Dokumentets dato
08 Jan 2004
Dato for offentliggørelse
08 Jan 2004 14:17
Dokumenttype
TSS-cirkulære
Cirkulærets nummer
2004-01
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Punkt- og Miljøafgiftskontoret
Sagsnummer
99/03-349-00399
Overordnede emner
Afgift
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20040000109-regl

Indledning

Den 9. maj 2003 udsendte Told- og Skattestyrelsen cirkulære nr. 33 (TSS-cirkulære 2003-11) om ændring af praksis vedrørende fastsættelse af mindstebeskatningspriser og genoptagelse af sager om afgiftsberigtigelse af motorkøretøjer, som følge af kendelser fra Landsskatteretten.

Det vurderes, at praksisændringen også har betydning for beregningen af registreringsafgift for personbiler og motorcykler med en alder under 1 år.

1. Registreringsafgift af motorkøretøjer

Af § 4, stk. 12, i lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002 om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., fremgår bl.a., at afgiften for brugte personbiler og motorcykler med en alder under 1 år, fastsættes til den afgift, der ville have været gældende ved bilens eller motorcyklens afgiftsberigtigelse som ny med fradrag af 1 pct. pr. 1.000 km, som køretøjet har tilbagelagt efter registreringen eller ibrugtagningstidspunktet. Fradraget kan dog højst udgøre 2 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet i de første 3 måneder og højst 1 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet for de efterfølgende måneder.

Afgiften fastsættes med udgangspunkt i den afgift, der ville have været gældende ved køretøjets afgiftsberigtigelse som ny og dermed registreret til almindeligt brug, jf. registreringsafgiftslovens § 9, stk. 2.

ToldSkat har siden lovbestemmelsen blev indført 1. juni 2002, administreret bestemmelsen på den måde, at beregningen af afgiften sker med udgangspunkt i køretøjets standardpris.

2. Kendelsernes betydning

Kendelserne om fastsættelse af mindstebeskatningsprisen får betydning for beregningen af afgift for 0-1 år gamle køretøjer. Afgiftsberegningen skal ske med udgangspunkt i den registreringsafgift, der skulle have været opkrævet, såfremt køretøjerne var blevet registreret til almindeligt brug her i landet på det tidspunkt, hvor de rent faktisk blev taget i brug. Det vil sige, at afgiften kan beregnes med udgangspunkt i den pris, køretøjet oprindeligt kunne være afgiftsberigtiget til, hvilket kan være en pris, der ligger under standardprisen og principielt ned til mindstebeskatningsprisen. Det er en betingelse, at der fremlægges dokumentation herfor - eksempelvis i form af købsfaktura.

Det er også en betingelse at reglerne om mindstebeskatningspris overholdes (importørens indkøbspris tillagt 9 pct. forhandleravance).

Er der tidligere foretaget afgiftsberigtigelser efter den oprindelige standardpris, og er der i den forbindelse betalt et større registreringsafgiftsbeløb end der skal efter den nye definition/beregningsmetode, kan anmodning om tilbagebetaling indgives til de regionale told- og skattemyndigheder.

Det er udelukkende virksomheder, der har indbetalt afgiften til ToldSkat, der kan få tilbagebetalt afgiften. Herudover er det en betingelse for tilbagebetaling af afgift, at afgiften ikke er væltet over på andre.

3. Oplysninger til brug for behandlingen af tilbagebetalingskrav

Det beror på en konkret vurdering af samtlige oplysninger i sagen, om betingelserne for tilbagebetaling er opfyldt. Det påhviler virksomheden at give de oplysninger, der er relevante for en konkret bedømmelse af den enkelte sag.

En virksomhed, der vil rejse krav om tilbagebetaling, må dokumentere følgende:

1. Størrelsen af det rejste krav, herunder oplysning om kravets fordeling på afgiftsperioder og oplysning om afgiftssatsen, således at der udelukkende indgår tilbagebetalingsberettiget afgift i kravet.

