Generelt

EU ønsker at føre tilsyn med importen af visse jern- og stålprodukter. Tilsynsforanstaltninger skal give EU hurtige og nøjagtige oplysninger om importen af visse varer fra visse tredjelande, ligesom bestemmelserne medvirker til at hindre omgåelse af oprindelsesreglerne. 

 

EU har indgået bilaterale aftaler og arrangementer med visse tredjelande om handel med visse jern- og stålvarer. De gældende importbegrænsninger er i hovedsagen rettet mod importen fra tredjelande, der har så stor produktionskapacitet, at fri import i EU kan skade EU-producenter.

 

Ordningerne administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø.

 

Det legale grundlag

Rådets forordning (EF) nr. 3285/94 af 22. december 1994 om den fælles importordning og om ophævelse af forordning (EF) nr. 518/94, med senere ændringer.

Rådets forordning (EF) nr. 519/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for indførsel af visse tredjelande og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1765/82, nr. 1766/82 og nr. 3420/83, med senere ændringer.

Kommissionens forordning (EF) nr. 76/2002 af 17. januar 2002 om indførelse af forudgående fællesskabstilsyn med importen af visse jern- og stålprodukter, der er omfattet af EKSF- og EF-traktaterne og har oprindelse i visse tredjelande, med senere ændringer.

Rådets forordning (EF) nr. 1342/2007 af 22. oktober 2007 om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation (EUT nr. L 300 af 17. november 2007).

Rådets forordning (EF) nr. 1531/2007 af 10. december 2007 om handel med visse stålprodukter mellem Fællesskabet og Republikken Kasakhstan.

 

Dokumentation

Tilsynsdokumenter

 

Ved indførsel af de jern- og stålprodukter, der er omfattet af reglerne i Rådets forordning 76/2002, skal der foreligge et tilsynsdokument. Dette dokument udstedes af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Import med en nettovægt på under 2500 kg er undtaget fra kravet om tilsynsdokument.

 

Indførselstilladelser

 

Ved indførsel af de stålprodukter fra Kasakhstan og Rusland, der er omfattet af reglerne i Rådets forordninger 1531/2007 og 1342/2007, skal der foreligge en indførselstilladelse samt et oprindelsescertifikat. Indførselstilladelser udstedes af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. 

 

Vareområde

Kontakt Erhvervs- og Byggestyrelsen (www.ebst.dk) for yderligere information om hvilke varer, der er restriktioner på.