Indhold

Ny tekst startDette afsnit beskriver reglerne om nettoopgørelsesprincippet.Ny tekst slut

Ny tekst startAfsnittet indeholderNy tekst slut

  Ny tekst start
 • Regel (PAL § 14, stk. 1)
 • Opgørelse af beskatningsgrundlaget (PAL § 14, stk. 2 og 4)
 • Fradrag for skat betalt til et andet land end Danmark eller skat betalt til Færøerne eller Grønland (PAL § 14, stk. 3)
 • Valg af nettoopgørelsesprincippet er bindende (PAL § 14, stk. 5)
 • Ny tekst slut

Regel (PAL § 14, stk. 1)

Ny tekst startSkattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 1-9, kan opgøre det PAL-skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person som summen af udlodningerne fra andelen og gevinst og tab på andelen. Ny tekst slut

 

Ny tekst startHvem der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 1-9, se afsnit A.2 Skattepligt på institutniveau.Ny tekst slut

 

Betingelser for at anvende nettoopgørelsesprincippet

Ny tekst startDet er en betingelse, Ny tekst slut

Ny tekst starta) at den juridiske person efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt og Ny tekst slut

Ny tekst startb) at den PAL-skattepligtige ikke på noget tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet med den juridiske person, jævnfør § 5 i lov om finansiel virksomhed. Ny tekst slut

 

Ad a)

Ny tekst startVed skattemæssigt transparente enheder forstås juridiske personer, der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt. Det vil sige, at interessentskaber, kommanditselskaber, partnerskaber og lignende selskaber bliver anset for at være skattemæssige transparente enheder. Ny tekst slut

 

Ad b)

Ny tekst startDet er uden betydning, om pensionsinstituttet har været koncernforbundet med den skattetransparente juridiske person før det indkomstår, hvor pensionsinstituttet vælger nettoopgørelse.Ny tekst slut

 

Ny tekst startEr betingelsen på et tidspunkt ikke længere opfyldt, vil pensionsinstituttet være afskåret fra at anvende nettoopgørelsesprincippet på denne investering igen, selvom pensionsinstituttet på et senere tidspunkt ikke længere er koncernforbundet med den skattetransparente juridiske person.Ny tekst slut

 

Kontoførende investeringsforening

Ny tekst startPensionsinstituttet kan ligeledes vælge nettoopgørelsesprincippet, hvis investeringen sker via en kontoførende investeringsforening, jævnfør § 2 i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.Ny tekst slut

Ny tekst startEt pensionsinstitut, der ejer en kontoførende investeringsforening 100 pct., kan anvende nettoopgørelsesprincippet for en investering i en skattetransparent juridisk person, hvis investeringen foretages gennem den kontoførende investeringsforening. Ny tekst slut

Ny tekst start Ny tekst slut

Det er en betingelse, at pensionsinstituttet direkte eller indirekte, herunder via den kontoførende investeringsforening, ikke på noget tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet med den skattetransparente juridiske person. Det vil sige, at koncernbetingelsen ikke kan omgås ved at indskyde en kontoførende investeringsforening.

Opgørelse af beskatningsgrundlaget (PAL § 14, stk. 2 og 4)
Ny tekst startGevinst og tab på en andel skal gøres op som forskellen mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse (lagerprincippet)Ny tekst slut.

 

Køb af andel i indkomståret

Ny tekst startVed køb af andelen i løbet af indkomståret skal gevinst og tab gøres op som forskellen mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og andelens anskaffelsessum. Ny tekst slut

 

Salg af andel i indkomståret

Ny tekst startEr andelen afstået i indkomståret, skal gevinst og tab gøres op som forskellen mellem andelens afståelsessum og andelens værdi ved indkomstårets begyndelse. Ny tekst slut

 

Både køb og salg i indkomståret

Ny tekst startEr andelen erhvervet og afstået i samme indkomstår, skal gevinst og tab gøres op som forskellen mellem andelens afståelsessum og anskaffelsessum.Ny tekst slut

