FormålFormålet med reglerne om fritagelse for told og afgifter af varer til NATO-hovedkvarterer og NATO-personel her i landet samt udenlandske NATO-styrker er at opfylde de traktatmæssige forpligtelser herom.

Det legale grundlagReglerne om told- og afgiftsfrihed findes i toldlovens § 2, stk. 1, jf. Rådets forordning nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter i henhold til konkrete aftaler i overenskomsten mellem deltagerne i Den nordatlantiske Traktat, se afsnit D.5, og toldlovens § 4, nr. 3.

Fritagelse for registreringsafgift for motorkøretøjer gives i henhold til § 2, stk. 2, i Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 222 af 14. april 1999.

Generelle betingelserTold- og afgiftsfrihed for varer til NATO-personel under tjeneste her i landet er betinget af, at de pågældende personer over for Forsvarsministeriet er anmeldt som berettigede hertil og er optaget på en personliste, der udfærdiges af Forsvarskommandoen.

Ved indførsel fra lande uden for EU og Københavns Frihavn skal der afgives en fortoldningsangivelse, afsnit A 10, se toldvejledningens bilag 5.

Fortoldningsangivelsen skal ved indførsel af motorkøretøjer, bohave og suppleringsleverancer hertil være vedlagt en tolddeklaration, og i andre tilfælde en application, se toldvejledningens bilag 103 og toldvejledningens bilag 104. Blanketterne for motorkøretøjer skal forinden være påtegnet af Skattecenter Høje Tåstrup. Øvrige blanketter skal forinden være påtegnet af Skat København

Indførsel af varer til brug for udenlandske militære styrker er betinget af, at der afgives en erklæring, Certificate Pol and Rations, se toldvejledningens bilag 105.

Indførsel af spiritus, vin, øl og tobaksvarer til udenlandske militære styrker er ligeledes betinget af, at der afgives en erklæring,
Certificate duty free items, se toldvejledningensbilag 106. Erklæringen skal inden indførslen være påtegnet af Skat København.
Provianteringsvirksomheder kan levere varer told- og afgiftsfrit på grundlag af en
application, se toldvejledningens bilag 107, der inden udleveringen er påtegnet af Skat København.
Ansøgning om told- og afgiftsfrit køb af motorkøretøjer skal sendes til Skattecenter Høje Tåstrup.

MomsDer gives ikke
momsfritagelse for varer, der købes her i landet. I visse tilfælde kan der ydesgodtgørelse af denmoms, der er betalt her i landet. Ordningen administreres af Forsvarskommandoen. Se Momsvejledningen afsnitK.1.2.