Reglerne om fratrædelsesgodtgørelse  findes i LL § 7 U. Efter reglerne er bundfradraget for jubilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelser - og gaver i den anledning - 8.000 kr. Bundfradraget reguleres ikke. Beløb ud over 8.000 kr. beskattes fuldt ud som personlig indkomst. Der er kun ét bundfradrag pr. indkomstår, dvs. ét bundfradrag for de samlede jubilæumsgratialer, fratrædelsesgodtgørelser og gaver i den anledning. Hvis udbetalingen fordeler sig over flere år, kan der i hvert af årene gives ét bundfradrag for årets samlede udbetalinger af jubilæumsgratialer, fratrædelsesgodtgørelser og gaver i den anledning. Det afgørende er, om udbetalingen er sket i indkomståret, eller om der er erhvervet endelig ret til ydelsen senest 6 måneder inden indkomstårets udløb, jf. reglerne i KSL § 46 herom. Hvis konkret aftale om fratræden er indgået inden 1. jan. 2000 se tidligere udgave af vejledningen.     

Reglerne i LL § 7 U gælder kun for personer, der står i tjenesteforhold til den udbetalende virksomhed. Det er ikke nok, at der er tale om lønnet beskæftigelse.

Ved fratræden skal beskæftigelsen i virksomheden være fuldstændig ophørt. Dvs. at delvis fratræden eller forlængelse af åremålsansættelse ikke er tilstrækkeligt til at opnå ret til bundfradraget.

Afviklingsaftaler, hvor der ydes godtgørelse til medarbejdere, der bliver i virksomheden under afviklingen, er omfattet af begrebet fratrædelsesgodtgørelse, men det er dog en betingelse, at medarbejderen ikke efterfølgende flytter med virksomheden.

Godtgørelser udbetalt ved fratræden af stilling, der aldrig har været tiltrådt, er ikke at betragte som fratrædelsesgodtgørelse.

Godtgørelsen skal udbetales i tidsmæssig tilknytning til fratrædelsen.

Det er kun den del af fratrædelsesgodtgørelsen, der overstiger det krav på løn den ansatte har i opsigelsesperioden, der er omfattet af den lempelige beskatning.

Fratrædelsesgodtgørelse omfatter både en frivillig godtgørelse samt en godtgørelse, der udbetales efter funktionærlovens § 2 a. Hvis godtgørelsen træder i stedet for løn mv. i lønmodtagerens opsigelsesperiode, skal godtgørelsen medregnes fuldt ud som egentlig løn. Godtgørelsen skal på forhånd være fastlagt til et bestemt beløb. Udredes beløbet afdragsvis sker der beskatning ved hver udbetaling. Efter 6 måneder skal der som følge af retserhvervelsesreglen i KSL § 46, stk. 2, ske indeholdelse af skatten i restbeløbet på dette tidspunkt. Se om undtagelse hertil i TfS 1998, 66. Den skattepligtige del af godtgørelsen er A-indkomst enten efter KSL § 43, stk. 1 eller efter KSL § 43, stk. 2, jf. KSLbek. § 15, nr. 24. Er der tale om en fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a, følger godtgørelsens status som A-indkomst af KSL § 43, stk. 1, jf. afgørelse fra Ankenævnet for Bidrag til Arbejdsmarkedsfondene i TfS 1995, 756.

Udbetales fratrædelsesgodtgørelsen helt eller delvis i naturalier, må man skelne imellem, om der reelt er tale om, at arbejdsgiveren konverterer en i forvejen fastlagt fratrædelsesgodtgørelse til en naturalieydelse eller ej. I førstnævnte tilfælde fremstår den skattepligtige del som vederlag i penge og er A-indkomst efter KSL § 43, stk. 1. I sidstnævnte situation er den skattepligtige del A-indkomst i medfør af KSLbek. § 15, nr. 24.

Modtageren af godtgørelsen er AM- og SP-bidragspligtig (SP-bidraget er 0 i 2006 Ny tekst startog 2007 jf. lovbek. nr. 842 af 21. juni 2006, §17fNy tekst slut) af hele godtgørelsen enten efter AMFL § 7, stk. 1, litra a og § 8, stk.1, litra a eller efter ovenstående regler, se afsnit B.1.11. Er der tale om en fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a, følger bidragspligten og grundlaget af AMFL § 7, stk. 1, litra a og § 8, stk. 1, litra a, jf. TfS 1995, 756.

Der skal ikke indeholdes AM-bidrag eller SP-bidrag af den del af godtgørelsen, der ydes som tingsgave/naturalie, idet denne del ikke er omfattet af AMFL § 8, stk. 1, litra a eller d.

Fratrædelsesgodtgørelser mv. kan som hidtil indbetales på en pensionsordning med bortseelsesvirkning efter PBL § 19, jf. afsnit B.1.10.1. Modtageren kan vælge kun at lade den skattepligtige del af godtgørelsen indgå på pensionsordningen og få den skattefri del udbetalt uden skattetræk.

Se nærmere om beskatning af fratrædelsesgodtgørelse i LV A.B.1.4, A.B.1.4.1 og A.B.1.4.3.

