Hvis sambeskatningen ophører som følge af salg af aktier, således at moderselskabet sammen med koncernforbundne selskaber ikke længere har bestemmende indflydelse i det udtrædende selskab, begrænses genbeskatningen som angivet nedenfor, jf. LL § 33 E, stk. 3.
Det er forbindelsen mellem det danske selskab, der udgør moderselskabet for sambeskatningen, og det udtrædende selskab, der er afgørende. Dette medfører eksempelvis, at hvis et dansk koncernmoderselskab (K) bortsælger et dansk datterselskab (MI), der har danske og udenlandske datterdatterselskaber, så anses sambeskatningen for ophørt, og der skal gennemføres genbeskatning, jf. LL § 33 E, stk. 3 og 4, i det omfang K - eventuelt sammen med andre koncernforbundne selskaber - ikke efter sambeskatningsophøret kontrollerer det udenlandske selskab.

Koncernforbundne selskaberDen begrænsede genbeskatning i forbindelse med sambeskatningsophøret er, som det fremgår af LL § 33 E, stk. 3, kun aktuel, hvis moderselskabet sammen med koncernforbundne selskaber ikke længere kontrollerer det udtrædende selskab. Ved vurderingen af, om selskaber anses for koncernforbundne anvendes KGL § 4, stk. 2. Efter denne bestemmelse anses selskaber og foreninger m.v. som værende koncernforbundne, hvis samme aktionærkreds direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab.

Bestemmende indflydelseVed bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne.

Gennemførelse af genbeskatningenVed sambeskatningsophøret, dvs. i indkomståret, der følger efter det sidste indkomstår, hvor det pågældende udenlandske datterselskab er omfattet af sambeskatningen, gennemføres efter LL § 33 E, stk. 3, en genbeskatning, der er maksimeret til den fortjeneste, som datterselskabet ville have opnået ved ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af aktiver, der er i behold hos selskabet ved udløbet af det sidste indkomstår under sambeskatningen, med tillæg af skattefri udbytter og aktieavancer oppebåret i de seneste fem år i sambeskatningsperioden.
Selvom ikke alle aktier i datterselskabet afhændes, så gennemføres maksimeringen på baggrund af den fulde fortjeneste, de samlede udbytter og den samlede aktieavance. Der foretages således ikke en forholdsmæssig nedsættelse.
Det påhviler selskabet at godtgøre, at det beløb, der maksimalt skal medregnes ved genbeskatning i forbindelse med sambeskatningsophøret, jf. LL § 33 E, stk. 3, er mindre end den samlede genbeskatningssaldo.

FortjenesteVed beregningen af den maksimale genbeskatning medregnes fortjenester, der ville være skattepligtige efter de almindelige regler, og fortjenesterne opgøres efter de almindelige regler. Det vil f.eks. sige, at fortjeneste på fast ejendom opgøres efter bestemmelserne i ejendomsavancebeskatningsloven.
Det er alene aktiver, der er i behold ved udløbet af sidste indkomstår under sambeskatning, der indgår i beregningen af maksimeringen. Passiver indgår ikke. Såfremt passiver imidlertid indgår i opgørelsen af fortjeneste efter de almindelige regler, eksempelvis efter bestemmelserne i ejendomsavancebeskatningsloven, kan disse dog fortsat indgå.

Udbytter og aktieavancerFortjenesterne forhøjes med skattefri aktieavancer og udbytter hidrørende fra det udenlandske selskab i de seneste 5 år under sambeskatningen.
Det er således aktieavancer, der er realiseret, og udbytter, der er erhvervet ret til, inden for de sidste 5 indkomstår, der danner grundlag for forhøjelsen. Der erhverves almindeligvis ret til udbytte ved beslutning på datterselskabets generalforsamling.
Det er uden betydning, om det er det danske moderselskab eller andre sambeskattede selskaber, der realiserer aktieavancen eller modtager udbyttebeløbene. I det omfang, der er et selskab, der var omfattet af sambeskatningen på tidspunktet for realisationen af aktieavancen eller tidspunktet, hvor der erhvervedes ret til udbyttebeløbet, så indgår aktieavancen eller udbyttet i beregningen af forhøjelsen.
Det er alene skattefri udbytter og aktieavancer, der danner grundlag for forhøjelse. Dette er tilfældet med udbytte, der er omfattet af SEL § 13, stk. 1, nr. 2, og aktieavancer, der er fritaget for beskatning efter aktieavancebeskatningsloven. Hvis en DBO forpligter Danmark til at lempe beskatningen af udbytter og aktieavancer efter exemptionsmetoden, danner disse udbytter og aktieavancer også grundlag for forhøjelse.
5-års reglen er indsat for at sikre, at genbeskatningen ikke udhules ved, at datterselskabet i videst muligt omfang tømmes for midler, således at den fiktive likvidationsbeskatning ved sambeskatningsophøret ikke udløser nogen genbeskatning af betydning.

Efterfølgende genbeskatningSom det fremgår sker der i disse situationer ikke fuld genbeskatning i forbindelse med selve sambeskatningsophøret, men der er som LL § 33 E, stk. 4, indsat en regel om, at der i senere år skal foretages en efterfølgende genbeskatning. Se herom afsnit S.D.6.2.3.3.