Forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt.

Det fremgår af ændringen af § 19, stk. 6, 2. pkt. i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer med senere ændringer(forældelsesloven), at er forældelsen afbrudt ved underretning om afgørelse om lønindeholdelse, jf. § 18, stk. 4, regnes den nye forældelsesfrist fra det tidspunkt, da der træffes afgørelse om lønindeholdelsen ophører, eller senest fra det tidspunkt, da lønindeholdelsen har været stillet i bero i 1 år.

Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2009.

 

Hvornår regnes den nye forældelsesfrist fra?

Den nye forældelsesfrist regnes fra det tidspunkt, da

  1. der træffes afgørelse om, at lønindeholdelsen ophører, eller 
  2. senest fra det tidspunkt, da lønindeholdelsen har været stillet i bero i 1 år.  

Afgørelse om ophør af lønindeholdelse

Inddrivelsesbekendtgørelsen stiller ikke krav om, at det hverken af varsel om lønindeholdelse eller af selve afgørelsen om lønindeholdelse skal fremgå, hvornår lønindeholdelsen ophører. Det vil derfor sædvanligvis ikke fremgå af SKATs afgørelser om lønindeholdelse, hvornår lønindeholdelsen ophører.  

 

SKAT vil dog i 2 situationer sædvanligvis træffe en formel afgørelse om ophør af lønindeholdelse:

  • Inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 9.Restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe afgørelse om en ændret lønindeholdelsesprocent, hvis skyldners økonomiske forhold ænder sig. Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden i medfør af denne bestemmelse ændrer lønindeholdelsesprocenten til 0, og lønindeholdelsen dermed bortfalder, foreligger der en afgørelse om at lønindeholdelsen ophører i henhold til forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt., 1. led.
  • Inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 10. Restanceinddrivelsesmyndigheden skal gennemføre en betalingsevnevurdering efter reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 6, hvis skyldner som følge af væsentlig ændrede økonomiske forhold anmoder herom. Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden på baggrunden af den konkrete beregning af skyldners betalingsevne må konstatere at skyldner ikke har en betalingsevne og lønindeholdelsen dermed skal ophører, foreligger der en afgørelse om at lønindeholdelsen ophører i henhold til forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt., 1. led. 

Herudover kan der foreligge andre situationer, hvor SKAT træffer en formel afgørelse om ophør af lønindeholdelsen.

Bemærk, at det afgørelsesbegreb, der anvendes i denne forbindelse er det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb. I forvaltningsretten defineres en afgørelse således som en forvaltningsmyndigheds meddelelse til en borger/virksomhed om, hvad der er eller skal være ret vedrørende den pågældende borger/virksomhed i et konkret foreliggende tilfælde.

Der løber en ny forældelsesfrist fra det tidspunkt, hvor SKAT træffer en formel afgørelse i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 9 eller 10, om ophør af lønindeholdelsen.

 

Begyndelsestidspunktet for den nye forældelsesfrist er afgørelsestidspunktet, jf. forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt.

 

Eksempel 1:

SKAT træffer den 22. januar 2009 afgørelse om lønindeholdelse for et krav, der er omfattet af den 3-årige forældelsesfrist. Den 1. maj 2009 anmoder skyldner i medfør af inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 10 om at SKAT gennemfører en betalingsevneberegning. Betalingsevneberegningen viser at skyldner ikke har nogen betalingsevne. SKAT træffer derfor den 20. maj 2009 afgørelse om at lønindeholdelsen skal ophøre. Der løber en ny forældelsesfrist på 3 år fra den 20. maj 2009.

 

Eksempel 2:

SKAT træffer den 3. februar 2009 afgørelse om lønindeholdelse for et krav, der er omfattet af den 10-årige forældelsesfrist. Den 11. oktober 2009 anmoder skyldner i medfør af inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 10 om, at SKAT gennemfører en betalingsevneberegning. Betalingsevneberegningen viser, at skyldner ikke har nogen betalingsevne. SKAT underretter derfor den 20. oktober 2009 skyldner om at lønindeholdelsen vil blive tilbagekaldt. Der løber en ny forældelsesfrist på 10 år fra den 20. oktober 2009.

