Reglerne for fællesskabsforsendelse, se afsnit B.1.1, skal normalt anvendes ved overførsel af varer under en suspensionsprocedure, dvs. når varerne er under en procedure, hvorefter told- og afgiftsbeløb suspenderes, fx. aktiv forædling (suspension), toldoplag og midlertidig indførsel. Når proceduren for fællesskabsforsendelsen anvendes, skal afsenderen opbevare en kopi af et afstemplet eksemplar af det udfyldte eksemplar 1 af enhedsdokumentet. I rubrik 44 skal der bl.a. anføres bevillingens journal nr.

Se i øvrigt under de enkelte ordninger for toldprocedurer af økonomisk betydning.

Som alternativ til forsendelsesproceduren kan der opnås tilladelse til at anvende mere fleksible regler i form af overførselsprocedurer, hvorefter varer eller produkter kan overføres mellem forskellige steder eller til en anden bevillingshavers lokaler, uden at proceduren afsluttes.

Tilladelse til og forudsætningerne for at anvende overførselsprocedurer skal være fastsat i bevillingen.

GB art. 511, 513 og 266, stk. 1, litra bVed overførsel mellem to bevillingshavere i EU skal begge have tilladelse til at anvende overførselsproceduren. Desuden skal modtager have tilladelse til at anvende hjemstedsordningen, dvs. tilladelse til, at angivelse kan ske ved at notere i regnskaberne. Således kan indgivelse af en supplerende angivelse undlades. Tilladelse til hjemstedsordningen gives i bevillingen og omfatter kun angivelse af de varer, der er omfattet af bevillingen.

Tilladelsen kan kun gives, hvis bevillingshaveren fører et regnskab, der indeholder alle nødvendige oplysninger, herunder mulighed for fastsættelse af de told- og afgiftsbeløb, der eventuelt skal betales. Overførslerne af varer eller produkter skal bogføres i disse regnskaber. Kravet om regnskabsførsel gælder ikke ved proceduren for midlertidig indførsel.

Ved udstedelse af bevilling til eksempelvis aktiv forædling med tilladelse til at anvende overførselsproceduren, vil bevillingen alene indeholde tilladelse til at anvende hjemstedsordningen i relation til varer og produkter til aktiv forædling.

GB bilag 68Ved overførsel af varer eller produkter kan anvendes en almindelig fremgangsmåde eller en forenklet fremgangsmåde, se toldvejledningens bilag 34.

Almindelig fremgangsmådeVed anvendelse af den almindelige fremgangsmåde benyttes enhedsdokumentets eksemplar 1, 4 og et kopieksemplar svarende til eksemplar nr. 1 udfyldes. Idet der benyttes eksemplarer af enhedsdokumentet, skal rubrikkerne i dokumentet indeholde oplysninger som nævnt i retningslinierne i tillægget til bilag 68 i GB:

 • 2.  Afsender: Her anføres navn og adresse for den første bevillingshaver, navn og adresse for dennes kontroltoldsted, efterfulgt af bevillingsnummeret og den udstedende toldmyndighed.
 • 3.  Formularer: Her anføres løbenummeret for sættet i forhold til det samlede antal sæt, der benyttes. Vedrører angivelsen kun én varepost (dvs. når der kun skal udfyldes én rubrik "varebeskrivelse") anføres der intet i rubrik 3, men tallet 1 i rubrik 5.
 • 5.  Vareposter: Her anføres det samlede antal vareposter, som er anført på samtlige benyttede formularer og supplementsformularer. Antallet af vareposter svarer til antallet af rubrikker "varebeskrivelse", som udfyldes.
 • 8.  Modtager: Her anføres navn for den anden bevillingshaver, navn og adresse for dennes kontroltoldsted og den adresse, hvor varerne eller produkterne skal oplagres, anvendes eller forarbejdes, efterfulgt af bevillingsnummeret og den udstedende toldmyndighed.
 • 15. Afsendelsesland: Her anføres navnes på den medlemsstat, hvorfra varerne afsendes.
 • 31. Kolli og varebeskrivelse; mærke og nummer - containernummer - antal og art: Her anføres kollienes mærke, nummer, antal og art, eller hvis det drejer sig om uemballerede varer, antallet af varer, der er omfattet af angivelsen, eller der anføres "i bulk", (dvs. i løs vægt) samt de oplysninger, der er nødvendige til identifikation af varerne. Varerne beskrives ved hjælp af deres sædvanlige handelsbetegnelse udtrykt tilstrækkeligt klart til, at varerne kan identificeres. Hvis der anvendes container, skal dennes identifikationsmærker desuden anføres i rubrikken.
 • 32 Varepost: Her anføres den pågældende vareposts løbenummer i forhold til det samlede antal vareposter, der er angivet i de benyttede formularer eller supplementsformularer, som defineret i rubrik 5. Når angivelsen vedrører en enkelt varepost, kan toldmyndighederne fastsætte, at der intet skal anføres i denne rubrik.
 • 33 Varekode: Her anføres KN-koden for den pågældende varepost. Rubrikken er dog ikke obligatorisk for toldoplagsproceduren.
 • 35. Bruttomasse: Her anføres i givet fald bruttomassen i kilogram for varerne under den tilsvarende rubrik 31. Ved bruttomasse forstås den samlede masse af varerne inklusive al emballage, dog ikke containere og andet transportmateriel.
 • 38. Nettomasse: Her anføres nettomassen i kilogram for varerne under den tilsvarende rubrik 31. Ved nettomasse forstås varernes masse uden enhver emballage.
 • 41. Supplerende enheder: Her anføres i givet fald mængden i de i den kombinerede normenklatur fastsatte enheder.
 • 44. Supplerende oplysninger; Vedlagte dokumenter; Certifikater og bevillinger: Her anføres datoen for den første henførsel under proceduren og "Overførsel" med store bogstaver efterfulgt af den relevante forkortelse: - "TO" -, - "AF/S" -, - "FTK" -, - "MI" -. Hvis indførselsvarerne er omfattet af særlige handelspolitiske foranstaltninger, og disse foranstaltninger stadig er gældende på overførselstidspunktet, anføres desuden "Handelspolitik".
 • 47. Beregning af afgifter: Her anføres beskatningsgrundlaget (værdi, vægt eller andet).
 • 54. Sted og dato; Klarerens/repræsentantens navn og underskrift: Her anføres den i rubrik 2 anførte person sin håndskrevne underskrift i original efterfulgt af navn. Er denne en juridisk person, skal underskriveren efter underskriften angive navn og stilling.

