Dato for udgivelse
23 Jan 2002 13:52
SKM-nummer
SKM2002.33.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-313-00034
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Lønsumsafgift, forening, selskab, fællesregistrering, afgiftsgrundlag, sektoropdeling
Resumé

Styrelsen har i en konkret sag udtalt, at såfremt en forening og et selskab fællesregistreres efter momslovens § 47, stk. 4, 2. pkt., skal afgiftsgrundlaget for foreningsdelen opgøres efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 4, mens afgiftsgrundlaget for selskabsdelen skal opgøres efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1, jf. lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4.

Reference(r)

Lønsumsafgiftsloven § 4, stk. 1 og 4
Lønsumsafgiftsloven § 4, stk. 2, nr. 4
Momsloven § 47, stk. 4, 2. pkt.
Lønsumsafgiftsvejledningen 2001 C.4


Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt om, hvorledes afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftsloven skal opgøres, når en forening og et selskab er fællesregistreret efter momslovens § 47, stk. 4, 2. pkt.

Situationen var den, at foreningen var omfattet af lønsumsafgiftspligten som anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter momsloven, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1. Selskabet udøvede momsfritagne rejsebureauaktiviteter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 16, og var dermed omfattet af lønsumsafgiftspligten, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1. Foreningen ejede alle aktierne i selskabet og personalet var udelukkende ansat i foreningen.

For at undgå, at foreningen skulle betale moms ved udlejningen af en del af personalet til selskabet, jf. momslovens § 4, stk. 1, blev foreningen og selskabet fællesregistreret efter momslovens § 47, stk. 4, 2. pkt.

Styrelsen har svaret, at virksomheder, der er fællesregistreret efter momslovens § 47, stk. 4, 2. pkt., og som udøver lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, skal registreres under et, jf. lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, 1. pkt. Virksomheder, der er registreret under et, betragtes som en virksomhed, jf. lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, 3. pkt. Dette er også fastslået af Landsskatteretten i SKM2001.212.LSR.

En fællesregistrering mellem en forening og et selskab har imidlertid ikke den konsekvens, at fællesregistreringen udelukkende skal betale lønsumsafgift som en forening (metode 1).

Styrelsen fandt, at der i henhold til lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4, 2. pkt. og lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 4, stk. 5 skal ske en sektoropdeling af virksomheden. Afgiftsgrundlaget for den del af virksomheden, som udgøres af foreningen, skal opgøres efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 4 (metode 1), mens afgiftsgrundlaget for den del af virksomheden, som udgøres af selskabet, skal opgøres efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 (metode 4).

Virksomhedens samlede lønsum skal efter de almindelige regler fordeles mellem selskabet og foreningen i forhold til foreningens og selskabets lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, uanset om medarbejderne formelt er ansat i foreningen eller selskabet.

Det er styrelsens opfattelse, at Landsskatterettens kendelse i SKM2001.212.LSR ikke kan tillægges betydning for hvilken metode fællesregistrerede foreninger og selskaber skal afregne lønsumsafgift efter.

I SKM2001.212.LSR var en bank fællesregistreret efter momslovens § 47, stk. 4, 2. pkt. Fællesregistreringen omfattede 40 selskaber, herunder et selskab, som indkøbte, producerede og solgte edb-ydelser. Fællesregistreringen skulle betragtes som en virksomhed, således at edb-selskabet var lønsumsafgiftspligtig efter samme metode (metode 2) som resten af fællesregistreringen. Edb-ydelserne blev således anset for at være en integreret del af bankens lønsumsafgiftspligtige virksomhed efter lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1.

I den foreliggende sag kan selskabets lønsumsafgiftspligtige rejsebureauaktiviteter ikke anses for at være en integreret del af foreningens lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, fordi rejsebureauydelserne rent faktisk leveres af selskabet direkte til 3. mand.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter