Efter KL § 72 kan betaling af gæld foretaget efter fristdagen omstødes, medmindre ét af følgende forhold anses for at være til stede.

a. Gælden er dækket efter reglerne om konkursordenen. Dette betyder, at betaling efter fristdagen af skatter og afgiftsrestancer, som vedrører perioden før fristdagen, anses som betaling af gæld. Køb mod kontant betaling anses derimod ikke som betaling af gæld.

b. Betalingen var nødvendig for at afværge tab. Som eksempel på betalinger, der foretages for at afværge tab for skyldneren, kan nævnes betaling af ydelser efter et pantebrev, hvis skyldneren har rimelig udsigt til at sælge ejendommen i fri handel på et senere tidspunkt.

c. Betalingsmodtageren hverken kendte eller burde kende de omstændigheder, der dannede grundlag for fastlæggelse af fristdagen, jf. KL § 72, stk. 1. I UfR 1982, 474 VLD, blev et factoringselskabs indbetaling efter fristdagen på kassekredit omstødt, da selskabet burde vide, at det var sandsynligt, at der ville blive etableret en fristdag. I UfR 1985, 362 HD, blev en indbetaling af A-skat på sidste rettidige indbetalingsdag omstødt, da skattevæsenet var vidende om, at der tidligere var etableret en fristdag. Fristdagen blev etableret den 2. april, mens den omstødte betaling, der blev foretaget den 10. april, vedrørte A-skatten for marts måned.

Hvis en af skifteretten beskikket rekonstruktør har godkendt betalingen, kan omstødelse kun ske, hvis rekonstruktøren åbenbart har overskredet sine beføjelser, jf. KL § 72, stk. 3.

Vedrørende omstødelse af andre dispositioner foretaget efter fristdagen, jf. KL § 72, stk. 2, henvises til afsnit H.3.12.12.