FormålFrihavnen udgør et afgrænset område i Københavns havn og betegnes ifølge EU's terminologi som en frizone af kontroltype I. Frihavnen er en del af EU's toldområde, men betragtes med hensyn til betaling af told, moms og afgifter som værende uden for EU's toldområde. Frihavnen er indhegnet og bevogtes ved ind- og udgang. Trafikken til og fra frihavnen kan kun foregå søværts eller gennem de etablerede og bevogtede ind- og udpassagesteder.
 
Som en frizone af kontroltype I er frihavnen et sted, hvor der generelt forekommer en koncentration af udenrigshandelsorienterede aktiviteter. Frihavnen bidrager gennem forenklede administrative procedurer til at fremme disse aktiviteter og den videre distribution af varer inden- og udenfor EU. Bestemmelserne om frizoner er derfor vigtige elementer i EU's og dermed den danske handelspolitik.
 
TK art. 167Tilladelse til oprettelse af en frizone gives af regeringen. Ifølge toldlovens § 41, stk. 2, kan frihavne kun oprettes ved lov. Der er i Danmark givet tilladelse til oprettelse af én frizone, nemlig Københavns Frihavn, jf. lov nr. 141 af 31. marts 1960, som ændret ved lov nr. 474 af 31. maj 2000.
 
TK art. 166Ikke-EU-varer, der er oplagt i frihavnen betragtes, hvad angår told og afgifter samt handelspolitiske foranstaltninger, som om de ikke befinder sig i EU's toldområde. Dette gælder, så længe varerne ikke er bragt i fri omsætning, henført under en anden toldprocedure eller anvendt eller forbrugt under andre omstændigheder end de, der er fastsat i toldforskrifterne.

TK art. 166 - GB art. 808EU-varer, der er udført til Frihavnen med henblik på oplæggelse, betragtes hvad angår moms og punktafgifter, som om de ikke befinder sig i EU's toldområde. For så vidt angår de handelsmæssige foranstaltninger betragtes varerne, som om de stadig befinder sig i EU's toldområde. Dette gælder indtil den endelige udførsel fra EU er sket.

GB art. 805Indhegningen af frihavnen skal være af en sådan art, at SKAT let kan føre tilsyn umiddelbart uden for frihavnen, og således forhindre at varer fjernes ulovligt fra frihavnen, ligesom personer og transportmidler, der ankommer til eller forlader frihavnen, kan underkastes toldkontrol.

TK art. 168I forbindelse med tilførsel, opbevaring eller fraførsel af varer fra frihavnen kan SKAT føre kontrol med varerne. En kopi af transportdokumentet, der skal følge med varerne, skal i den forbindelse overdrages til SKAT, ligesom varerne på forlangende skal frembydes til kontrol.

Det legale grundlagReglerne for frizoner (frihavne) af kontroltype I findes i artiklerne 166-168 og 169-181 i toldkodeksen, og i artiklerne 799-812 i gennemførelsesbestemmelserne.  
 
Endvidere findes regler om frihavnen i toldlovens §§ 41-48 samt i toldbehandlingsbekendtgørelsens §§ 91-94.