Dokumentets dato
03 Dec 2003
Dato for offentliggørelse
05 Dec 2003 11:53
Dokumenttype
TSS-cirkulære
Cirkulærets nummer
2003-37
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Punkt- og Miljøafgiftskontoret
Sagsnummer
99/03-330-00098
Overordnede emner
Afgift
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20030013809-regl

Indledning

Den 7. maj 2003 udsendte Told- og Skattestyrelsen cirkulære nr. 32 (TSS-cirkulære 2003-10) om ændring af praksis og genoptagelse af sager om godtgørelse af olie- og CO2-afgift af olie forbrugt som motorbrændstof i forbindelse med rensning af roer mv.

Den 9. maj 2003 udsendte Told- og Skattestyrelsen cirkulære nr. 33 (TSS-cirkulære 2003-11) om ændring af praksis og genoptagelse af sager om afgiftsberigtigelse af motorkøretøjer.

På tidspunktet for cirkulærernes udsendelse var L 175 om forslag til lov om ændring af skattestyrelsesloven og andre love (Ændring af fristreglerne på skatte- og afgiftsområdet mv.) fremsat, men ikke vedtaget. Den 27. maj 2003 vedtog Folketinget L175.

Det fremgår af ikrafttrædelsesbestemmelserne til lov nr. 410 af 2. juni 2003 om ændring af skattestyrelsesloven (ændring af fristregler på skatte- og afgiftsområdet m.v.), at skattestyrelseslovens § 35 B og § 35 C har virkning for anmodninger om genoptagelse af et afgiftstilsvar, der er indgivet til myndighederne den 12. marts 2003 eller senere.

På denne baggrund skal Told- og Skattestyrelsen ophæve punkt 5 i cirkulære nr. 32 af 7. maj 2003 (TSS-cirkulære 2003-10), der vedrører forældelse og forrentning samt punkt 5 i cirkulære nr. 33 af 9. maj 2003 (TSS-cirkulære 2003-11), der også vedrører forældelse og forrentning og erstatte det med følgende punkter.

Cirkulære nr. 32 af 7. maj 2003 (TSS-cirkulære 2003-10 - Forældelse og forrentning)

I henhold til skattestyrelseslovens § 35 B, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Hvis fristen i skattestyrelseslovens § 35 B, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 1, nr. 1, efter anmodning, ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige af opgørelsen af afgiftstilsvaret fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvist sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 5 år forud for underkendelse af praksis.

Ekstraordinær genoptagelse kan dog kun ske, hvis betingelserne herfor i skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 1, nr. 1 er opfyldt.

Landsskatterettens kendelse blev afsagt den 6. december 2002.

Den første godtgørelsesperiode, der var til prøvelse i sagen var 1. april 1996 til 30. juni 1996.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 2 Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den godtgørelsesberettigede er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skattestyrelseslovens § 35 B.

Reaktionsfristen på 6 måneder i henhold til skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 2, regnes fra offentliggørelsen af dette cirkulære på ToldSkats hjemmeside.

Tilbagebetalingskrav forrentes efter de almindelige regler om forrentning, jf. cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb. Forrentningen er skattepligtig indkomst i forhold til statsskattelovens § 4, litre e.

Cirkulære nr. 33 af 9. maj 2003 (TSS-cirkulære 2003-11 - Forældelse og forrentning)

I henhold til skattestyrelseslovens § 35 B, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Hvis fristen i skattestyrelseslovens § 35 B, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 1, nr. 1, efter anmodning, ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige af opgørelsen af afgiftstilsvaret fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvist sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelsen af praksis, eller den afgiftsperiode, der var påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 5 år forud for underkendelse af praksis.

Ekstraordinær genoptagelse kan dog kun ske, hvis betingelserne herfor i skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 1, nr. 1 er opfyldt.

Landsskatterettens kendelser blev afsagt den 28. november 2002.

Den første afgiftsperiode, der var til prøvelse var kalendermåneden juni 1997.

Anmodning af ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 2, det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skattestyrelseslovens § 35 B.

Reaktionsfristen på 6 måneder i henhold til skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 2, regnes fra offentliggørelsen af dette cirkulære på ToldSkats hjemmeside.

Tilbagebetalingskrav forrentes efter de almindelige regler om forrentning jf. cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb. Forrentningen er skattepligtig indkomst i forhold til skatteskattelovens § 4, litre e.

Ikrafttræden

Dette cirkulære træder i kraft den 10. december 2003.

Ole Kjær

/Per Hvas

 

Reference(r)
Skattestyrelsesloven § 35 B
Skattestyrelsesloven § 35 C
Henvisning

Processuelle regler på ToldSkats område 2003-2 G.1.2
Punktafgiftsvejledningen 2003-2 A.12.4.3

Bilag
1