Fuld skattepligtig og hjemmehørende her i landet
Den skattepligtige skal være undergivet fuld skattepligt efter KSL § 1, og være hjemmehørende her i landet efter reglerne i en dobbeltbeskatningsaftale, jf. VSL § 22 c, stk. 2, nr. 1. Ordningen kan kun anvendes af fysiske personer og dermed ikke af dødsboer. Ordningen kan derfor ikke anvendes for mellemperioden, når boer skiftes.

Kontant-
omregnede
vederlag
Efter VSL § 22 c, stk, 2, nr. 2, skal det kontantomregnede vederlag for aktierne eller anparterne overstige 627.000 kr. i 2009 og 2010. Beløbet reguleres efter PSL § 20. Ordningen finder også anvendelse for successive erhvervelser af aktier og anparter.

Konvertible obligationer
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgerne kunne anvende den særlige kapitalafkastordning for aktier og anparter, jf. VSL § 22 c. Skatterådet lagde herved til grund, at konvertible obligationer ikke kunne medregnes ved vurderingen af, om vederlagskravet efter VSL § 22 c, stk. 2, nr. 2, var opfyldt. Se SKM2010.353.SR.

Ophævelse af kravet om personlig arbejdsindsats
Ved indførelsen af VSL § 22 c med virkning for erhvervelser fra og med januar 2001 indeholdt bestemmelsen et krav om, at den skattepligtige skulle deltage med en personlig arbejdsindsats i selskabet i ikke uvæsentligt omfang. Ved lov nr. 313 af 21. maj 2002 ophæves dette krav således, at det ikke længere er en betingelse for anvendelsen af kapitalafkastordningen for aktier og anparter, at skatteyderen deltager med personlig arbejdsindsats i selskabet. Herved fjernes hindringen for, at skatteyderen kan anvende ordningen på køb af aktier i et holdingselskab til det selskab, hvori skatteyderen lægger sin arbejdsindsats. Ophævelsen af kravet om personlig arbejdsindsats har virkning for erhvervelser i indkomståret 2001 eller senere.

Ejerandel eller indflydelse
Den skattepligtige skal, efter aktie- eller anpartserhvervelsen i den periode, hvor ordningen anvendes, enten opfylde et krav om ejerandel af selskabet eller et krav om rådighed over indflydelse i selskabet.

  • Den skattepligtige skal enten eje mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen i selskabet eller råde over mere end 50 pct. af stemmeværdien jf. VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3 a. eller
  • Den skattepligtige skal sammen med andre ansatte enten eje mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen i selskabet eller råde over mere end 50 pct. af stemmeværdien i selskabet. Det er en betingelse, at ingen af de ansatte aktionærer eller anpartshavere råder over mere end 50 pct. af stemmeværdien i selskabet, jf. VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3 b.

Ligningsrådet fandt, at muligheden for at anvende kapitalafkastordningen ved køb af aktier mv. i et holdingselskab, som ejer aktier i det selskab, hvori skatteyderen lægger sin arbejdsindsats, ikke blot gælder for hovedaktionærer, som omfattes af VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3a, men også for aktionærer, som omfattes af VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3b, se SKM2003.325.LR.

Opgørelse af selskabets aktie- eller anpartskapital
Ved opgørelsen af selskabets aktie- eller anpartskapital efter VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3 a og 3 b, ses der bort fra selskabets beholdning af egne aktier eller anparter jf. VSL § 22 c, stk. 3.

Opgørelse af den skattepligtiges ejerandel eller rådighed
Ved afgørelsen af om den skattepligtige efter VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3 a, eller om de ansatte efter VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3 b, ejer mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen i selskabet eller råder over mere end 50 pct. af stemmeværdien, medregnes ikke konvertible obligationer jf. VSL § 22 c, stk. 3.

Ved opgørelsen af den skattepligtiges beholdning af aktier eller anparter efter VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3 a og b, ses der i modsætning til den almindelige hovedaktionærdefinition i ABL § 4 (tidligere ABL § 11), kun på den skattepligtiges besiddelse af aktier eller anparter efter tidspunktet for den erhvervelse, der er omhandlet i bestemmelsen, og kun på aktier eller anparter, der tilhører personen selv.

Ved opgørelse af aktie- eller anpartskapitalen efter § 22 c, stk. 2, nr. 3 b, ses der bort fra aktier eller anparter, som ejes af ansatte aktionærer eller anpartshavere, der ejer mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen i selskabet. Ved denne opgørelse finder ABL § 4, stk. 2 (tidligere ABL § 11, stk 3), tilsvarende anvendelse, jf. VSL § 22 c, stk. 4. Efter ABL § 4, stk. 2, medregnes aktier, der samtidig tilhører eller har tilhørt den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold. Endvidere medregnes aktier, som tilhører eller har tilhørt selskaber, fonde m.v., hvorover den nævnte personkreds på grund af aktiebesiddelse, vedtægtsbestemmelse, aftale eller fælles ledelse har eller har haft en bestemmende indflydelse. Bestemmende indflydelse på grund af aktiebesiddelse foreligger, såfremt en eller flere personer i den nævnte personkreds på grund af ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i selskabet. Hvis aktierne er børsnoterede, jf. ABL § 3 (tidligere ABL § 4, stk. 2), kan bestemmende indflydelse efter en konkret vurdering foreligge ved en ejerandel på mindre end 50 pct.

ABL § 4, stk. 2 (tidligere ABL § 11, stk. 3), finder anvendelse, når det skal afgøres, hvorvidt nogen af de ansatte råder over mere end 50 pct. af stemmeværdien i selskabet efter VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3 b, jf. VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3 b, 3. pkt.

Tilslutning til ordningen
Den skattepligtige skal efter VSL § 22 c, stk. 7, tilkendegive, om ordningen skal anvendes for det pågældende indkomstår. Valget skal træffes ved indsendelsen af selvangivelsen for det pågældende indkomstår. Valget træffes således efter indkomstårets udløb.

Vil den skattepligtige omgøre beslutningen, skal tilkendegivelse herom ske til told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret.

Ordningen kan højst løbe i 10 år efter købet af aktierne eller anparterne. Den skattepligtige skal efter VSL § 22 c, stk. 2, nr. 7, således have ejet aktierne i mindre end 11 år.