Forældelsesreglerne indebærer, at forløbet af et bestemt tidsrum bringer en fordring til ophør, medmindre den holdes i kraft som følge af fordringshavers eller skyldners handlinger. Ved forældelse mister en fordringshaver sin ret til at kræve opfyldelse af fordringen.

Det generelle formål med forældelsesregler er at tilskynde til at fordringer afvikles eller bringes på det rene inden for rimelig tid. Forældelsesreglerne beskytter bl.a. skyldnere, som har indrettet sig på, at et muligt krav ikke vil blive gjort gældende. En hensigtsmæssig afvikling af fordringer medvirker også til at hindre tvister om meget gamle mellemværender, idet sådanne tvister ofte vil være præget af bevistvivl.