Forord Afgift af cigarer, cerutter og cigarillos fremgår af lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998 om tobaksafgifter med senere ændringer. Om afgift af cigaretter og røgtobak, se C.1

Afgiften af cigarer mv. blev indført i 1917. Den nuværende lov om afgift af tobaksvarer - lov nr. 1016 af 19. december 1992 - trådte i kraft den 1. januar 1993 og indeholder bl.a. en tilpasning til EUs bestemmelser, idet afgiften er omfattet af de harmoniserede punktafgifter, se A.9.

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 325 af 29. marts 2010 om definitioner af tobaksvarer, kredittid, administrative regler for virksomheder og varetransport inden for EU  efter lov om tobaksafgifter. I vejledningen omtales denne som bekendtgørelsen eller bek.

Lovændringer mv. Se oversigt i C.1.

Afgiftspligten efter tobaksafgiftsloven omfatter cigaretter og røgtobak samt cigarer, cerutter, cigarillos.

Der er udarbejdet et særskilt afsnit vedrørende afgift af cigaretter og røgtobak, se C.1.

Der er endvidere udarbejdet et afsnit om afgift af cigaretpapir, skrå og snus, som er omfattet af afgiftspligten efter lov om forskellige forbrugsafgifter, se C.3.

Ny tekst startSom følge af implementeringen af Rådets direktiv 2010/12/EU ved lov nr. 1361 af 8. december 2010 er visse definitioner i afgiftsreglerne vedrørende cigarer, cerutter og cigarillos ændret.Ny tekst slut

Cigarer mv.
§ 7 og bek. § 5
Ny tekst startSom cigarer, cerutter eller cigarillos betragtes, hvis de kan ryges, som de er

  • tobaksruller, som er forsynet med et dæksblad af naturtobak, eller
  • tobaksruller, som er fyldt med en reven blanding og er forsynet med et dæksblad af normal cigarfarve af rekonstitueret tobak, der dækker produktet helt, sventuelt også filteret, men ikke mundstykket i tilfælde af cigarer med mundstykke, når deres stykvægt uden filter og mundstykke er mindst 2,3 g og højest 10 g, og deres omkreds er 34 mm, eller derover i mindst en tredjedel af deres længde.
Ny tekst slut

Ny tekst startVarer, der delvis består af andre stoffer end tobak, men som opfylder de øvrige kriterier ovenfor, ligestilles med cigarer, cerutter eller cigarillosNy tekst slut

Tobaksruller, der ikke falder ind under ovenstående definition, skal beskattes som cigaretter, se C.1.

Råtobak
§ 30, stk. 1
Import af og handel med råtobak må kun foretages af virksomheder, der er autoriseret hos SKAT for fremstilling af afgiftspligtige varer (tobaksvarer), se C.2.3.

Afgiftssats
§ 7
Afgiften af cigarer mv. er 19,8 øre pr. stk + 10 pct. af detailprisen inkl. tobaksafgift og moms, jf. § 28. Afgiftssatsen har været uændret siden 1982.

Eksempel
Salgsprisen for en kasse med 20 cigarer er 80 kr.

Stykafgift

3,96 kr.

Værdiafgift

8,00 kr.

Tobaksafgift i alt

11,96 kr.

Moms

16,00 kr.

Tobaksafgift og moms i alt

27,96 kr.

Afgiftsværdi
§ 28, stk. 1-3
Afgiftsværdien - den værdi, som afgiften skal beregnes af - er varens højeste detailpris inkl. tobaksafgift (stykafgift + værdiafgift) og moms.

Detailprisen er varens pris ved salg til forbruger, inkl. prisen for pakninger, gaveæsker og sortimentsæsker, hvori varen sælges.

Detailprisen fastsættes af fremstillingsvirksomheden i EU eller dennes repræsentant for hvert enkelt EU-land. For varer fra tredjelande fastsættes detailprisen af importøren. Foreligger der ikke en almindelig detailpris, beskattes varen på grundlag af en af told- og skatteforvaltningen skønnet detailpris.