 

Når forældelsesfristen afbrydes ved lønindeholdelse har den nye frist altid samme længde, som den frist der blev afbrudt ved lønindeholdelsen.

Bemærk, at forældelsesfristen for renter, omkostninger og gebyrer altid er 3 år, uanset om forældelsesfristen for hovedstolen er på 10 år, jf. forældelseslovens § 5, stk. 2.

 

Lønindeholdelsen har været stillet i bero

Det fremgår af SKM2008.495.SKAT, at der gælder følgende administrative retningslinjer for SKATs tilbagekaldelse af lønindeholdelsen, i de tilfælde hvor skyldners økonomiske forhold ændrer sig efter at der er truffet afgørelse om og iværksat lønindeholdelse:

 

Hovedregel:

SKAT tilbagekalder ikke lønindeholdelsen, men lader lønindeholdelsesprocenten forblive indregnet i eSkattekortet.

 

Undtagelse:

SKAT tilbagekalder lønindeholdelsen fra eSkattekortet, når der er gået 90 dage efter, at der ikke længere modtages afregninger (indberetninger om afregninger) fra Det Fælles Lønindeholdelsessystem og det ved undersøgelse af sagen kan konstateres, at dette skyldes

  • Skyldner er blevet selvstændig. 
  • Skyldner er flyttet til udlandet. 
  • Skyldner vedblivende eller over et langt eller længere tidsrum, vil oppebære A-indkomst, der er fritaget for lønindeholdelse. 
  • Andre forhold, der bør føre til at lønindeholdelsen tilbagekaldes.

Som følge af forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt. ændres retningslinjerne i SKM2008.495.SKAT om SKATs tilbagekaldelse af lønindeholdelse fra eSkattekortet.

 

SKAT skal derfor efter 1. januar 2009 først tilbagekalde lønindeholdelsen fra eSkattekortet, når der er gået 365 dage efter at der ikke længere modtages afregninger (indberetninger om afregninger) fra Det Fælles Lønindeholdelsessystem og der ved undersøgelse af sagen konstateres nogle af de ovenfor nævnte grunde.

 

Lønindeholdelsen har været stillet i beror uafbrudt i 1 år 

Har skyldneren således efter at der er truffet afgørelse om lønindeholdelse ikke længere indtægter, der beskattes, eller indtægter, som kan gøres til genstand for lønindeholdelse, jf. § 12 i inddrivelsesbekendtgørelsen, fremgår det af SKM2008.495.SKAT, at lønindeholdelsen vil blive stillet i bero, og at SKAT som hovedregel ikke træffer en formel afgørelse om, at lønindeholdelsen ophører.

 

Det fremgår af forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt. 2. led, at hvor en lønindeholdelse således sættes i bero, uden at der træffes en formel afgørelse om ophør af lønindeholdelsen, løber en ny forældelsesfrist fra det tidspunkt, da lønindeholdelsen har været stillet i bero uafbrudt i 1 år.

 

Perioden på 1 år regnes fra det tidspunkt, hvor den seneste indeholdelse af løn mv. blev foretaget.

 

Den seneste indeholdelse af løn fastlægges som den a-skatteperiode, hvor der senest er sket opsplitning/fordeling af indeholdt A-skat til lønindeholdelse.

 

Det kan i Detail-COR konstateres i hvilken a-skatteperiode, der senest er sket opsplitning/fordeling af tilbageholdt A-skat til lønindeholdelse. Detail-Cor indeholder imidlertid ikke oplysninger om selve datoen for overførslen/angivelsen fra arbejdsgivers side til eIndkomst. Som følge heraf fastsættes tidspunktet for den seneste indeholdelse af løn mv. til starten af den skatteperiode i hvilken der er sket opsplitning af indeholdt A-skat til lønindeholdelse.

