Efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5 kan der mellem skyldner og RIM indgås en afdragsordning. Det beløb, som skal afdrages årligt, fastsættes med udgangspunkt i nedenstående tabel, hvis beløbsgrænser for nettoindkomstintervallet reguleres hvert år pr. 1. januar, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 41. Som meddelt i SKM2006.756.SKAT udgør satserne for 2007: 

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Procent

 Nettoindkomstinterval per år

Procent

5 %

  89.310

111.369

0 %

6 %

111.370

117.679

4 %

7 %

117.680

123.979

4 %

8 %

123.980

130.289

4 %

9 %

130.290

136.589

4 %

10 %

136.590

142.889

5 %

11 %

142.890

149.199

6 %

12 %

149.200

155.499

7 %

13 %

155.500

161.809

8 %

14 %

161.810

168.099

9 %

15 %

168.100

174.409

10 %

16 %

174.410

180.719

11 %

17 %

180.720

187.019

12 %

18 %

187.020

193.329

13 %

19 %

193.330

199.619

14 %

20 %

199.620

205.929

15 %

21 %

205.930

212.229

16 %

22 %

212.230

218.539

17 %

23 %

218.540

224.849

18 %

24 %

224.850

231.139

19 %

25 %

231.140

237.449

20 %

26 %

237.450

243.749

21 %

27 %

243.750

250.059

22 %

28 %

250.060

256.359

23 %

29 %

256.360

262.659

24 %

30 %

262.660

268.969

25 %

30 %

268.970

275.269

26 %

30 %

275.270

281.579

28 %

30 %

281.580

287.879

29 %

30 %

287.880

ubegrænset

30 %

Det fremgår af stk. 2, at det månedlige beløb, som skal afdrages, svarer til det i ovennævnte tabel fastsatte årlige afdragsbeløb delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede.

Videre fremgår det af stk. 3, at når afdragsordningen er fastsat efter stk. 1, anses skyldneren normalt for at have overladt et rimeligt rådighedsbeløb til sig og sin familie. Hvis der ikke foreligger oplysninger om skyldnerens indkomst på grund af manglende slutligning, eller hvis gældens alder eller størrelse tilsiger det, kan afdragsordningen i stedet fastsættes med udgangspunkt i gældens størrelse.

Herudover kan afdragsordninger fastsættes efter en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6, når særlige forhold taler derfor.

Ny tekst startLandsskatteretten har i SKM2006.558.LSR fastslået, at det ikke kan anses for at være "særlige forhold", at afdrag fastsat efter en betalingsevnevurdering efter kapitel 6 ville være større end afdrag fastsat efter bekendtgørelsens § 5, stk. 1. I den pågældende sag havde et skattecenter foretaget en vurdering af betalingsevnen efter inddrivelsesbekendtgørelsen. Skattecenteret havde ikke nærmere begrundet, hvorfor afdraget var fastsat efter en betalingsevnevurdering efter bekendtgørelsens § 5, stk. 3, og ikke efter tabellen i § 5 stk. 1, der ville medføre et mindre afdrag. Alene den omstændighed, at skyldner har en højere betalingsevne end det afdrag, der kan fastsættes efter § 5, stk. 1, berettiger ikke RIM til at fastsætte afdraget efter en betalingsevnevurdering. I så fald skulle dette udtrykkeligt være fremgået af bekendtgørelsen.Ny tekst slut Ny tekst start

RIM kan endvidere tiltræde forslag til afdragsordninger fra skyldneren, når forslaget sikrer afvikling af restancen inden for en rimelig tidshorisont.

RIM kan efter stk. 4 ændre afdragsbeløbet, når skyldneren økonomiske forhold ændres.

Af stk. 5, fremgår, at en afdragsordning efter stk. 1 eller 3, som overholdes af skyldneren, ikke er til hinder for, at RIM kan foretage og realisere udlæg, modregning og indtrædelse mv., når der tages forbehold herfor.

Endelig fremgår det af stk. 6, at er forældrene ikke samlevende, anses den af forældrene, som børnefamilieydelsen udbetales til, som forsørger.

Ny tekst slut