Betaler virksomheden indeholdt A-skat og AM-bidrag for sent, skal den betale rente, jf. OPKL § 7. Rentesatsen kan varierer fra år til år og fastsættes efter OPKL § 7, stk. 2, ultimo hvert kalenderår og gælder for det følgende kalenderår. Renten efter OPKL § 7, stk. 2 er pr. 1. januar 2010 fastsat til 0,1 pct. jf. SKAT-meddelelse SKM2007.940.SKAT. Hertil skal tillægges 0,8 pct., jf. OPKL § 7, stk. 1. Renten er hermed i alt 1,0 pct. pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen. Forfaldsdagen er den 1. i den måned, hvor A-skat og AM-bidrag skal indbetales. For de virksomheder, hvor betaling skal ske sidste bankdag i måneden gælder dog, at renten først beregnes fra den 1. i den følgende måned, jf. OPKL § 7, stk. 1. Se afsnit G.7.3 vedr. renteberegning ved fremrykket afregning for offentlige virksomheder.

Renten må ikke påføres indbetalingskortet vedrørende indeholdte beløb. Virksomheden vil efterfølgende modtage en opkrævning på renten.

Udsendes der rykker på grund af manglende betaling af A-skat og/eller bidrag, opkræves et gebyr på 65 kr., jf. OPKL § 6.

Restancer (herunder skyldig A-skat og AM-bidrag mv.) til SKAT registreres i Det Centrale Fordringsregister, som SKAT, Koncerncentret er dataansvarlig for. De registrerede fordringer har til formål at danne grundlag for modregning og udlæg, og de registrerede oplysninger vil blive slettet i registret, når fordringerne er indfriet. Oplysningerne i registret stilles til rådighed for andre offentlige myndigheder, såsom kommuner, politimyndigheder m.fl.

En virksomhed kan fritages for betaling af afgift for foreløbige fastsættelser, gebyrer og renter, jf. OPKL § 8. Virksomheden kan fritages, hvis den for sene indberetning til eIndkomst og/eller betaling til SKAT skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, fx. pludseligt opstået sygdom, hvis indberetning og/eller betaling sker straks efter hindringens ophør. Ferie, varslet arbejdsnedlæggelse mv. kan ikke anses for at være sådanne særlige omstændigheder, som kan medføre fritagelse for betaling af afgift, gebyrer og renter. Se § 3 i OPKLbek.

Der kan endvidere fritages for betaling af afgift, renter og gebyrer, hvis overskridelsen af betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde, og/eller der foreligger undskyldelige forhold. Længerevarende fristoverskridelser og overskridelser som følge af administrative fejl i virksomheden kan ikke berettige til fritagelse for betaling af afgift, renter og gebyrer, jf. § 3 i OPKLbek.

Der er ikke mulighed for at afkorte en virksomheds indberetningsperiode og betalingsfrist vedrørende indeholdt A-skat og AM-bidrag. Der kan i stedet pålægges en virksomhed sikkerhedsstillelse, når

  • virksomheden for de seneste 12 afregningsperioder 4 gange ikke rettidigt har indbetalt skatter og afgifter mv., der er omfattet af OPKL, og virksomheden er i restance vedrørende skatter og afgifter, for hvilke den er registreret samt eventuelt selskabsskatter med et beløb, der overstiger 25.000 kr., og virksomheden ikke indbetaler denne restance senest den 10. hverdag fra modtagelsen af en erindringsskrivelse, hvori virksomheden underrettes om, at den ved fortsat manglende betaling pålægges at stille sikkerhed, eller virksomheden ikke rettidigt har indsendt selvangivelse, eller
  • virksomhedens kapitalgrundlag, herunder den lovpligtige kapital i selskaber, er trukket ud af virksomheden.

Se OPKL § 11. For så vidt angår nye virksomheder henvises til afsnit E.2.1.