Ifølge KSL § 62, stk. 3, foretages der modregning af restskatter Ny tekst startmed påløbne morarenter og eventuelle uforfaldne AM-bidragNy tekst slut, før der sker udbetaling af noget skattebeløb. Modregningen kan foretages på det tidspunkt, hvor den overskydende skat er udbetalingsmoden. Ved udbetalingsmoden forstås, at har sikret, hvilket beløb der er til udbetaling, jf. Vejledning om det Centrale Fordringsregister. Ekspeditionstiden ved udbetalingerne må ikke overstige 14 dage. Det tilføjes, at denne frist også gælder for subsidiære udlæg, der foretages hos ægtefællen.

Ny tekst startI SKM2006.699.HR har Højesteret fastslået, hvorledes en restants overskydende skat vedrørende indkomståret 2001 skulle modregnes i pågældendes restancer.Ny tekst slut

Ny tekst startSagen drejede sig om, hvorledes appellantens overskydende skat vedrørende indkomståret 2001 skulle modregnes i appellantens restancer. Appellanten gjorde under sagen gældende, at der ikke bestod nogen skatterestance vedrørende indkomståret 1996 dels som følge af, at denne allerede var blevet betalt via en tidligere foretaget modregning (der efterfølgende var blevet omgjort af SKAT) og dels, at 1996-restancen var forældet, idet appellanten ikke mente, at et i 1998 foretaget udlæg var forældelsesafbrydende. Herudover gjorde appellanten gældende, at der ikke eksisterede nogen gæld vedrørende pålagte børnebidrag, som kommunen havde udlagt på vegne appellanten.Ny tekst slut

Ny tekst start

 

Appellanten gjorde videre gældende, at indstævnte som opkrævende myndighed var rette klageinstans vedrørende pålagte børnebidrag.

Ny tekst slut

 

Ny tekst startEndelig gjorde appellanten gældende, at Højesteret kunne prøve diverse upåklagede skatteansættelser vedrørende tidligere indkomstår, og at Højesteret skulle prøve tidligere foretagne modregninger m.m.Ny tekst slut

 

Ny tekst start

Højesteret fastslog i overensstemmelse med den af indstævnte nedlagte påstand, at der eksisterede en skatterestance vedrørende indkomståret 1996, der ikke var forældet som følge af det i 1998 foretagne udlæg.

 

Højesteret fastslog videre i overensstemmelse med den af indstævnte nedlagte påstand, at 1996-restancen forlods skulle modregnes i appellantens overskydende skat vedrørende indkomståret 2001, hvorefter restbeløbet skulle afskrives på appellantens restance til kommunen vedrørende skyldige børnebidrag, gebyrer m.m.

 

Sagen blev derfor i overensstemmelse, med den af appellanten nedlagte påstand hjemvist til fornyet behandling med henblik på, at der kunne ske modregning på den af indstævnte under sagen anførte måde.

Ny tekst slut

I TfS 1995,488 VLD bestemtes, at krav på overskydende skat i et år og modkrav på restskat i to følgende år ansås for opstået ved udgangen af de pågældende år, og at der derfor ikke kunne foretages modregning for uforfaldne skatter i den transport, som var noteret uden forbehold.

Ny tekst startModregningsbestemmelsen i GBL § 28 ansås således ikke fraveget ved KSL § 62, stk. 3.Ny tekst slut 

Ny tekst startVed § 5 i lov nr. 947 af 20. december 1999 blev § 62, stk. 5, indsat i kildeskatteloven. Herefter kan krav på tilbagebetaling af overskydende skat m.v. ikke overdrages før udløbet af det indkomstår, kravet vedrører. Aftaler om sådanne overdragelser er ugyldige.Ny tekst slut

notering af transporter i overskydende skat bør Ny tekst startderNy tekst slut tages forbehold om modregning med statskrav, der er stiftet inden modtagelsen af transporten. Ny tekst startSe nærmere herom afsnit L.6.Ny tekst slut