er tale om engangsemballage eller genpåfyldelig emballage.

Efter bekendtgørelsen har producenter og importører pligt til at tilmelde sig Dansk Retursystem A/S, der administrerer pantordningen. Dansk Retursystem udsteder et bevis til de tilmeldte virksomheder.

Ved kontrol af om køb fra andre lande af øl og læskedrikke er korrekt afgiftsberigtiget, vil SKAT anmode virksomheden om at forevise bevis for registrering hos Dansk Retursystem A/S.

EmballageafgiftEmballager (flasker, dåser o.l.) under 20 liter til mineralvand mv. er afgiftspligtige efter emballageafgiftsloven, se G.1.

MineralvandEmballager til mineralvand mv., der er fremstillet her i landet, skal indeholde oplysning om varens art (navn) og den pågældende fremstillingsvirksomheds navn og hjemsted. Oplysningerne skal anføres på emballagens etiket, omsvøb eller kapsel, og mærkningen skal foretages, inden varerne udleveres fra fremstillingsvirksomheden.

Hvis virksomheden fremstiller en eneforhandlers, indkøbsforenings eller grossists egne mærkevarer, kan virksomheden fritages for at anføre navn og hjemsted på varens emballage. Tilladelsen gives af SKAT.

Tilladelsen er betinget af, at emballagen i stedet forsynes med oplysning om køberens navn og hjemsted, og at køberen kun får fremstillet mærkevaren hos den pågældende virksomhed.

Læskedrikkoncentrat
§ 5
Pakninger til læskedrikkoncentrat, skal ved udleveringen til forbrug her i landet været forsynet med oplysning om,

 • at pakningen indeholder afgiftspligtigt læskedrikkoncentrat, der er bestemt til erhvervsmæssig fremstilling af kulsyreholdige læskedrikke i læskedrikautomater o.l. apparater,
 • antal liter læskedrik, der kan fremstilles af pakningens indhold.

MineralvandBeskattet mineralvand kan overføres fra fremstillingsvirksomheden til en anden registreret fremstillingsvirksomhed til videre udlevering i emballager forsynet med den udleverende virksomheds etiketter.

For at kunne identificere fremstillingsvirksomheden må der kun overføres varer, som adskiller sig fra varer, som modtagervirksomheden selv fremstiller, dvs. anden art, fx sukkerfri mineralvand, eller anden emballage (størrelse eller type).

Fremstillingsvirksomheden skal indføre det overførte mineralvand til beskatning i udleveringsregnskabet med oplysning om:

 • modtagerens navn
 • varens navn
 • emballagens art, antal og størrelse.

Tilsvarende oplysninger skal fremgå af salgsbilagene.

Modtagervirksomheden skal ved salg af det overførte mineralvand bogføre salget i udleveringsregnskabet med oplysning om, at varen er overført fra og beskattet af fremstillingsvirksomheden.

Afregning
§§ 13 og 10a
Reglerne for afregning af afgift, se A.11. Ved angivelse og betaling af afgift anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 22.023 for oplagshavere og blanket nr. Y-900A for varemodtagere.

Kontrol mv.Reglerne for kontrol (§§ 18-20) og efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12, straffebestemmelser (§§ 21-22), se A.13 og klagevejledning , seA.14.

Ved lov nr. 1344 af 19. december 2008 er der fra 1. januar 2009 skabt mulighed for at give et påbud om overholdelse af nærmere anførte regler, samt at pålægge daglige bøder indtil påbuddet efterleves (§§ 12 og 18 b), se om daglige bøder i P.3 i Processuelle regler på SKATs område.

Ved fastsættelse af bøde for overtrædelserne af § 10 a, stk. 1 eller 5, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 12, stk. 1 - 6, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.

Har nogen begået flere overtrædelser af § 10 a, stk. 1 eller 5, eller § 12, stk. 1 - 6, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 10 a, stk. 1 eller 5, eller § 12, stk. 1 - 6, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.

Bestemmelserne om sammenlægning af bødestraffen kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

Andre bestemmelser
§ 23
Hvis varer, der efter § 9, stk. 1, er fritaget for afgift, jf. B.4.5, anvendes til andet formål end det, hvortil varerne er bestemt, kan SKAT inddrage virksomhedens adgang til at indkøbe afgiftsfri varer samt afkræve virksomheden afgift af de nævnte varer.

