Dato for udgivelse
25 Feb 2002 15:57
SKM-nummer
SKM2002.108.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4355-00212
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Bestyrelseshonorar, rette indkomstmodtager, konsulentselskab
Resumé

Ligningsrådet fandt, at en virksomhedskonsulent kunne indtægtsføre bestyrelseshonorarer i sit konsulentselskab og tilsidesatte herved TfS 1991, 477.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 8
Ligningsvejledningen 2001 S.C.1.1.1. og A.B.
TfS 1991, 477 LR (ToldSkat Nyt 1991.20.1158)
TfS 1996, 337 TSS


En fysisk person (P) havde udøvet ledelsesrådgivning igennem sit konsulentanpartsselskab. P havde sideløbende siddet i bestyrelsen for et antal af de selskaber, som P havde ydet ledelsesrådgivning.

Bestyrelsesarbejdet havde været tæt knyttet til og et udslag af det konsulentarbejde, som P igennem konsulentselskabet havde udført for de pågældende virksomheder.

Efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse var spørgsmålet i sagen, om Ligningsrådets afgørelse gengivet i TfS 1991, 477, måtte føre til, at en professionel virksomhedskonsulent er afskåret fra at indtægtsføre bestyrelseshonorarer for bestyrelsesarbejde, der varetages som led i udøvelsen af virksomhedskonsulentvirksomhed, i konsulentselskabet

Ligningsrådet lagde til grund for sin afgørelse, at bestyrelsesarbejdet under de foreliggende omstændigheder havde indgået som et integreret led i udførelsen af konsulentvirksomheden, og fandt på dette grundlag, at bestyrelseshonorarerne kunne indtægtsføres i selskabet.

At bestyrelseshverv efter de selskabsretlige regler (anpartsselskabslovens § 19) skal varetages af fysiske personer, kunne ikke føre til et andet resultat, henset til at den selskabsretlige regulering tilsigter at varetage andre hensyn end den skatteretlige.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter