Det fremgår af INDL § 6, stk.1, at fogedretten (den judicielle foged) træffer afgørelse om indsigelser mod udlæg, som fremsættes over for pantefogeden eller told- og skattefogeden (i det følgende benævnt fogeden). Fogedretten træffer afgørelsen efter reglerne i RPL §§ 499-503.

Vestre Landsret har i UfR 2004, 2797 VLK udtalt, at også RPL § 504 om genoptagelse af fogedforretninger finder anvendelse ved sådanne indsigelser.