Kravstype

Hjemmel

Ejendomsskat

Ejendomsbeskatningsloven, lbkg. nr. 1006 af 26. oktober 2009, § 29

Tinglysningsloven, lbkg. nr.158 af 9. marts 2006, § 4, stk. 1

Vand - vedligeholdelse

Tinglysningsloven, lbkg. nr.158 af 9. marts 2006, § 4, stk. 2 og 3

Spildevand - vedligeholdelse Tinglysningsloven, lbkg. nr. 158 af 9. marts 2006, § 4, stk. 2 og 3

Vej og fortov - anlæg

Vejloven, offentlige veje, lbkg. nr. 893 af 9. september 2009 § 112, stk. 1.  

Lov om private fællesveje, lbkg. nr. 1537 af 21. december 2010, § 100

Vejbidragsloven, lbkg. nr. 1104 af 16. september 2010 § 18, stk. 1.

Vej og fortov - vedligeholdelse

Tinglysningsloven, lbkg. nr. 158, af 9. marts 2006, § 4, stk. 2 og 3

Lov om private fællesveje, lbkg. nr. 1537 af 21. december 2010, § 100

Vej - renholdelse, snerydning mv.

Vejrenholdelsesloven, lbkg. nr. 1103 af 16. september 2010, § 18

Tinglysningsloven, lbkg. nr. 158 af 9. marts 2006, § 4

El, gas og varme - vedligeholdelse¤

Tinglysningsloven, lbkg. nr.158, af 9. marts 2006, § 4, stk. 2 og 3

Vandløb - forskudsvis afholdte udgifter

Vandløbsloven, lbkg. nr. 927 af 24. september 2009, § 65, stk. 1

Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelsesloven, lbkg. nr. 267 af 11. marts 2009, § 13, stk. 1

Bortskaffelse af affald - husholdninger¤

Miljøbeskyttelsesloven, lbkg. nr. 879 af 26. juni 2010 § 48, stk. 6

Rottebekæmpelse - forskudsvis afholdte udgifter¤

Miljøbeskyttelsesloven, lbkg. nr. 879 af 26. juni 2010, § 17, stk. 5

Rottebekæmpelse - årl. gebyr ¤ Miljøbeskyttelsesloven, lbkg. nr. 879 af 26. juni 2010, § 18, stk. stk. 2

Miljøbeskyttelse - veje og stier

Hegn - selvhjælpshandlinger og vederlag

Hegnsloven, lbkg. nr. 59 af 19. januar 2007, § 44, stk. 3

Gebyrer, beløb som er forskudsvis udredt - byggetilladelse

Byggeloven, lbkg. nr. 1185 af 14. oktober 2010, § 29, stk. 1

Selvhjælpshandlinger vedr. bygninger

Byggeloven, lbkg. nr. 1185 af 14. oktober 2010, § 29, stk. 1

Kondemnerede boliger, ryddeliggørelse og afspærring mv. - forskudsvis udlagte beløb

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, lbkg. nr. 132 af 5. februar 2010, § 99, stk. 1.

Skorstensfejning og brandpræventivt tilsyn - forskudsvis afholdte udgifter¤

Skorstensbekendtgørelsen, bkg. nr. 239 af 27. april 1993, § 14

Brandsikring - gennemført på ejerens bekostning

Lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger, lbkg. nr. 1710 af 16. december 2010, § 15, stk. 2

Indbetaling til Grundejernes investeringsfond

Lejeloven, lbkg. nr. 963 af 11. august 2010, § 63d, stk. 5

Boligreguleringsloven, lbkg. nr. 962 af 11. august 2010, § 22a, stk. 6

Indbetaling til Boligselskabernes Landsbyggefond

Almenboligloven, lbkg. nr. 1040 af 1. september 2010 § 82, stk. 3.

Forsømmelige udlejere - elforsyning

Lejeloven, lbkg. nr. 963 af 11. august 2010, § 45, stk. 6

Forsømmelige udlejere - varme

Lejeloven, lbkg. nr. 963 af 11. august 2010, § 46b, stk. 3

Forsømmelige udlejere - vandforsyning

Lejeloven, lbkg. nr. 963 af 11. august 2010, § 46q, stk. 3

Fortrinsstillede kravstyper mrk. ¤ forekommer (også) som fortrinsstillede fra kommunalt ejede forsyningsselskaber.

Ingen af de i ovennævnstående oversigt nævnte retsforskrifter hjemler fortrinsstilling for restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsesomkostninger (gebyr/retsafgift).

I SKM2009.308.SKAT er det i forbindelse med inddrivelse af ejendomsskatter præciseret, at udlæg kun kan foretages, hvor skyldner har gyldigt værneting efter retsplejelovens § 487, stk 1 nr. 1-3.

Disse værneting er sideordnede og pantefogeden kan frit vælge, om udlægget skal foretages i den retskreds, hvor skyldner har hjemting, i den retskreds hvorfra skyldner driver erhvervsmæssig virksomhed, eller i den retskreds hvor der findes pant for den fordring, for hvilken udlæg søges.

Når kravet vedrører ejendomsskatter vil fogeden typisk vælge den retskreds, hvor der findes pant for den fordring, for hvilken udlæg søges, altså den retskreds, hvor ejendommen er beliggende.