Eksempel 1: 

Skyldner har betalingsevne efter reglerne om tabeltræk og modtager A-indkomst, der kan foretages lønindeholdelse i, samt har et eSkattekort. SKAT træffer derfor den 1. marts 2009 afgørelse om lønindeholdelse og underretter skyldner herom. Lønindeholdelsesprocenten på 6 % indregnes i trækprocenten i eSkattekortet. Skyldner overgår den 1. september 2009 fra almindelig lønindkomst til udelukkende at oppebære A-indkomst i henhold til § 12 i inddrivelsesbekendtgørelsen. SKAT tilbagekalder ikke lønindeholdelsen, selvom skyldner nu udelukkende oppebærer A-indkomst, der ikke kan foretages lønindeholdelse i, jf. SKM2008.495.SKAT. Dette er begrundet i, at den indeholdelsespligtige i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens § 12, stk. 3, rekvirerer et eSkattekort, hvor trækprocenten i henhold til forskudsregistreringen er angivet særskilt. Lønindeholdelsen vil derfor i denne situation blive inaktiv og stilles således i bero. SKAT konstaterer den 15. november 2010, at skyldner fortsat udelukkende oppebærer A-indkomst i henhold til § 12 i inddrivelsesbekendtgørelsen, og at den seneste indeholdelse i lønnen skete i a-skatteperiode 08-2009. Der løber en ny forældelsesfrist fra den 1. august 2010. SKAT kan afbryde den nye forældelsesfrist ved at træffe en ny afgørelse om lønindeholdelse og underrette skyldneren herom, jf. forældelseslovens § 18, stk. 4. Skyldner skal dog opfylde de under pkt. 2.3 anførte betingelser for foretagelse af lønindeholdelse.

Eksempel 2:

SKAT har truffet afgørelse om lønindeholdelse hos skyldner for et personskattekrav. Lønindeholdelsen er aktiv. SKAT modtager yderligere en fordring til inddrivelse. SKAT træffer den 11. maj 2009 afgørelse om lønindeholdelse og underretter skyldner om afgørelsen. Den nye fordring er et kategori 3-krav. Selvom den nye fordring er efterstillet personskattekravet i Det Fælles Lønindeholdelsesregister og der således ikke aktivt sker lønindeholdelse for kravet er forældelse afbrudt. Den 1. maj 2010 foretages der fortsat lønindeholdelse hos skyldner for personskattekravet. Det vil sige at det kategori 3-krav, der blev truffet afgørelse om lønindeholdelse for den 1. maj 2009 endnu ikke er blevet aktiv, og at lønindeholdelsen for kategori 3-kravet har været stillet i bero på grund af lønindeholdelse for et bedre prioriteret krav i henhold til § 4 i lov om det fælles lønindeholdelsesregister. I denne situation finder 1-årsfristen i forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt. anvendelse for kategori 3-kravet. Dette betyder, at der begynder at løbe en ny forældelsesfrist for kategori 3-kravet den 11. maj 2010.  

 

Afgørelse om ophør efter mere end 1 år

Hvis der træffes afgørelse om, at lønindeholdelsen ophører, efter der er forløbet mere end 1 år fra det tidspunkt, hvor lønindeholdelsen blev stillet i bero, vil det afgørende tidspunkt for beregning af den nye forældelsesfrist være udløbet af perioden på 1 år fra, at lønindeholdelsen blev stillet i bero, og ikke tidspunktet for afgørelsen.

 

SKAT kan således ikke som fordringshaver udskyde begyndelsestidspunktet for den nye forældelsesfrist ved at træffe afgørelse om ophør af lønindeholdelsen mere end 1 år efter af lønindeholdelsen uafbrudt har været stillet i bero.

