Ifølge tonnageskattelovens § 6a, stk. 1, 1. pkt., er det en betingelse, at rederiet i gennemsnit over et indkomstår fastholder eller forøger den procentdel af den bruttotonnage, som rederiet ejer, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.

Ved opgørelsen af om denne betingelse er opfyldt, tages ifølge § 6, stk. 1, 2. pkt., udgangspunkt i den procentdel af bruttotonnagen,

  • som rederiet ejer,
  • der anvendes til formål, der vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, og
  • som den 12. januar 2005 er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.

Bruttotonnage, der ejes af rederiet, men som anvendes til formål, der ikke kan omfattes af tonnageskatteloven, indgår således ikke ved opgørelsen.

Ligeledes indgår bruttotonnage, som lejes af rederiet, hvad enten der er tale om bareboat-charter eller time-charter, ikke ved opgørelsen.

Rederier, der var omfattet af tonnageskatteordningen den 17. januar 2004, da meddelelsen om de nye EU-retningslinier for statsstøtte til søtransportsektoren fik virkning, kan ifølge § 6a, stk. 1, 3. pkt., vælge i stedet at tage udgangspunkt i den tilsvarende procentdel af bruttotonnagen den 17. januar 2004.

For rederier, der på et senere tidspunkt end den 12. januar 2005 bliver omfattet af tonnageskatteordningen, tages ifølge tonnageskattelovens § 6a, stk. 1, 4 pkt., udgangspunkt i den tilsvarende procentdel af bruttotonnagen på det tidspunkt, hvor rederiet bliver omfattet af tonnageskatteordningen. Det vil sige, at hvis der f.eks. sker indtræden i tonnageskatteordningen med 0% skibe registreret i EU/EØS, så er det denne andel, der skal fastholdes eller forøges. Se også det bindende svar SKM2009.305.SR.

Bestemmelsen om, at det er en betingelse, at rederiet i gennemsnit over indkomståret fastholder eller forøger den procentdel af den bruttotonnage, som rederiet ejer, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, finder ikke anvendelse, såfremt:

  • set under et for alle rederier omfattet af tonnageskatteloven - den procentdel af den ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, og som er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, ikke er faldet i gennemsnit i løbet af det forudgående indkomstår.

  • i gennemsnit over indkomståret mindst 60 pct. af den af rederiet ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.

For rederier, der efter bestemmelsen i tonnageskattelovens § 3, stk. 1, skal træffe samme valg for så vidt angår anvendelsen af tonnageskatteordningen, se afsnit S.C.8.1.5 gælder de nævnte tonnagebestemmelser for de koncernforbundne rederier under et på et konsolideret grundlag.

I sagen SKM2009.568.SR kan det danske datterselskabs basis flagfordeling ændres i forbindelse med, at moderselskabet planlægger at flytte ledelsens sæde til Danmark i 2009, således som rederikoncernens flagfordeling var i 2005 jf. TSL § 6a, stk. 4.

Hvis et rederi i gennemsnit over et indkomstår ikke opfylder betingelsen om at fastholde eller forøge den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS eller opfylder betingelserne for undtagelse herfor beskattes indkomst fra den - set i forhold til udgangspunktet for opgørelsen, jf. § 6a, stk. 1, 2.-4. pkt., - yderligere andel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, og som er registreret uden for EU eller EØS, efter skattelovgivningens almindelige regler.

Indtægten fra den yderligere andel af bruttotonnagen beregnes efter det princip, der er anvendt i tonnageskattelovens § 7, stk. 1. Det vil sige som den andel af den samlede bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler (af den af rederiet ejede bruttotonnage, der efter sin anvendelse vil kunne omfattes af tonnageskatteloven), som svarer til forholdet mellem på den ene side den yderligere andel af bruttotonnagen og på den anden side hele den af rederiet ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven.

Eksempel 1
Et rederi ejer den 12. januar 2005 en samlet bruttotonnage på 1.000 t, der er omfattet af tonnageskatteordningen. Af bruttotonnagen er 65 pct. eller 650 t registreret i en EU-medlemsstat og 35 pct. eller 350 t er registreret uden for EU.

I 2006 ejer rederiet i gennemsnit over året en samlet bruttotonnage på 1.200 t, der efter anvendelsen vil kunne være omfattet af tonnageskatteordningen.

Hvis i gennemsnit over året 60 pct. eller 720 t er registreret i en EU-medlemsstat og 40 pct. eller 480 t er registreret uden for EU, opfylder rederiet betingelsen i § 6a, stk. 3, for ikke at anvende § 6a, stk. 1, 1. pkt., (60 pct.-kravet). Det vil sige, at tonnageskatteordningen vil kunne anvendes på den samlede bruttotonnage på 1.200 t, selv om betingelsen i § 6a, stk. 1, 1. pkt., om at fastholde den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, ikke er opfyldt.

Hvis i gennemsnit over året 55 pct. eller 660 t er registreret i en EU-medlemsstat og 45 pct. eller 540 t er registreret uden for EU, opfylder rederiet ikke betingelsen i § 6a, stk. 1, 1. pkt., om at fastholde den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og heller 60 pct.-kravet i § 6 a, stk. 3.

Indtægten fra den yderligere andel af bruttotonnagen, der er registret uden for EU set i forhold til de maksimalt tilladte 40 pct., d.v.s. 45 pct. - 40 pct. eller 5 pct. skal herefter beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler.

Indtægten heraf beregnes i eksemplet som 5 pct. af den samlede bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster vedrørende den af rederiet ejede bruttotonnage, der vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen.

Eksempel 2
Et rederi ejer den 12. januar 2005 en samlet bruttotonnage på 1.000 t, der er omfattet af tonnageskatteordningen. Af bruttotonnagen er 50 pct. eller 500 t registreret i en EU-medlemsstat og 50 pct. eller 500 t er registreret uden for EU.

I 2006 ejer rederiet i gennemsnit over året en samlet bruttotonnage på 1.200 t, der anvendes til formål, som vil kunne være omfattet af tonnageskatteordningen.

Hvis i gennemsnit over året 50 pct. eller 600 t er registreret i en EU-medlemsstat og 50 pct. eller 600 t er registreret uden for EU, opfylder rederiet betingelsen i § 6 a, stk. 1, 1. pkt., om at fastholde den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS. Det vil sige, at tonnageskatteordningen vil kunne anvendes på den samlede bruttotonnage på 1.200 t.

Hvis i gennemsnit over året 45 pct. eller 540 t er registreret i en EU-medlemsstat og 55 pct. eller 660 t er registreret uden for EU, opfylder rederiet ikke betingelsen i § 6 a, stk. 1, 1. pkt., om, at fastholde den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.

Indtægten fra den yderligere andel af bruttotonnagen, der er registret uden for EU set i forholdet til andelen den 12. januar 2005, d.v.s. 55 pct. - 50 pct. eller 5 pct. skal herefter beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler.

Indtægten heraf beregnes i eksemplet som 5 pct. af den samlede bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster vedrørende den af rederiet ejede bruttotonnage, der vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen.