Betingelserne for at foretage omstødelse er forskellige afhængig af, hvilke dispositioner der søges omstødt, og hvilken periode dispositionerne omfatter eller relaterer sig til. Der henvises her til gennemgangen af de enkelte omstødelsesregler i afsnit H.3.12.4 - H.3.12.15.

I afsnit H.3.12.1.1 - H.3.12.1.4 omtales kort nogle af de generelle betingelser, der kan være en fællesnævner for muligheden for at omstøde en disposition.

Ved overvejelser, om en skyldner skal erklæres konkurs, må RIM tage hensyn til, hvorvidt skyldnerens dispositioner før konkursen bør søges omstødt. Omstødelse er således et sagligt moment, der må inddrages i afvejningen af, om en skyldner bør erklæres konkurs. Omstødelse er i disse situationer samtidig et inddrivelsesinstrument, der på lige fod med andre instrumenter skal indgå i RIM´s vurdering af, hvorvidt den bør anvende det passende instrument i bestræbelserne på at sikre SKAT´s krav på den bedst mulige måde.

Gennemgangen nedenfor kan også anvendes som en inspirationsliste for RIM, når den vurderer, hvordan den over for skifteretten kan sandsynliggøre, at en disposition er omstødelig, således at skifteretten kan tage oplysningerne i betragtning, når den behandler konkursbegæringen mod skyldneren i den pågældende sag.

Som nævnt i afsnit H.3.12.1 kan konkursboet i visse tilfælde se bort fra tidligere foretagne gyldige dispositioner. Som udgangspunkt søger boet alene at se bort fra dispositioner, som har formindsket konkursmassen eller forrykket forholdet mellem kreditorerne. Konkursmassen er formindsket,  når hele konkursmassen er forringet til skade for alle kreditorerne, eller når gælden er forøget. Er forholdet mellem kreditorerne forrykket, er én eller flere kreditorer blevet begunstiget på de andre kreditorers bekostning, hvilket således vil føre til en anden fordeling mellem kreditorerne end den, der følger af konkursloven.

At dispositionen skal være utilbørlig, betyder, at dispositionen på en eller anden måde strider mod almindelige normer for rigtig og hæderlig forretningsmæssig opførsel. Det er således dispositioner, der har været til skade for kreditorerne, der er omfattet. De nævnte dispositioner formindsker på den måde den aktivmasse, der ellers ville have været til rådighed til fordeling blandt kreditorerne. Området for omstødelige dispositioner udgøres ofte af mistænkelige eller objektivt dadelværdige dispositioner.

For at kunne vurdere dispositionens skadelige karakter bedømmes handlingen ofte efter forholdet på det tidspunkt, hvor den blev begået.

Enkelte omstødelsesbestemmelser afhænger af den begunstigedes onde eller gode tro om selve dispositionens utilbørlighed.

I de fleste tilfælde vil det være tilstrækkeligt at gøre op med, om den begunstigede vidste eller burde have vidst, at dispositionen var utilbørlig. Den begunstigedes viden eller burde viden kan fx dreje sig om, hvorvidt denne vidste eller burde vide, at fallenten var eller blev insolvent, da han foretog den omstridte disposition.

Nogle omstødelsesbestemmelser gør ikke forskel på, om den begunstigede var i ond eller god tro. For en nærmere vurdering heraf henvises til gennemgangen af de enkelte regler om omstødelse i afsnit H.3.12.4 - H.3.12.15.

Når insolvens indgår i omstødelsesbestemmelserne, er vurdering af insolvensen den samme som vurderingen af den insolvens, der skal foretages, når det skal afgøres, om konkursbetingelserne er til stede, jf. KL § 17 og afsnit H.3.3.3.

De fleste omstødelsesbestemmelser indeholder et krav om insolvens, især hvis forholdet vedrører begunstigelse af nærstående.

For en nærmere vurdering af insolvensens betydning for omstødelse i de konkrete tilfælde henvises til gennemgangen i afsnit H.3.12.4 - H.3.12.15.

De fleste af konkurslovens omstødelsesregler er betinget af, at den pågældende disposition er foretaget inden for en bestemt frist.

Fristdagen tæller ikke med, når det i det konkrete tilfælde skal beregnes, hvorvidt omstødelse kan komme på tale. Er fristdagen fx den 12. april, og den frist, hvori omstødelse kan ske, 3 måneder, kan dispositioner, som er foretaget den 13. januar eller senere, omstødes.