PrislisterVirksomheden skal udfærdige prislister over cigarer mv., som den vil afsætte, og som skal beskattes.

Prislisterne skal oplyse om

  • dato for ikrafttræden
  • varemærke og pakningsstørrelser
  • detailpris pr. stk. inkl. tobaksafgift og moms
  • at varerne ikke må sælges til en højere pris end angivet i prislisten.

Et eksemplar af prislisterne skal sendes til de kunder, der sælger varerne til forbrugerne.

Virksomheder skal eller kan autoriseres  som enten oplagshaver eller registreres som varemodtager efter nedenstående regler. De generelle regler om autorisation og registrering, se A.5. Ved autorisation som oplagshaver eller registrering som varemodtager bruges blanket nr. 22.046. Blanketten kan hentes på www.webreg.dk eller fås ved henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.


§ 9, stk.
Virksomheder, der fremstiller cigarer mv., skal autoriseres som oplagshaver ved anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Varemodtagere
§ 9, stk. 4
Virksomheder, der modtager cigarer mv. fra udlandet, herunder fra EU-lande, eller fra autoriserede oplagshavere her i landet, med henblik på videresalg (mellemhandel), kan autoriseres som oplagshaver.

Lokaler
§ 20 og bek. § 9
Inden autorisation som oplagshaver kan finde sted, skal virksomhedens lokaler godkendes af SKAT, se A.5.1.

Råtobak og ubeskattede varer må ikke opbevares uden for de godkendte lokaler. Evt. detailsalg af afgiftspligtige varer skal ske fra et særskilt lokale.

SKAT kan dog tillade, at virksomheden overfører cigarer mv. til salgsvogn med henblik på salg til detailhandlere direkte fra vognen. Sådanne tilladelser er bl.a. betinget af, at virksomheden fører et internt regnskab over de pågældende varer, og at virksomheden på forlangende hjemkalder hele beholdningen af varer i salgsvognen.

Sikkerhedsstillelse
§ 9, stk. 5, og
bek. §§ 14-15
Hvis virksomheden leverer ubeskattede varer til virksomheder her i landet eller i andre EU-lande eller udfører varer til tredjelande via et andet EU-land, skal virksomheden stille sikkerhed for betaling af afgiften, se A.6.

Indførsel af varer
§ 8, § 10, stk. 1-2
og § 12
Virksomheder, der indfører eller modtager cigarer mv. fra udlandet, og som ikke er autoriseret som oplagshaver, skal anmelde sig til registrering som varemodtager. Virksomheder kan i stedet for at blive autoriseret som oplagshaver eller registreret som varemodtager vælge at blive registreret som midlertidigt registreret varemodtager. Det skal ske inden vareafsendelsen fra udlandet. Virksomheden skal desuden anmelde transporten og betale afgiften, inden varerne afsendes fra udlandet, se A.5.1.

§ 10a, stk. 5 Oplagshavere, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer cigarer mv. her til landet, kan udnævne en repræsentant til at forestå afgiftsbetalingen. Repræsentanten, som skal være en person, der skal være bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet, skal autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og stille sikkerhed for skyldige afgifter.

Privatpersoner
§ 10, stk. 1
 Privatpersoner, der fra andre modtager eller erhverver cigarer mv., skal anmelde dette til SKAT. Det skal ske inden transporten påbegyndes, og der skal samtidig stilles sikkerhed for skyldige afgifter, medmindre der er tale om fjernsalg, se A.5.3.

Fjernsalg
§ 10a, stk. 6
Virksomheder (eller deres fiskale repræsentant), der driver postordresalg e.l. fra andre EU-lande til kunder i Danmark, skal autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og stille sikkerhed, se A.5.1.

§ 11 Virksomheden skal opgøre den afgiftspligtige mængde og omsætning af cigarer mv. for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned. Om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi, se A.7.