2. Oplysninger om, at virksomheden i den periode, kravet vedrører, har været afskåret fra at overvælte afgiften på sine kunder, således at virksomheden har lidt et tab.

3.1. Dokumentationskravet konkret

Virksomheden skal vedlægge følgende oplysninger som dokumentation:

Oplysninger og dokumentation af størrelsen af det rejste krav gennem regnskabsmateriale for den periode, som kravet vedrører.

En beskrivelse af virksomheden, dens arbejdsområde, kundegrundlag, prispolitik mv.

Oplysninger om prisfastsættelsen for de enkelte udleveringer (køretøjer), herunder prispolitik og priskalkulationer, i det omfang sådanne kalkulationer foreligger, med henblik på belysning af konkurrencesituationen.

3.2. Øvrige oplysninger

Evt. andre oplysninger, som de regionale told- og skattemyndigheder må anse for nødvendige ved behandlingen af den konkrete sag, fx:

-

Oplysninger om navne og beliggenhed vedrørende de konkurrerende virksomheder, der efter virksomhedens opfattelse hindrede virksomheden i at indregne forbrugsafgiften i dens priser.

-

Oplysninger om de priser, herunder de af konkurrenternes priser, der er indgået i virksomhedens prisfastsættelse. Virksomheden skal i den forbindelse sandsynliggøre, at de pågældende oplysninger faktisk er indgået i prisfastsættelsen.

-

Oplysninger om konkurrenceforholdene konkret, herunder oplysninger om sammenlignelighed, omsætningskalkuler, virksomhedens skønnede markedsandele o.l.

-

Oplysninger om branchen generelt i form af omsætnings-, pris- og markedsudvikling.

4. Forældelse og forrentning

I henhold til skattestyrelseslovens § 35 B, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Hvis fristen i skattestyrelseslovens § 35 B, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 1, nr. 1, efter anmodning, ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige af opgørelsen af afgiftstilsvaret fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvist sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelsen af praksis, eller den afgiftsperiode, der var påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 5 år forud for underkendelse af praksis.

Ekstraordinær genoptagelse kan dog kun ske, hvis betingelserne herfor i skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 1, nr. 1 er opfyldt. Landsskatterettens kendelser blev afsagt den 28. november 2002.

Den første afgiftsperiode, der var til prøvelse var kalendermåneden juni 1997, men den omhandlede lovbestemmelse trådte først i kraft med virkning fra den 1. juni 2002.

Anmodning af ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skattestyrelseslovens § 35 B.

Reaktionsfristen på 6 måneder i henhold til skattestyrelseslovens § 35 C, stk. 2, regnes fra offentliggørelsen af dette cirkulære på ToldSkats hjemmeside.

Tilbagebetalingskrav forrentes efter de almindelige regler om forrentning jf. cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb. Forrentningen er skattepligtig indkomst i forhold til skatteskattelovens § 4, litre e.

5. Kompetence og klagefrister

Virksomhedens tilbagebetalingskrav skal rejses overfor virksomhedens regionale told- og skattemyndighed, der træffer afgørelse i 1. instans.

Såfremt en virksomhed ønsker at klage over den regionale told- og skattemyndigheds afgørelse, gælder de almindelige klagebestemmelser.

Landsskatteretten behandler klager over de afgørelser, der er nævnt i registreringsafgiftslovens § 29 a. Andre afgørelser fx vedrørende overvæltning og forældelse påklages til Told- og Skattestyrelsen.

Klagefristen til Landsskatteretten og til Told- og Skattestyrelsen er 3 måneder, jf sagsudlægningsbekendtgørelsens § 20. I øvrigt finder reglerne i skattestyrelseslovens kap. 3 og 3 A anvendelse.

6. Gyldighed

Cirkulæret træder i kraft den 9. januar 2004 og ophæves den 31. december 2008.

 

Ole Kjær

/Per Hvas

 

Reference(r)
Registreringsafgiftsloven
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2003-2 E.1.4.1