FormålFormålet med toldoplag er at give virksomheder mulighed for at oplægge varer fra ikke-EU-lande, hvorved virksomhederne undgår betaling af told og afgifter, ligesom varerne ikke underkastes handelspolitiske foranstaltninger.

Dette betyder, at virksomheder, der får varer hjem fra ikke-EU-lande til lager med henblik på fortoldning eller genudførsel på et senere tidspunkt, kan vælge at oplægge disse varer på et toldoplag, og så udføre eller fortolde varerne i takt med, at de skal anvendes.

Virksomheder kan også oplægge EU-varer på toldoplag, hvis disse er bestemt til udførsel, og for hvilke det efter særlige fællesskabsforskrifter er fastsat, at de som følge af deres oplæggelse på toldoplag er omfattet af foranstaltninger, der i princippet er forbundet med varernes udførsel, eksempelvis eksportrestitution.  

En bevilling til toldoplag kan under visse forudsætninger anvendes i hele EU. Derfor kan ikke alene en dansk regional told- og skattemyndighed være involveret i et bevillingsforhold, men også en toldmyndighed i et andet medlemsland.

Det legale grundlagReglerne om toldoplag findes i artiklerne 84-90 og 98-113 i toldkodeksen, artiklerne 496-535 i gennemførelsesbestemmelserne, toldlovens §§ 55-57 samt toldbehandlingsbekendtgørelsens §§ 104-111. Desuden findes der regler i lovgivningen om landbrugsvarer og regler om veterinærkontrol.  

I dette afsnit behandles forskellige typer oplag/oplagsordninger.

ToldoplagstyperToldoplag kan inddeles i 2 hovedtyper: Offentlige toldoplag og private toldoplag, se afsnit A.13.1.2.

ProviantoplagPå et proviantoplag kan oplægges landbrugsvarer, der er bestemt til proviantering af visse skibe, luftfartøjer samt bore- eller udvindingsplatforme, og for hvilke der kan forudbetales restitution, se afsnit A.13.3.

Animalske fødevarerVisse fødevarer af animalsk oprindelse, der ikke kan godkendes af de veterinære myndigheder, og som derfor skal genudføres, kan oplægges på et toldoplag efter særlige regler, se afsnit A.13.4.

Provianterings-
virksomhed
Varer kan oplægges punktafgiftsfrit i en provianteringsvirksomhed, se afsnit A.13.5.

AfgiftsoplagUnder visse betingelser kan varer oplægges afgiftsfrit på et afgiftsoplag, se afsnit A.13.6.