Afgiftsfri udlevering
§ 29
I den afgiftspligtige mængde kan virksomheden foretage fradrag efter de generelle regler, se A.8.1.

Herudover gælder:

Til virksomheder i
andre EU-lande
§ 29, stk. 1, nr. 2
Cigarer mv. kan leveres i upakket og pakket stand til virksomheder i andre EU-lande, der er berettiget til at modtage disse uden afgift.

Prøver Fremstillingsvirksomheder kan ubeskattet udtage cigarer mv., hvis det alene er i den hensigt at prøve varens beskaffenhed. Prøverne skal opføres på en særlig fortegnelse med en specifikation af varerne. Varer, der udleveres som handelsprøver (smagsprøver mv.), skal beskattes.

Tyveri o.l.
§ 29, stk. 1, nr. 4
Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for cigarer mv., der er gået tabt (forsvundet) ved tyveri, herunder indbrudstyveri/røveri.

§ 11, stk. 2Virksomheder, der er registreret som varemodtagere, skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i følgende måned angive mængden og omsætningen af cigarer mv., som virksomheden har modtaget i månedens løb, se A.7.2.

Andre tilfælde § 11, stk. 3 I andre tilfælde er den afgiftspligtige mængde og omsætning de varer, der er erhvervet eller modtaget i hvert enkelt tilfælde.

Udførsel Virksomheder, der ikke er autoriseret som oplagshaver, jf. C.2.3, kan ansøge SKAT om bevilling til godtgørelse af den betalte afgift af cigarer mv., der leveres til et andet EU-land, se A.8.2.

§ 18 Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over tilgangen af varer, som anvendes til varefremstilling, og over udlevering, forbrug og svind i virksomheden af de fremstillede varer.

Virksomheder skal endvidere føre regnskab over tilgang, forbrug og udlevering af varer, som ikke er fremstillet af virksomheden.

De gældende regnskabsbestemmelser fremgår af C.1.7.

For cigarer mv. gælder herudover følgende:

Virksomheden skal for cigarer mv. udfærdige en fortegnelse over de afgiftspligtige varer, der påtænkes fremstillet. Fortegnelsen skal for hvert mærke og nummer indeholde oplysning om det gennemsnitlige tobaksforbrug samt vægten af de færdigfremstillede varer.

En evt. lagermanko for cigarer mv. medregnes i virksomhedens afgiftspligtige omsætning for den måned optællingen er sket i. Mankoen kan beskattes efter en gennemsnitlig detailpris der beregnes efter detailprisen for de varer, som virksomheden har afsat i årets løb. Vedrører mankoen udelukkende eller helt overvejende dyre varer, skal mankoen beskattes efter detailprisen for disse varer.

Dispensation Virksomheder, der fører et specificeret regnskab over færdigvarer af cigarer mv., som indeholder oplysning om til- og afgange af varer inden for hvert mærke eller med samme detailpris, kan beskatte mankoer efter den i regnskabet opgjorte detailpris. Det er en betingelse, at der er en tilstrækkelig intern kontrol i forbindelse med regnskabet over færdigvarer.

Udlevering til
salgsvogn
Ubeskattede cigarer mv. kan på visse betingelser overføres til salgsvogn med henblik på salg til detailhandlere direkte fra vogn. Virksomheden må dog gennem et internt regnskab for hvert enkelt mærke kunne gøre rede for antallet af varer, der

  • er overført til hver enkelt salgsvogn fra virksomhedens godkendte lokaler
  • er udleveret til detailhandler
  • er returneret til de godkendte lokaler.

Virksomheden skal udfærdige faktura snarest efter, at varerne er udleveret til detailhandleren.

