FormålUdtrykket autonometoldsuspensioner indebærer, at det er en lempelsesordning, hvis omfang ikke er afhængig af internationale aftaler m.v., men fastlægges alene ud fra EU`s egne behov.

Formålet med suspensionerne er at styrke konkurrenceevnen for virksomhederne i EU, idet de får mulighed for at anvende råvarer, halvfabrikata eller komponenter, der ikke er til rådighed i Fællesskabet eller kun er til rådighed i begrænset omfang, uden betaling af told eller mod betaling af en nedsat told.

Ordningen kan i særlige tilfælde udvides til også at omfatte mere forædlede varer, herunder også færdigvarer. Det gælder fx sådanne varer, der i sig selv kan betragtes som færdigvarer, men som indgår som komponenter i det endelige produkt, når merværdien ved samleprocessen er tilstrækkelig høj.

Der kan også indrømmes toldsuspension for udstyr og materiale, der skal anvendes i produktionsprocessen, selv om udstyret generelt betragtes som færdigvarer (kapitalvarer). Det er dog en forudsætning, at udstyret er specifikt og nødvendigt til fremstilling af klart identificerede produkter, og at de ikke kan skade konkurrerende virksomhed i EU.

Ordningen er nærmere beskrevet i Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (98/C 128/02), der er offentliggjort i EFT C nr. 128 af 25. april 1998.

Autonome toldkontingenter Hvis der er produktion i EU af konkrete råvarer m.v., men produktionen ikke er tilstrækkelig til at dække forarbejdningsindustriens behov, kan der i stedet for en generel autonom toldsuspension indrømmes et autonomt toldkontingent på "forskelsmængden" mellem det totale behov og den mængde varer, der produceres i EU, se afsnit A.10. Ansøgningsprocedurer m.v. er de samme som for autonome toldsuspensioner. Om det legale grundlag, se nedenfor. For varer omfattet af et autonomt toldkontingent vil der i den trykte toldtarif være anført et "K" i bilagskolonnen. I satskolonnen vil der være anført den normale tarifmæssige toldsats. Kontingenttoldsatsen (normalt 0) kan findes i edb-tariffen eller i TARIC-databasen.

Det legale grundlag EF-traktatens artikel 26 udgør det generelle legale grundlag for at give toldsuspension. Det fremgår af bestemmelsen, at Rådet med kvalificeret flertal fastsætter toldsatserne på grundlag af forslag fra Kommissionen (Fælles toldtarif).

I medfør af denne bestemmelse har Rådet udstedt forordning nr. 1255/96 (EFT L nr. 158 af 29. juni 1996) om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter. Forordningens bilag, der indeholder en fortegnelse over de enkelte suspensioner, justeres normalt hvert år med virkning fra 1. januar, således at der altid findes en ajourført fortegnelse over gældende toldsuspensioner. Forordningen revideres endvidere med virkning fra 1. juli.

I modsætning til tidligere er der nu anført en slutdato for toldsuspensionerne (31. december 2008 for de fleste ældre suspensioner, men ellers 4 år fra ikrafttrædelsen (4 1/2 år for de toldsuspensioner, der har virkning fra 1. juli)). Inden udløbet af toldsuspensionen vil det blive vurderet, om den skal forlænges, eller om den skal ophæves. Er den aktuelle udnyttelse af en toldsuspension meget lille, vil den normalt blive ophævet. En toldsuspension kan også blive ophævet, hvis der indledes produktion af den pågældende vare i EU, og den pågældende producent gør indsigelse mod toldsuspensionen.

Fortegnelsen gældende for 2008 er offentliggjort i forordning nr. 1527/07 (EUT L 349 af 31. december 2007). Der er vedtaget en supplerende forordning med virkning fra 1. juli 2008, jfr. forordning 595/08 (EUT L 164 af 25. juni 2008).

For så vidt angår autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter er det legale grundlag Rådets forordning  nr. 2505/96 (EFT L 345 af 31. december 1996) om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter. Forordningens bilag, der indeholder en fortegnelse over de enkelte autonome toldkontingenter, justeres hvert år med virkning fra 1. januar, således at der altid findes en ajourført fortegnelse over gældende autonome toldkontingenter. Forordningen revideres med virkning fra 1. juli.  

Fortegnelsen gældende for 2008 er offentliggjort i forordning 1526/07 (EUT L  349 af 31. december 2007). Der er vedtaget en supplerende forordning gældende fra 1. juli 2008, jfr. forordning 556/08 (EUT L 160 af 19. juni 2008).