Proceduren for overførsel er herefter:

 1. Forinden overførsel finder sted, underretter afsenderen toldadministration middelfart, om den planlagte overførsel ved at maile et scannet eksemplar 1, tydeligt mærket "Overførsel" samt dato og tidspunkt for overførslen til toldadministration.middelfart@skat.dk , således at kontrolstedet kan foretage den kontrol, det skønner nødvendigt. Tidspunktet for forudanmeldelsen aftales med kontroltoldstedet
 2. Eksemplar 1 opbevares af afsenderen af varerne eller produkterne
 3. Eksemplar 4 ledsager varerne eller produkterne og opbevares af modtageren
 4. Så snart varerne er ankommet, underretter modtageren  toldadministration middelfart ved at maile et scannet eksemplar 4, tydeligt mærket "Overførsel" til  toldadministration.middelfart@skat.dk. Modtageren udfærdiger kvittering til afsenderen for modtagelsen af de overførte varer eller produkter med oplysning om, hvornår de er indført i regnskaberne, og kvitteringen opbevares af sidstnævnte.

Forenklet fremgangsmåde IVed anvendelsen af denne forenklede fremgangsmåde udfyldes enhedsdokumentets eksemplar 1 og 4. Forinden overførsel finder sted, underretter afsenderen begge kontroltoldsteder om den planlagte overførsel, således at de kan foretage den nødvendige kontrol. Eksemplar 1 skal opbevares af afsenderen, og eksemplar 4 skal følge varerne eller produkterne og opbevares af modtageren. Modtageren skal udfærdige kvittering til afsenderen for modtagelsen af de overførte varer eller produkter med oplysning om, hvornår de er indført i regnskaberne, og kvitteringen opbevares af sidstnævnte. Fristen for forudanmeldelse aftales med kontroltoldstedet.

Forenklet fremgangsmåde IIVed anvendelse af andre metoder end enhedsdokumentet, når de nødvendige oplysninger indleveres ved hjælp af edb, et handelsdokument, et administrativt dokument eller ethvert andet dokument.

GB art. 514 Ved overførsel, der er forbundet med øget risiko som omhandlet i bilag 44c i GB, jf. Kfo nr. 2787/2000 af 15. december 2000, (fx. oksekød, spiritus og cigaretter), skal der stilles sikkerhed, som giver samme garanti som ved forsendelsesordningen, se afsnit B.1.3.1.2.

GB art. 512, stk. 1 og 2Overførsel mellem forskellige steder, der er angivet i samme bevilling, kan foregå uden toldformaliteter. Endvidere kan overførsel fra henførselstoldstedet til bevillingshaverens eller den erhvervsdrivendes virksomhed eller til anvendelsesstedet gennemføres på grundlag af angivelsen til henførsel under proceduren.

GB art. 512, stk. 3Det er muligt at overføre varer til udpassagestedet med henblik på genudførsel på grundlag af proceduren for overførsel. I så fald er proceduren først afsluttet, når de til genudførsel angivne varer virkelig har forladt toldområdet i EU. Varer omfattet af overførselsproceduren til udpassagestedet, kan således ikke overgå til forsendelse undervejs.

Anvendelse af overførselsproceduren forudsætter, at der i rubrik 44 i enhedsdokumentet oplyses, at bevillingshaver har tilladelse til at anvende overførselsproceduren ved henvisning til art. 512, stk. 3, i GB, og at varerne er frigivet til udførsel ved det i bevillingen fastsatte afslutningstoldsted.

Eksemplar 3 af enhedsdokumentet eller hvis virksomheden/klarerer har tilladelse til at bruge en afstemplet edb-udskrift af eksportoplysningerne benyttes en sådan, og disse dokumenter følger varerne og fremlægges ved udpassagestedet, som attesterer, at varerne fysisk har forladt toldområdet i EU. Som afslutning på proceduren skal regnskabet være vedlagt den afstemplede angivelse. Der hæftes for told og afgifter, hvis den nødvendige dokumentation ikke fremlægges.

Hvis virksomheden er godkendt eksportør, følges reglerne i tilladelsen.