Når undersøgelser gennemført af Europa-Kommissionen har godtgjort et behov for pålæggelse af antidumpingtold eller udligningstold, udstedes en forordning om en midlertidig told.

Midlertidig told har som hovedregel en gyldighedsperiode på 6 måneder med mulighed for forlængelse i yderligere 3 måneder.

Ved midlertidige ordninger skal der stilles sikkerhed. Der kan stilles kontant sikkerhed for hver enkelt sending, og sikkerheden svarer således til det beregnede toldbeløb for sendingen. Der kan også stilles anden form for sikkerhed, f.eks. bankgaranti. De regionale told- og skattemyndigheder kan oplyse nærmere om disse muligheder.

Ved udløbet af en midlertidig ordning besluttes det, om der er grundlag for at indføre definitive foranstaltninger. Er dette tilfældet, udstedes der forordninger herom.

Forordningerne indeholder bestemmelser om størrelsen af den definitive antidumping- eller udligningstold og om, i hvilket omfang den midlertidige antidumping- eller udligningstold skal opkræves. Hovedreglen er, at den midlertidige told opkræves fuldt ud. Hvis den definitive toldsats er lavere end den midlertidige, beregnes og opkræves den midlertidige told oftest kun med et beløb svarende til den definitive told.