TK art. 237 og TK art. 66 Der kan gives særlig toldgodtgørelse, når angivelsen af varer til fri omsætning erklæres ugyldig.

Reglerne omfatter tilfælde, hvor varerne på tidspunktet for angivelsen til fri omsætning var bestemt til:
 • ekstern EF-forsendelse, se afsnit B.1.3,
 • oplæggelse på toldoplag, se afsnit A.13,
 • oplæggelse i frihavne eller på frilagre, se afsnit A.12,  
 • aktiv forædling, se afsnit A.14,
 • forarbejdning under toldkontrol, se afsnit A.18,
 • midlertidig indførsel, se afsnit A.16,
 • udførsel, se afsnit C.1.
TK art. 66, stk. 2 GB art. 251, nr. 1b) I tilfælde, hvor varer omfattet af en toldangivelse returneres som led i postordresalg, herunder handel på internettet, kan der gives toldgodtgørelse, forudsat at varerne - helt eller delvist - er blevet udført til den oprindelige leverandørs adresse eller en anden af leverandøren angivet adresse. Med undtagelse af ansøgningsfristen og dokumentationskrav finder nedennævnte procedureregler ikke anvendelse.

Reglerne giver derimod ikke mulighed for at give toldgodtgørelse efter varernes frigivelse i tilfælde, hvor en angivelse af varer til fri omsætning med én varemodtager ønskes annulleret og erstattet af en tilsvarende fortoldningsangivelse med en anden varemodtager.

GB art. 251, GB art. 893 For at få særlig toldgodtgørelse kræves det, at:
 1. ansøgningen afgives senest 3 måneder efter varernes angivelse til fri omsætning,
 2. ansøgningen er afgivet og behandlet, før der disponeres over varerne. Varerne må således ikke fjernes fra det angivne opbevaringssted uden toldcentrets godkendelse,
 3. varerne på tidspunktet for angivelsen til fri omsætning var bestemt til angivelse til én af de anførte toldmæssige bestemmelser, og at varerne opfyldte betingelserne herfor,
 4. varerne ikke har været benyttet til andre formål end dem, hvortil de var bestemt,
 5. varerne er identiske med dem, der blev angivet til fri omsætning,
 6. varemodtageren på tidspunktet for angivelsen til fri omsætning var i besiddelse af de nødvendige bevillinger, tilladelser mv. til henførsel under den ansøgte toldordning,
 7. at varerne bliver angivet til den toldmæssige bestemmelse, hvortil de var bestemt, senest 2 måneder efter, at der er truffet afgørelse i sagen
TK art. 6 Ved anmodning om toldgodtgørelse skal ansøger fremlægge alle de oplysninger og dokumenter, der er
nødvendige for, at de regionale told- og skattemyndigheder kan træffe afgørelse. Dokumentationen kan f.eks. bestå i kopi af fortoldningsangivelsen, bevillinger, tilladelser, indkøbsfakturaer, kontrakter med leverandører og/eller købere uden for EU, kopier af ordrer eller ordrebekræftelse.