Hvis genbeskatningssaldoen ikke fuldt ud beskattes i forbindelse med ophøret af sambeskatningen, jf. LL § 33 E, stk. 3, skal den resterende del af genbeskatningssaldoen beskattes i takt med, at der oppebæres udbytter eller aktieavancer fra det udenlandske datterselskab, jf. LL § 33 E, stk. 4.

Skattesubjekt for genbeskatningen er det danske koncernmoderselskab.

Den efterfølgende beskatning gennemføres ved, at efterhånden som moderselskabet eller hermed koncernforbundne selskaber modtager udbytte eller skattepligtige avancer hidrørende fra datterselskabet, så fragår disse beløb genbeskatningssaldoen. Ved vurderingen af om et selskab anses for at være koncernforbundet anvendes retningslinierne i KGL § 4, stk. 2.

Hvis moderselskabet eller eventuelt det hermed koncernforbundne selskab ikke skal beskattes i Danmark af udbytterne og/eller aktieavancerne hidrørende fra det udenlandske datterselskab, så medregnes et beløb svarende til udbytterne og/eller aktieavancerne ved opgørelsen af moderselskabets skattepligtige indkomst og fragår i genbeskatningssaldoen. Tilsvarende gælder, hvis en DBO nedsætter dansk beskatning af udbytter eller avancer efter exemptionsmetoden.

Det er således alene udbytte, der indgår i den danske skattepligtige indkomst, der nedsætter genbeskatningssaldoen. Udbytte, der oppebæres af udenlandske ikke-sambeskattede koncernselskaber, nedsætter derimod ikke genbeskatningssaldoen.

LL § 33 E, stk. 4, finder naturligvis kun anvendelse i de tilfælde, hvor moderselskabet (og hermed koncernforbundne selskaber) ikke har afhændet samtlige aktier i datterselskabet. Hvis samtlige aktier er afhændet til et ikke koncernforbundet selskab, kan genbeskatning kun ske efter LL § 33 E, stk. 3.

EksempelEksempel på virkningerne af den samtidige anvendelse af LL § 33 E, stk. 3 og 4:
Et moderselskab (M) og dets udenlandske helejede datterselskab (D) stiftes 1. januar 1997. M sælger 80 pct. af aktierne i D i indkomståret 2000. Selskaberne var indtil afhændelsen af aktierne sambeskattede. Det sidste år under sambeskatning er således indkomståret 1999.

Oversigt over underskud i D, udloddet udbytte fra D og aktieavancer i perioden 1995 - 1999:

År

Underskud (D)

Udbytte (M)

Avance

1997

0

0

0

1998

- 200

-

-

1999

- 180

100

-

2000

-

40

100

2001

-

40

-

Alle underskud i D har kunnet anvendes til modregning i sambeskatningsindkomsten. M har modtaget alle udbytter skattefrit, jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2. Fortjenesten i 2000 vedrører salget af aktieandelen på 80 pct. Aktieandelen er skattefri efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Ved ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af aktiver, der var i behold hos D ved udløbet af 1999 kunne M have opnået en fortjeneste på i alt 100.

Begrænset genbeskatning af underskud efter LL § 33 E, stk. 3:

I forbindelse med ophør af sambeskatningen genbeskattes 200 i 2000, svarende til den fortjeneste M kunne have opnået, med tillæg af M's udbytte for 1999.
Herefter resterer fortsat 180 til genbeskatning.

Efterfølgende genbeskatning af underskud efter LL § 33 E, stk. 4:

Da genbeskatningssaldoen ikke fuldt ud kunne beskattes i forbindelse med ophøret af sambeskatningen, jf. LL § 33 E, stk. 3, skal der herefter ske beskatning i takt med at der udloddes udbytte til moderselskabet og realiseres aktieavancer.

M modtager i 2000 dels et skattefrit udbytte på 40 og opnår en skattefri aktieavance på 100. I 2000 medregnes således 140 ved opgørelsen af M's skattepligtige indkomst.

I 2001 modtager M ligeledes et skattefrit udbytte på 40, hvorfor der i 2001 medregnes 40 ved opgørelsen af M's skattepligtige indkomst.

Der er herefter sket fuld beskatning af genbeskatningssaldoen på i alt 380.