En lang række arter af vilde dyr og planter er omfattet af den såkaldte Washingtonkonvention. Den fastlægger strenge regler for bl.a. handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter og produkter deraf.

Før der ind- eller udføres udryddelsestruede enheder af levende og ikke-levende dyr og ikke-levende planter, skal der være indhentet tilladelse/certifikat hertil fra Naturstyrelsen (henvendelse på tlf. 72 54 24 04).

Før der ind- eller udføres udryddelsestruede levende planter, skal der være indhentet tilladelse/certifikat hertil fra NaturErhvervstyrelsen, Planteenheden (henvendelse på tlf. 33 95 80 00). 

Indførslen skal anmeldes til Naturstyrelsen eller NaturErhvervstyrelsen, Planteenheden senest 24 timer inden de levende dyrs/planters ankomst til grænsekontrolstedet.

Der er restriktioner med hensyn til hvilke grænsetoldsteder, der kan benyttet ved indførsel af levende dyr og planter, se toldvejledningens bilag 10. Er der tale om levende dyr/planter skal der ligeledes foretages veterinær-/plantesundhedskontrol

(se afsnittene  A.5.5.1 og A.5.5.3).

Det bemærkes, at bestemmelserne også omfatter varer, hvori indgår bestanddele fra udryddelsestruede dyr og planter, f.eks. smykker med elfenben, lædervarer med slangeskind osv.

Det legale grundlagEF-forordninger:

Rådets Forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (med senere ændringer)

Kommissionsforordning (EF) nr. 709/2010 af 22. juli 2010 om ændringer af Rådets Forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (de røde lister)

Kommissionsforordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførselsbestemmelser til Rådets Forordning nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

Kommissionsforordning (EF) nr. 100/2008 af 4. februar 2008 om ændring af Forordning 865/2006 om gennemførselsbestemmelser til Rådets Forording (EF) nr. 338/97 for så vidt angår samlinger af prøver og visse formaliteter i forbindelse med handel med vilde dyr og planter

Bekendtgørelser:

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 84 af 23. januar 2002 om beskyttelse af vilde dyr og planter