De fælles regler for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter er fastlagt i Rådets direktiv 92/12 (RDIR 92/12) om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt kontrol hermed, også kaldet "cirkulationsdirektivet".

Ny tekst startEU-landene har vedtaget en ny udgave af cirkulationsdirektivet direktiv 2008/118, som træder i kraft d. 1 april 2010. EU-landende er forpligtet til at implementere direktivet i deres nationale lovgivning.Ny tekst slut

Ny tekst startFolketinget vedtog derfor d. 18. december 2009 LFF nr. 20 2009/2010, som gennemfører direktiv 2008/118/EF om de administrative regler for de EU-harmoniserede punktafgifter af mineralolieprodukter (benzin, olie, diesel m.v.), spiritus, øl, vin og tobak. Det nye cirkulationsdirektiv får virkning fra d. 1. april 2010 og ophæver RDIR 92/12. Ny tekst slut

Ny tekst startEfter direktiv 92/12 er der fastsat en papirbaseret kontrolprocedure for transport af afgiftspligtige varer inden for EU. I forhold hertil er den væsentligste nyskabelse i det nye direktiv, at der skal indføres en obligatorisk elektronisk kommunikeret procedure for kontrol af varetransporten inden for EU. Derudover indeholder det nye direktiv forskellige tekniske ændringer, der moderniserer og præciserer de administrative regler for virksomheder. Disse ændringer træder i kraft 1.og  april 2010 og vil blive indarbejdet i Punktafgiftsvejledningen 2010-2.Ny tekst slut

Ny tekst startEfter reglerne i direktiv 2008/118 skal EU-landene have hver deres respektive del af det elektroniske system (EMCS) klar til at håndtere modtagelse af varer fra den 1. april 2010 og til at håndtere afsendelse af varer fra den 1. januar 2011. Danmark undgår ikke at blive forsinket i forhold til fristen den 1. april 2010 for elektronisk håndtering af modtagelse af varer. Enkelte andre EU-lande er også forsinkede, og det er nu vedtaget i EU-Punktafgiftsudvalg, at de forsinkede lande, herunder Danmark, kan opretholde en papirbaseret procedure til udgangen af 2010.Ny tekst slut

Overordnet følger det af cirkulationsdirektivet, at virksomheder inden for EU, der fremstiller eller indbyrdes handler med punktafgiftspligtige varer, kan gøre dette, uden at afgiften skal betales (afgiftssuspension). Afgiften af varerne betales først i forbindelse med forbrug. Fremstilling af og handel med varer under afgiftssuspension forudsætter, at virksomhederne er godkendt og registreret hos landenes punktafgiftsmyndigheder.

Hovedprincipperne i cirkulationsdirektivet omfatter bl.a.:

SuspensionsordningenSuspensionsordningen er en afgiftsordning, hvor punktafgifterne i forbindelse med fremstilling, forarbejdning, opbevaring og forsendelse af de punktafgiftspligtige varer er suspenderet.

Afgiftens forfaldDet fælles system bygger på, at punktafgifterne først forfalder ved varernes overgang til forbrug, dvs. i det land, hvor varerne overgår til forbrug. Ifølge cirkulationsdirektivet overgår varerne til forbrug ved import fra lande uden for EU og/eller ved at forlade det, der i direktivet bliver kaldt en suspensionsordning.

OplagshavereRegistrerede oplagshavere kan som led i udøvelsen af deres erhverv få bevilling til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage og afsende afgiftspligtige varer under suspensionsordningen.

Det betyder for eksempel, at når en godkendt oplagshaver sælger afgiftspligtige varer til en anden godkendt oplagshaver, skal denne ikke betale afgiften ved modtagelsen, idet denne virksomhed - som godkendt oplagshaver - er berettiget til at modtage varer uden, at det medfører, at der skal betales afgift.

VaremodtagereVirksomheder, der ikke er registrerede som oplagshavere, kan få bevilling, så de som registrerede varemodtagere kan modtage varer, der er undergivet suspensionsordningen under forsendelsen fra det andet EU-land. Disse virksomheder må imidlertid hverken opbevare eller afsende varer under suspension. Det betyder, at varerne, i modsætning til hvis de var tilgået en registreret oplagshaver, forlader suspensionsordningen, når de modtages af den registrerede varemodtager, som derfor skal betale punktafgiften ved varemodtagelsen.

Ikke-registrerede virksomhederVirksomheder, der ikke er registreret som varemodtager, kan mod at stille fuld garanti for afgiftens betaling ligeledes modtage varer fra andre EU-lande under suspension af afgiften. Virksomhederne kan ikke opbevare eller afsende varer under suspension.

Godtgørelse af afgiftI situationer, hvor varerne allerede er overgået til forbrug i et medlemsland og dermed afgiftsbelagt med dette lands afgifter, vil disse varer, hvis de oplægges til erhvervsmæssige formål i et andet medlemsland, skulle afgiftsbelægges med dette lands afgifter. De oprindelig betalte punktafgifter kan efter anmodning godtgøres af det land, hvortil de er betalt, se A.15.6.

LedsagedokumentFor at sikre at vareforsendelser under suspension kan identificeres og den skyldige afgift, som forsendelsen giver anledning til, kan fastslås, skal handel med varer undergivet harmoniserede afgifter foregå med et ledsagedokument for varerne, se A.15.5.

FjernsalgCirkulationsdirektivet indeholder endvidere regler for fjernsalg. De virksomheder, der fra et EU-land sælger varer for eksempel ved postordre til modtagere i et andet EU-land, skal betale afgifterne i bestemmelseslandet. Herved følges princippet om, at afgifterne betales i det land, hvor varerne forbruges. For at sikre, at den udenlandske sælger betaler afgifterne i bestemmelseslandet, kan medlemslandene træffe bestemmelser om, at virksomheden skal være registreret i bestemmelseslandet ved en repræsentant, se A.5.5.

RejsendeSom det fremgår af ovenstående, skal der som hovedregel betales afgift i det land, hvor varerne forbruges og med de satser, der er fastsat i dette land.

Dette gælder dog ikke for varer, som rejsende selv medbringer, og som er til den rejsendes personlige forbrug. I sådanne tilfælde skal der som hovedregel betales afgift i det land, hvor varerne er anskaffet, se A.9.2.