Indhold

Ny tekst startDette afsnit beskriver regler om skattefri fusion, spaltning og overdragelse af livsforsikringsbestande (succession) mellem institutioner, der er skattepligtige efter PAL, det vil sige livsforsikringsselskaber, pensionskasser og -fonde.Ny tekst slut

Afsnittet indeholder

    Ny tekst start
  • Hvilke overdragelser er omfattet?
  • Betingelser for skattefri succession
  • Ny tekst slut

 

Hvilke overdragelser er omfattet?

Ny tekst startReglerne gælder nårNy tekst slut

Ny tekst start1)  en PAL-skattepligtig institution overdrager sine aktiver og passiver som helhed til en anden PAL-skattepligtig institution,Ny tekst slut

Ny tekst start2)  to eller flere PAL-skattepligtige institutioner sammensmeltes til en ny PAL-skattepligtig institution (fusion), Ny tekst slut

Ny tekst start3)  en PAL-skattepligtig institution spaltes i to eller flere selvstændige PAL-skattepligtige institutioner (fission),Ny tekst slut

Ny tekst start4)  en PAL-skattepligtig institution overdrager en livsforsikringsbestand til en anden PAL-skattepligtig institution efter § 204 i lov om finansiel virksomhed ellerNy tekst slut

Ny tekst start5)  et administrationsbo som omhandlet i PAL § 1, stk. 2, nr. 8 eller 12, viderefører administrationen af et livsforsikringsselskabs forsikringsbestand eller en pensionskasses bestand af pensionstilsagn. Ny tekst slut

 

Betingelser for skattefri succession

Ny tekst startFølgende betingelser skal dog være opfyldt for at anvende bestemmelsen i PAL § 18 om skattefri succession:Ny tekst slut

Ny tekst starta)  Den modtagende institution indtræder (succederer) i den overdragende institutions skattemæssige stilling, hvis den endelige skatteopgørelse for det første indkomstår, der påvirkes af successionen, er udformet under denne forudsætning. Se PAL § 18, stk. 2.Ny tekst slut

Ny tekst startb)  Datoen for den åbningsstatus, der udarbejdes for den modtagende institution i forbindelse med overdragelsen, anses i skattemæssig henseende for overdragelsesdatoen. Se PAL § 18, stk. 3.Ny tekst slut

Ny tekst startc)  Overdragelsesdatoen er den samme som skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår. Se PAL § 18, stk. 3Ny tekst slut

Ny tekst startd)  Institutionen skal sende en genpart af de dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med overdragelsen til SKAT. Det skal ske samtidig med den endelige skatteopgørelse for det første indkomstår, der berøres af successionen, sendes. Se PAL § 18, stk. 4Ny tekst slut

 

Ny tekst startReglerne om skattefri succession kan alene anvendes ved overdragelse af hele eller dele af den forsikrings- og/eller pensionsmæssige virksomhed til andre PAL-skattepligtige institutioner, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.Ny tekst slut

 

Ad b)

Ny tekst startDet en betingelse for, at overdragelsen kan ske med succession efter PAL § 18 at den modtagende institution er PAL-skattepligtig på datoen for den åbningsstatus, der udarbejdes i forbindelse med overdragelsen. Ny tekst slut

Ny tekst startOverdragelser til selskaber med flere, som alene er selskabs- eller fondsskattepligtige på overdragelsestidspunktet sker efter PAL § 19. Se afsnit C.3.3 Overdragelse til nystiftede datterselskaber.Ny tekst slut

Institutioner omfattet af både PAL og SEL (PAL § 18, stk. 5)

Ny tekst startFor fusioner, spaltninger eller overdragelser hvor både den overdragende og den modtagende institution er skattepligtige efter PAL og SEL, kan der kun succederes skattefrit efter PAL § 18, hvis følgende betingelser er opfyldt:Ny tekst slut

  • Ny tekst startSker overdragelse som nævnt i PAL § 18, stk. 1, nr. 1-4 med succession efter FUL, så skal reglerne i PAL § 18, stk. 2-4 også anvendes.Ny tekst slut
  • Ny tekst startSker overdragelse som nævnt i PAL § 18, stk. 1 nr. 1-4 med succession efter PAL § 18, stk. 2-4, så skal reglerne i FUL også anvendesNy tekst slut

 

Ny tekst startDet vil sige, kan overdragelsen kun ske med succession efter PAL, men ikke efter FUL, skal overdragelsen gennemføres som en skattepligtig overdragelse både i selskabsskattemæssig og PAL-skattemæssig henseende.Ny tekst slut

 

Se også

Ny tekst startOm de skatteretlige regler vedrørende skattefri fusioner, spaltninger og overdragelse, se LV 2008 Selskaber og aktionærer, afsnitNy tekst slut