LL § 33 E, stk. 10Ifølge LL § 33 E, stk. 10 kan skatteministeren tillade, at der ikke skal ske genbeskatning, når et moderselskab spaltes efter reglerne i fusionsskatteloven, og aktierne i et udenlandsk sambeskattet selskab som led i spaltningen overføres til et modtagende selskab, som er hjemmehørende her i landet. Det er en betingelse, at det udenlandske selskab efter spaltningen sambeskattes med det modtagende selskab efter SEL § 31. I så fald videreføres genbeskatningssaldoen på det udenlandske sambeskattede selskab i det modtagende selskab.

Samme regler finder anvendelse for et udenlandsk sambeskattet selskab, der udtræder af sambeskatning med moderselskabet som følge af, at aktier i et sambeskattet datterselskab som led i spaltningen overføres til det modtagende selskab, jf. LL § 33 E, stk. 10, 4. pkt. Dette medfører, at der ikke sker genbeskatning af underskud i de situationer, hvor et udenlandsk sambeskattet datterdatterselskab, der ejes 100 pct. af et sambeskattet datterselskab (hjemmehørende i Danmark eller i udlandet), udtræder af sambeskatningen som følge af, at selskabets moderselskab som led i spaltningen nu ejes af det modtagende selskab. Det er en betingelse, at såvel datterselskabet som det udenlandske datterdatterselskab efter overførslen er omfattet af sambeskatning efter SEL § 31 med det modtagende selskab.

LL § 33 E, stk. 11I LL § 33 E, stk. 11 er indsat en bestemmelse, hvorefter skatteministeren kan tillade, at LL § 33 E, stk. 2, 1. pkt., ikke finder anvendelse, når et moderselskab spaltes efter reglerne i fusionsskatteloven og et udenlandsk sambeskattet selskab i den forbindelse overdrager samtlige selskabets aktiver til et udenlandsk selskab, der er sambeskattet med det modtagende selskab efter reglerne i SEL § 31. Det er en betingelse, at underskud i det overdragende selskab efter udenlandske regler overføres til det erhvervende selskab. I så fald videreføres genbeskatningssaldoen på det overdragende selskab i det erhvervende selskab.

Baggrunden for bestemmelsen er, at der af hensyn til den fremtidige struktur kan være grund til at overdrage virksomheden i et udenlandsk sambeskattet datterselskab til et andet udenlandsk selskab.

KompetenceKompetencen for skatteministeren til at meddele tilladelse efter LL § 33 E, stk. 10 og 11 er udlagt til Told- og Skattestyrelsen, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 6. Told- og Skattestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 26, stk. 1, nr. 4.