 

Eksempel 3: 

Skyldner har betalingsevne efter reglerne om tabeltræk og modtager A-indkomst, der kan foretages lønindeholdelse i, samt har et eSkattekort. SKAT træffer derfor den 1. marts 2009 afgørelse om lønindeholdelse og underretter skyldner herom. Lønindeholdelsesprocenten på 6 % indregnes i trækprocenten i eSkattekortet. Skyldner overgår den 1. september 2009 fra almindelig lønindkomst til udelukkende at oppebære A-indkomst i henhold til § 12 i inddrivelsesbekendtgørelsen. SKAT skal ikke tilbagekalde lønindeholdelsen, selvom skyldner nu udelukkende oppebærer A-indkomst, der ikke kan foretages lønindeholdelse i, jf. SKM2008.495.SKAT. Dette er begrundet i, at den indeholdelsespligtige i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens § 12, stk. 3, rekvirerer et eSkattekort, hvor trækprocenten i henhold til forskudsregistreringen er angivet særskilt. Lønindeholdelsen vil derfor i denne situation blive inaktiv og i realiteten blive stillet i bero. SKAT konstaterer den 15. november 2010, at skyldner fortsat udelukkende oppebærer A-indkomst i henhold til § 12 i inddrivelsesbekendtgørelsen og at den seneste indeholdelse i lønnen skete den 25. august 2009. SKAT træffer derfor den 20. november 2010 om ophør og tilbagekaldelse af lønindeholdelsen. Der løber en ny forældelsesfrist fra den 25. august 2010. SKAT kan afbryde den nye forældelsesfrist ved at træffe en ny afgørelse om lønindeholdelse og underrette skyldneren herom, jf. forældelseslovens § 18, stk. 4. Skyldner skal dog opfylde de under pkt. 2.3 anførte betingelser for foretagelse af lønindeholdelse.

 

Når forældelsesfristen afbrydes ved lønindeholdelse har den nye frist altid samme længde, som den frist der blev afbrudt ved lønindeholdelsen.

 

Bemærk, at forældelsesfristen for renter, omkostninger og gebyrer altid er 3 år, uanset om forældelsesfristen for hovedstolen er på 10 år, jf. forældelseslovens § 5, stk. 2.

 

Lønindeholdelsen har været stillet i en kortere periode end 1 år

 

Hvis lønindeholdelsen har været stillet i bero i en kortere periode end 1 år, f.eks. tre måneder, vil en ny forældelsesfrist ikke løbe.

 

Eksempel:

Skyldner har betalingsevne efter reglerne om tabeltræk og modtager A-indkomst, der kan foretages lønindeholdelse i, samt har et eSkattekort. SKAT træffer derfor den 1. marts 2009 afgørelse om lønindeholdelse og underretter skyldner herom. Lønindeholdelsesprocenten på 6 % indregnes i trækprocenten i eSkattekortet. Skyldner overgår den 1. september 2009 fra almindelig lønindkomst til udelukkende at oppebære A-indkomst i henhold til § 12 i inddrivelsesbekendtgørelsen. SKAT skal ikke tilbagekalde lønindeholdelsen, selvom skyldner nu udelukkende oppebærer A-indkomst, der ikke kan foretages lønindeholdelse i, jf. SKM2008.495.SKAT. Dette er begrundet i, at den indeholdelsespligtige i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens § 12, stk. 3, rekvirerer et eSkattekort, hvor trækprocenten i henhold til forskudsregistreringen er angivet særskilt. Lønindeholdelsen vil derfor i denne situation blive inaktiv og i realiteten blive stillet i bero. SKAT konstaterer den 1. april 2010, at skyldner i perioden 1. september til 31. november 2009 udelukkende oppebar A-indkomst i henhold til § 12 i inddrivelsesbekendtgørelsen, men at lønindeholdelsen på ny blev aktiv fra og med december 2009, hvor skyldner fik almindeligt lønarbejde. I dette tilfælde er der ikke begyndt at løbe en ny forældelsesfrist for restancen omfattet af lønindeholdelsen. Der løber således ikke en ny forældelsesfrist fra det tidspunkt der ligger 1 år efter det tidspunkt hvor seneste indeholdelse af løn mv. blev foretaget før 1. september 2009. Der vil først begynde at løbe en ny forældelsesfrist fra det tidspunkt, hvor lønindeholdelsen uden formel afgørelse herom har været stillet i beror i uafbrudt i 1 år, eller hvor SKAT træffer en formel afgørelse om ophør af lønindeholdelsen.