Eksempel 1

Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales fuldt ud til modtageren:

Fratrædelsesgodtgørelse100.000 kr.
AM-bidrag + SP-bidrag- 9.000 kr.
 91.000 kr.
Skattefrit beløb- 8.000 kr.
A-skattepligtigt beløb83.000 kr.

A-skatten, AM-bidraget og SP-bidraget skal indeholdes ved udbetalingen, dog senest 6 måneder efter, at der er erhvervet endelig ret til beløbet.

Eksempel 2

Den skattepligtige del af fratrædelsesgodtgørelsen indbetales fuldt ud på pensionsordning:

Fratrædelsesgodtgørelse100.000 kr.
Skattefrit beløb- 8.000 kr.
A-skattepligtigt beløb

 92.000 kr.

Indbetalt på pensionsordning 

 - 92.000 kr.

A-indkomst 

 0 kr.

Pensionsinstituttet indeholder AM-bidrag af pensionsindbetalingen, men ikke SP-bidrag (8 pct. af 92.000 kr.) 

 7.360 kr.

Herefter kan der udbetales følgende beløb til modtageren:

Skattefri indkomst (100.000 kr. - 92.000 kr.)8.000 kr.
AM-bidrag og SP-bidrag, der skal indeholdes af arbejdsgiveren (9 pct. af 8.000 kr.)- 720 kr.
Til udbetaling7.280 kr.

AM- og SP-bidraget skal indeholdes ved udbetalingen, dog senest 6 måneder efter, at der er erhvervet endelig ret til beløbet.

Eksempel 3

Den skattepligtige del af fratrædelsesgodtgørelsen indbetales delvist på en pensionsordning:

Fratrædelsesgodtgørelse100.000 kr.
Skattefrit beløb- 8.000 kr.
A-skattepligtigt beløb 92.000 kr.
Indbetalt på pensionsordning 

 - 55.000 kr.

 

 37.000 kr.

AM-bidrag og SP-bidrag, der skal indeholdes af arbejdsgiveren (9 pct. af 37.000 kr.) 

 - 3.330 kr.

A-indkomst, som der skal indeholdes A-skat i 

 33.670 kr.

Arbejdsgiveren skal således indeholde A-skat af de 33.670 kr.

Arbejdsgiveren skal imidlertid også indeholde AM-bidrag, og SP-bidrag af de beløb der er skattefri efter LL § 7 U:

Skattefri indkomst (100.000 kr. - 92.000 kr.)8.000 kr.
AM-bidrag og SP-bidrag, der skal indeholdes af arbejdsgiveren (9 pct. af 8.000 kr.)- 720 kr.
Til udbetaling7.280 kr.

Arbejdsgiveren skal indeholde i alt 4.050 kr. (3.330 kr. + 720 kr.) i AM-bidrag og SP-bidrag, mens pensionsinstituttet indeholder 4.400 kr. (8 pct. af 55.000 kr.) i AM-bidrag, og ikke noget SP-bidrag.

Den A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag, som arbejdsgiveren skal indeholde, skal indeholdes ved udbetalingen, dog senest 6 måneder efter, at der er erhvervet endelig ret til beløbet.

Eksempel 4

Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales i form af tingsgave/naturalie:

For så vidt angår fratrædelsesgodtgørelse, der ydes som tingsgave/naturalie gælder, at der skal indeholdes A-skat den del af gavens værdi, der overstiger 8.000 kr. Der skal derimod ikke indeholdes AM-bidrag og SP-bidrag af tingsgaven/naturalieydelsen.

Begrænset skattepligtIfølge LV D.A.2 er fratrædelsesgodtgørelser normalt A-indkomst omfattet af KSL § 43, stk. 1, og derfor omfattet af den begrænsede skattepligt efter KSL § 2, stk. 1, litra a. Det er uden betydning for skattepligten, om retten til indkomsten eller ydelsen er erhvervet efter ophør af virksomhed her i landet, jf. KSL § 2, stk. 1, litra a. Er der tale om en fratrædelsesgodtgørelse, der ikke er omfattet af KSL § 43, stk. 1, følger den begrænsede skattepligt af godtgørelsen af KSL § 2, stk. 1, litra b, idet godtgørelsen er gjort til A-indkomst, jf. KSLbek. § 15, nr. 24.

Den begrænsede skattepligt for fratrædelsesgodtgørelser omfatter i modsætning til pension kun den del af ydelsen, der kan henføres til den tid, medarbejderen har arbejdet i Danmark.

Danmark kan have afgivet retten til at beskatte godtgørelsen i henhold til en bilateral dobbeltbeskatningsoverenskomst, i hvilket tilfælde den tidligere arbejdsgiver kan fritages for at indeholde A-skat.

AM-bidrag og SP-bidrag betales efter enten AMFL § 7, stk. 1, litra a eller b, jf. § 8, stk. 1, litra a eller d og ATP-lovens § 17 f, af hele godtgørelsen, selv om Danmark måtte have afgivet beskatningsretten, idet aftale om afgivelse af beskatningsretten ikke omfatter AM-bidrag og SP-bidrag. I de tilfælde, modtageren af fratrædelsesgodtgørelsen måtte være socialt sikret i en anden stat end Danmark, betales ikke AM-bidrag, se nærmere AMFL § 7, stk. 3 og 4. Der skal i sådanne situationer heller ikke betales SP-bidrag.