 

Regulering af beskatningsgrundlaget

Ny tekst startBeskatningsgrundlaget Ny tekst slut

  Ny tekst start
 • nedsættes med en forholdsmæssig del af den værdistigning på andelen i den juridiske person, der modsvarer den PAL-skattepligtiges ikke-fradragsberettigede udgifter, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person.
 • tillægges en forholdsmæssig del af det fald i værdien af andelen i den juridiske person, der modsvarer den PAL-skattepligtiges skattefrie indtægter, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person.
 • tillægges en forholdsmæssig del af den juridiske persons tab på fordringer på selskaber, der er koncernforbundne med den skattepligtige, jævnfør KGL § 4, stk. 2.
 • Ny tekst slut
Eksempel

Ny tekst startEt pensionsinstitut ejer i begyndelsen af året en andel på 10 procent i kommanditselskabet. 1. juli køber pensionsinstituttet yderligere 5 procent, så den samlede andel kommer op på 15 procent i de sidste 6 måneder. Den del af årets værdiændring af andelen, som pensionsinstituttet skal medregne som investeringens skattepligtige afkast, beregnes som 10 procent af værdiændringen af kommanditselskabet i 12 måneder plus forskellen mellem 5 procent af værdien ved årets udløb af kommanditselskabet og anskaffelsessummen for de 5 procent.Ny tekst slut

Ny tekst startHvis eksempelvis Ny tekst slut

  Ny tekst start
 • værdien ved årets begyndelse af hele den kommanditselskabet er 100,
 • værdien ved årets udløb af hele kommanditselskabet er 130, og
 • købsprisen for 5 procent. af kommanditselskabet den 1. juli i samme år er 6.
 • Ny tekst slut

Ny tekst startGevinst eller tab på pensionsinstituttets andel af kommanditselskabet udregnes således:Ny tekst slut

Ny tekst start Ny tekst slut

Gevinst på andel ejet hele året               (10 procent af (130-100))=          3,0

Gevinst på andel anskaffet i årets løb     ((5 procent af 130) - 6)=              0,5

Samlet gevinst                                                                                   3,5

 

Fradrag for skat betalt til et andet land end Danmark eller betalt til Færøerne eller Grønland (PAL § 14, stk. 3)
Ny tekst startDen skattepligtige kan fradrage skat betalt til et andet land end Danmark eller betalt til Færøerne eller Grønland i skat efter PAL § 20, hvis skatten er tillagt beskatningsgrundlaget efter PAL § 14, stk. 1. Ny tekst slut

Ny tekst startDet er en betingelse, at den skattepligtige opgør en skat til fradrag efter PAL § 20 for samtlige indkomster fra samme land.Ny tekst slut

 

Valg af nettoopgørelsesprincippet er bindende (PAL § 14, stk. 5)

Ny tekst startVælger den skattepligtige at gøre det skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person op efter PAL § 14, er dette valg bindende for den skattepligtige, så længe opsparingen er anbragt i andelen.Ny tekst slut

 

Betingelsen efter PAL § 14, stk. 1, 2 pkt.

Ny tekst startHvis den skattepligtige bliver koncernforbundet med den juridiske person, skal den skattepligtige opgøre det skattepligtige afkast heraf efter de almindelige regler, og den skattepligtige kan ikke på et senere tidspunkt vælge nettoopgørelsesprincippet, selvom den skattepligtige ikke længere er koncernforbundet med den juridiske person, jævnfør § 5 i lov om finansiel virksomhed, ikke længere er opfyldt. Ny tekst slut

 

Hvornår skal valget foretages?

Ny tekst startValget af nettoopgørelsesprincippet skal foretages senest ved indlevering af den endelige opgørelse over beskatningsgrundlaget med videre. Ny tekst slut

 

Se også

Ny tekst startOm nettoopgørelsesprincippet, se også bemærkningerne til § 1, nr. 1 i  L18 af 5. oktober 2005.Ny tekst slut