§ 2, stk. 2-3Formålet med afgiftslettelsen er at styrke de mindre mineralvandsfabrikkers konkurrenceevne over for de større bryggerier. Det kommer til udtryk ved, at afgiftslettelsen nedsættes i takt med en større udlevering af mineralvand.

Der ydes kun afgiftslettelse for kulsyreholdigt mineralvand, der udleveres på flaske, og kun til mineralvandsfabrikker, som den 1. januar 1984 fremstillede mineralvand, og hvis årlige udlevering af kulsyreholdigt mineralvand på flaske ikke overstiger 10 mio. liter.

Der ydes dog også afgiftslettelse ved indførsel af kulsyreholdigt mineralvand på flaske, der er fremstillet af sådanne mineralvandsfabrikker i andre EU-lande, som den 1. januar 1984 fremstillede mineralvand, og hvis årlige udlevering af kulsyreholdigt mineralvand på flaske ikke overstiger 10 mio. liter.

Der gives ikke afgiftslettelse for indført mineralvand, der er fremstillet i lande, som ikke er medlem af EU.

Beregning af
afgiftslettelsen
Afgiftslettelsen er 9 øre pr. liter, men kun for mineralvandsfabrikker, som i det foregående kalenderår har haft en samlet udlevering af kulsyreholdigt mineralvand på flaske på højst 6 mio. liter.

For mineralvandsfabrikker, hvis udlevering overstiger 6 mio. liter i det foregående kalenderår, reduceres afgiftslettelsen på 9 øre pr. liter med en procentsats, hvis størrelse fastsættes ved at dividere den del af den litermængde, som virksomheden udleverende i det foregående kalenderår, og som overstiger 6 mio., med 40.000.

Afgiftslettelsen bortfalder således helt for virksomheder med en udlevering på 10 mio. liter eller derover.

Den samlede udlevering omfatter både beskattet og ubeskattet udlevering, herunder drikkevand. Mineralvand, der er overført til en anden registreret virksomhed i uaftappet stand, samt mineralvand, der er borthældt mv., medregnes ikke til den samlede udlevering.

EksempelEksempel på beregning af afgiftslettelsen, hvor den samlede udlevering i det foregående kalenderår overstiger 6 mio. liter:
 

Samlet udlevering i 2004 i liter

6.829.212

- returneret16.371
Beskattet udlevering6.812.841
Udført til udlandet mv.713.597
Drikkevand4.108
Samlet udlevering i 20047.530.546

Beregning af afgiftslettelse for 2005
Reduktion

7.530.546 - 6.000.000 =
40.000

38,3%

Afgiftslettelse 9,00 øre
- reduktion38,3 x 9,00 =
100
3,45 øre
Reduceret sats i 2005 5,55 øre

Virksomheden får hermed en afgiftslettelse i 2005 på 5,55 øre for de første 6 mio. liter, der udleveres i beskattet stand.

UdbetalingFor mineralvand som fremstilles her i landet ydes afgiftslettelsen med den beregnede reducerede sats pr. liter for den mængde, som virksomheden angiver til beskatning, dog højst for 6 mio. liter pr. kalenderår.

Virksomheder, som kan få afgiftslettelse, skal hver måned give oplysning om

 • størrelsen af den reducerede sats,
 • mængde,
 • beløbet på afgiftslettelsen, samt
 • den samlede mængde for afgiftslettelsen i det pågældende kalenderår.

Oplysningerne anføres på salgsoversigt 22.027.

Den beregnede afgiftslettelse fratrækkes løbende i den månedlige afgift på afgiftsangivelsen.

Indførsel fra andre EU-landeFor indført kulsyreholdigt mineralvand på flaske, der er fremstillet i andre EU-lande, skal varemodtageren - for at opnå afgiftslettelse - kunne fremlægge erklæring fra den pågældende mineralvandsfabrik, der dokumenterer berettigelsen til at opnå afgiftslettelse, samt fabrikkens erklæring om den samlede udlevering af kulsyreholdigt mineralvand på flaske i den foregående kalenderår.

Hvis varemodtageren har flere EU-leverandører, vil der være tale om forskellige satser for afgiftslettelse, idet afgiftslettelsen har relation til udlevering fra den enkelte mineralvandsfabrik.

Ansøgning om afgiftslettelse for indført mineralvand skal indsendes til SKAT vedlagt den nævnte erklæring samt købsfaktura/er.