Salgsregnskab
for cigarer mv.
Virksomhederne skal føre et specificeret regnskab over udlevering af varer Regnskabet føres dagligt på grundlag af de udstedte fakturaer og skal mindst indeholde oplysninger om antal udleverede stk. samt afgiften af disse. Virksomheder, der overfører varer til salgsvogn, skal ikke postere udleveringen til salgsvognen i salgsregnskabet.

Regnskabsafslutning Salgsregnskabet afsluttes ved månedens udgang ved sammentælling af postering for udleveret antal varer og afgiften heraf. Kreditnotaer for beskattede varer, der er modtaget retur, noteres i salgsregnskabet som en negativ postering. Slutsummer overføres til afgiftsangivelsen.

Ved den månedlige afslutning af salgsregnskabet foretages der fraskrivning af det beskattede antal varer i lagerregnskab over færdigvarer (cigarmagere: kvartalsvis).

Afregning
§§ 8, 13, 15-16 og 36
Reglerne for afregning af afgift, se A.11. Ved angivelse og betaling af afgift anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 29.005 for oplagshavere og blanket nr. Y-905A for varemodtagere.

Kredit
§ 13, stk. 1
SKAT kan mod fuld sikkerhed for afgiftsbeløbet give virksomheden en kredit på 2 måneder, dvs. at indbetaling af afgift, som fx normalt skulle ske senest den 15. marts, kan udskydes indtil den 15. maj.

Ansøgningen om kredit sendes til SKAT med oplysning om størrelsen af det beløb, der ønskes henstand med, og den sikkerhed, som virksomheden kan stille.

StatistikIndsendelse af statistiske oplysninger, se C.1.8.

Kontrol mv.

Reglerne for kontrol (§§ 21-23), er nærmere beskrevet i Den juridiske vejledning, se afsnit A.C.2.4. Straffebestemmelserne (§§ 25-26, og bek. § 17) er nærmere beskrevet i Den juridiske vejledning, se afsnit A.C.3.2.1.1 og afsnit A.C.3.2.1.7.1.

Ved lov nr. 1344 af 19. december 2008 er der fra 1. januar 2009 skabt mulighed for at give et påbud om overholdelse af nærmere anførte regler, samt at pålægge daglige bøder indtil påbuddet efterleves (§§ 18 og 21 b).

Har nogen begået flere overtrædelser af regnskabsbestemmelserne i § 18, stk. 1 - 6 eller 8 - 11, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 18, stk. 1 - 6 eller 8 - 11, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.

Bestemmelserne om sammenlægning af bødestraffen kan fraviges, når særlige grund taler herfor.

Auktionssalg
§ 28, stk. 4
Auktionssalg af tobaksvarer er forbudt. Forbudet omfatter dog ikke tvangsauktioner og auktioner, som er foreskrevet ved lov. De nærmere regler om afholdelse af auktion kan fås ved henvendelse til SKAT.

Fremstilling til eget forbrug SKAT kan tillade faglærte tobaksarbejdere, som på grund af alder er ophørt med at være beskæftiget i faget, at købe råtobak til fremstilling af cigarer, cerutter og cigarillos til eget forbrug. Afgiften skal i sådanne tilfælde betales med 35 kr. pr. kg råtobak.

Funktionærvarer
§ 29, stk. 3
For funktionærvarer, dvs. varer, der sædvanemæssigt udleveres gratis til det personale, der er beskæftiget ved selve fremstillingen, udgør afgiften:

Cigarer mv. over 3,15 g pr. stk.

8,5 øre pr. stk.

Cigarer mv. højst 3,15 g pr. stk.6,025 øre pr. stk.

Funktionærvarer skal i øvrigt være forsynet med oplysning om, at varerne er udleveret gratis til modtagerens eget brug, og at al omsætning af varerne er forbudt.

Fremstillingsvirksomheder skal hvert år i januar udarbejde en oversigt over de kvanta tobaksvarer, der sædvanemæssigt og uden vederlag udleveres til virksomhedens medarbejdere. Oversigterne skal opbevares i virksomheden sammen med det øvrige regnskabsmateriale.