I forordning nr. 824/2007 (EUT L 184 af 14. juli 2007) er der fastsat autonome toldkontingenter for fiskeriprodukter. Forordningen, der revideres årligt, gælder til udgangen af 2009. I Danmark er det Fødevareministeriet, der er den ansvarlige myndighed.

Ansøgning om en ny toldsuspension Virksomheder, der ønsker at få toldsatsen suspenderet for en konkret råvare, et halvfabrikat eller en komponent, der ikke allerede er omfattet af en suspensionsordning, kan ansøge herom.

Ansøgningen sendes til SKAT-Hovedcentret, Toldenheden, Østbanegade 123, 2100 København Ø, på en særlig blanket, se toldvejledningens bilag 141 og 142. Blanketten findes også som bilag til Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (98/C 128/02), ligesom den også kan fås ved henvendelse til Hovedcentret.

Hvis en ansøgning bliver godkendt, gælder den ikke kun for ansøgeren, men for alle importører i EU af den samme vare.

Følgende hovedbetingelser skal være opfyldt:

  • det sparede toldbeløb skal overstige 20.000 euro (ca. 150.000 kr) om året. Virksomheder kan eventuelt gå sammen for at nå denne tærskel
  • der må ikke i EU være produktion - eller kun produktion i utilstrækkeligt omfang - af det pågældende produkt eller af en tilsvarende vare
  • varen skal undergå en tilstrækkelig forarbejdning i EU (råvarer, halvfabrikater eller komponenter) eller på anden måde indgå i produktionsprocessen (kapitalvarer). 

Ansøgninger om toldsuspensioner behandles i en særlig gruppe i Kommissionen, hvor Hovedcentret deltager på Danmarks vegne. Når der er opnået enighed om nye ansøgninger og om eventuel forlængelse af bestående toldsuspensioner, udarbejder Kommissionen et forslag, der vedtages af Rådet i form af en forordning gældende for det næste kalenderår. Forordningen revideres med virkning fra 1. juli.

Nye ansøgninger indkaldes, så de kan sendes fra Hovedcentret til Kommissionen senest henholdsvis den 15. marts og den 15. september. De ansøgninger, der sendes den 15. marts, får virkning fra den 1. januar det følgende år, medens de ansøgninger, der sendes den 15. september, får virkning fra 1. juli det følgende år.

Opmærksomheden henledes på, at der - som alternativ til toldsuspension - i visse tilfælde er mulighed for toldfritagelse eller -nedsættelse efter reglerne om forarbejdning under toldkontrol, se afsnit A.18.

Indsigelser Kommissionen sender genparter af nye ansøgninger til alle medlemslandene - i Danmark til Toldenheden i Hovedcentret- med henblik på at få undersøgt, om der produceres tilsvarende eller lignende varer i EU. Hovedcentret sender ansøgningerne videre til bl.a. Dansk Industri og Dansk Erhverv (tidligere: HTSI-Handel, Transport og Serviceerhvervene), så medlemmer af disse organisationer har mulighed for at gøre indsigelse mod en ønsket toldsuspension, hvis produktet fremstilles her i landet. Virksomhederne har naturligvis også mulighed for at gøre tilsvarende indsigelse mod bestående toldsuspensioner. Ønsker en virksomhed at støtte en ansøgning, er det også muligt. I visse tilfælde sendes ansøgningerne også til relevante ministerier.

Der kan rettes henvendelse til Hovedcentret, hvis man ønsker at gøre indsigelse eller afgive støtte til en ansøgning.

En indsigelse har den effekt, at den ansøgende virksomhed skal kontakte den virksomhed, der har gjort indsigelse, for at man kan vurdere, om EU-produktet har de samme egenskaber m.v., som det importerede produkt. Er det tilfældet, gives der ikke toldsuspension, men der kan eventuelt i stedet opnås enighed om et toldkontingent, hvis produktionen i EU er utilstrækkelig til at dække efterspørgselen, se ovenstående.

Fortoldning Hvis en vare er omfattet af en autonom toldsuspension, skal den 10-cifrede varekode angives i rubrik 33 i enhedsdokumentet, og beregningsart 1112 anføres i rubrik 47. Hvis der ikke er anmodet om toldsuspension i forbindelse med tidligere indførsler, kan tolden eventuelt godtgøres i op til tre år efter angivelsen til fri omsætning, se afsnit A.21.