Ved lov nr. 1417 af 21. december 2005 blev der som ny § 8, stk. 4 og 5, i gasafgiftsloven indsat bestemmelser om afgiftslempelse på fjernvarme (elpatronordningen). Ordningen om afgiftslempelse på fjernvarme trådte i kraft den 1. januar 2008. 

Den grundlæggende ordning om afgiftslempelse på fjernvarme er nærmere beskrevet i et nyhedsbrev af 20. december 2007 med titlen: "Energiafgifter - afgiftslempelse på fjernvarme".

Dele af nyhedsbrevet vil ved en senere ajourføring blive indarbejdet i Punktafgiftsvejledningen.

Lov nr. 527 af 12. juni 2009
Ordningen om afgiftslempelse på fjernvarme blev ændret ved lov nr. 527 af 12. juni 2009. 

Gældende § 8, stk. 4 og 5 har herefter følgende ordlyd:

"Stk. 4. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 4, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 4, samt værker omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 50,1 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 50,1 kr. pr. GJ fjernvarme (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 2. I perioden 2010-2014 er satserne nævnt i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 4. Satserne nævnt i 2. og 3. pkt. reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v." 

Stk. 5. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen."

Det bemærkes, at satserne i medfør af § 8, stk. 4, er ændret ved lov nr. 1564 af 21. december 2010, se nedenfor.

Ny tekst startLov nr. 1564 af 21. december 2010
Ny tekst slut
Ved lov nr. 1564 af 21. december 2010 er der sket en ændring af brændselsfordelingsreglerne på kraftvarmeområdet. V-formel 1,25 er ændret til 1,20 og E-formel 0,65 er ændret til 0,67.

Dette indebærer, at en større mængde brændsel henføres til produktion af varme, som produceres på kraftvarmeværker.

For at opretholde balancen i forhold til afgiften på kraftvarme er satserne for at opnå afgiftslempelse på fjernvarme (grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter) forhøjet tilsvarende. 

Ovennævnte ændringer ved lov nr. 1564 træder i kraft den 1. juli 2011.

Ny tekst startSatser for perioden 2011-2015
Ny tekst slut
Der gælder herefter følgende satser for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2015:

  Enhed 1.1. - 30.6.2011 1.7. - 31.12.2011 2012 2013 2014 2015
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./GJ fjernvarme ab værk 

 46,7

Ny tekst start

48,6

Ny tekst slut
Ny tekst start

49,5

Ny tekst slut
Ny tekst start

50,4

Ny tekst slut
Ny tekst start

51,3

Ny tekst slut

Ny tekst start52,2Ny tekst slut

Satserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015.

Efter 2015 reguleres satserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset. jf. mineralolieafgiftslovens § 32 a.

Tidligere satser 

  Enhed

2008 

2009 

2010 

Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./GJ fjernvarme ab værk 

45,8

46,6

45,9

 

Lov nr. 722 af 25. juni 2010
Ved lov nr. 722 af 25. juni 2010 skete der visse ændringer af ordningen om afgiftslempelse på fjernvarme.

Der er i hovedtræk tale om følgende ændringer:

  • Ordningen med de særligt lave afgiftssatser for brug af elektricitet i elpatroner og eventuelle andre anlæg i forbindelse med varmeleverancer gøres permanent.
  • Ordningens krav om ejerskab lempes på to områder. Det betyder for det første, at de lave afgiftssatser for el og brændsler også skal gælde for varme, som momsregistrerede fjernvarmeværker uden kraftvarmekapacitet leverer til fjernvarmenettet. Det kræves dog, at hovedparten af varmen i fjernvarmenettet kan forsynes fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarmekapacitet. For det andet skal ordningen også gælde, hvis momsregistrerede virksomheder med kraftvarmekapacitet vælger at bruge varmen direkte i deres interne varmesystemer.
  • Efter den gældende ordning har det bl.a. været en betingelse, at de omfattede varmeleverancer skulle leveres til de kollektive fjernvarmenet. Ordningen er ændret, således at afgiftslempelsen også gælder for varmeleverancer til andre lignende fjernvarmenet.
  • Momsregistrerede virksomheder kan foretage en særlig opgørelse af elafgift for procesvarme, når varmen er omfattet af elpatronordningen. Dette indebærer, at virksomhederne kan vælge at reducere tilbagebetalingen af afgift af elbaseret varme efter de samme procentsatser, som gælder for brændselsbaseret varme, der anvendes til procesformål.

Ændringerne er endnu ikke trådt i kraft.

Spørgsmålet om hvorvidt disse ændringer er i overensstemmelse med energibeskatningsdirektivet og statsstøttereglerne behandles af EU-Kommissionen.

Ændringerne kan først træde i kraft, når der er sket en afklaring af dette forhold i relation til EU-Kommissionen.

Der vil blive udarbejdet et særskilt nyhedsbrev om ændringerne, når de træder i kraft.