Formål Reglerne om godtgørelse af eller fritagelse for told er fastsat med henblik på at friholde vareimporten og -eksporten for toldbelastning i tilfælde hvor:
  • tolden er opkrævet med et for stort beløb,
  • varer er blevet angivet til fri omsætning ved en fejl eller af særlige, nærmere beskrevne årsager ikke har kunnet anvendes af varemodtageren.

Det er forudsat, at toldbeskyttelsen af EU's produktionsvirksomheder opretholdes.

Ved godtgørelse forstås hel eller delvis tilbagebetaling af toldbeløb, der er betalt ved en vares overgang til fri omsætning. Ved fritagelse forstås hel eller delvis undladelse af at opkræve toldbeløb, der er debiteret en varemodtager, men endnu ikke er betalt, ved en vares overgang til fri omsætning.

Regulering I tilfælde, hvor varemodtageren ved angivelsen af varer til fri omsætning ved en fejl har angivet tolden med et for stort beløb eller har undladt at angive til en toldlempelsesordning, som indebærer at varerne bringes i fri omsætning, kaldes godtgørelsen eller fritagelsen regulering.

Særlig toldgodtgørelse I tilfælde, hvor angivelsen erklæres ugyldig, fordi varerne var bestemt til henførsel under en anden toldprocedure, men ved en fejl blev angivet til fri omsætning, benævnes godtgørelsen eller fritagelsen særlig toldgodtgørelse.

Reglerne om særlig toldgodtgørelse omfatter endvidere tilfælde, hvor varerne af forskellige årsager ikke har kunnet anvendes til de påtænkte formål eller ikke har været bestemt til varemodtageren.

Der kan i denne forbindelse, findes mange nyttige informationer på Kommissionens hjemmeside

MomsDer kan gives momsgodtgørelse i samme omfang og på tilsvarende betingelser, som gælder for særlig toldgodtgørelse.

Det legale grundlagReglerne for regulering og særlig toldgodtgørelse findes i artikel 235-242 i toldkodeksen og i artikel 878-912 i gennemførelsesbestemmelserne samt momslovens § 45, stk. 6.

TK art. 240, andet afsnitRegulering eller godtgørelse kan ydes uanset told- og/eller momsbeløbets størrelse.