Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår de skattepligtige pensionsinstitutter efter PAL § 1, stk. 2 og pensionsinstitutter, som ikke er omfattet af PAL § 22, og som udbyder ordninger efter PAL § 1, stk. 1, sender opgørelse over beskatningsgrundlaget og betaler PAL-skat.

 

Afsnittet indeholder

  • Frist
  • Renteberegning
  • Rentesats
  • Indbetaling
  • Ordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1
  • Underretning af den skattepligtige

 

Frist

Se PAL § 21, stk. 1, 1. pkt.

 

Se også

Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges fristen. Se afsnit D.1.7, Særligt om fristen for at sende opgørelse og betale PAL-skat.

 

Renteberegning

Pensionsinstitutter skal beregne renter af den endelige PAL-skat for indkomståret fra perioden 20. februar i året efter indkomståret til betaling sker. Se PAL § 21, stk. 1, 2. pkt.

 

Betaler pensionsinstitutterne PAL-skatten for sent, beregnes renten efter PAL § 21, stk. 1, 2. pkt. dog kun til sidste rettidige indbetalingsdag, som er den 31. marts.

 

Efter den sidste rettidige indbetalingsdag forrentes den skyldige PAL-skat efter bestemmelsen i § 28, se afsnit D.3, Morarenter.

 

Rentesats

SKAT offentliggør rentesatsen.

 

Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de - af OMX, den Nordiske Børs, København - daglige opgjorte effektive renter i de første 7 måneder af året forud for indkomståret af obligationer med en restløbetid på over 5 år. Se PAL § 21, stk. 1, 4. pkt., jævnfør PAL § 27, stk. 5.

 

Indbetaling

Pensionsinstitutterne skal betale PAL-skatten med tillæg af beregnede renter samtidig med at de sender opgørelsen. Se PAL § 21, stk. 1, 3. pkt.

 

Pensionsinstitutterne skal indberette beskatningsgrundlaget, den skattepligtige del heraf samt PAL-skatten skal ske i dansk mønt, ligesom PAL-skatten skal betales i danske kroner. Udenlandske pensionsinstitutter skal ved aftalen mellem pensionsinstitutter og pensionskunden forpligtige sig til at foretage en omregning fra den udenlandske valuta til dansk mønt. Omregningen skal ske til den gennemsnitlige dagskurs ved udgangen af indkomståret, det vil sige den 31. december. Se bemærkningerne til § 21 i L 10 af 28. november 2007.

 

Ny tekst startDet samlede skattebeløb og det samlede rentebeløb skal afrundes til nærmeste hele kroner. Opkrævning af skattebeløbet hos pensionskunden skal ske uden afrunding. Ny tekst slut

 

Indbetaling skal ske på konto nr. 3100 781 1020.

 

Pensionsinstitutterne skal sende opgørelsen til Skattecenter Maribo, Brovejen 15A, DK-4930 Maribo på et skema, der er udarbejdet af SKAT. Se § 1 i bekendtgørelse nr. 1540 af 13. december 2007, om regler i pensionsafkastbeskatningsloven for udenlandske pensionsinstitutter og om kompensationsudbetalinger.

 

Ordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1

Pensionsinstituttet, hvor ordningen er tegnet, skal opgøre beskatningsgrundlaget efter PAL § 4, stk. 1-6.

 

Pensionsinstitutter skal opgøre og indeholde PAL-skatten for hver ordning før

  • tilførsel af midler til depot
  • tilførsel af midler til særlige bonushensættelser eller
  • udbetaling af pensionisttillæg.

 

Underretning af den skattepligtige

Penge- eller pensionsinstituttet skal årligt give den skattepligtige underretning om indbetaling af PAL- skat.

 

Underretningen skal ske skriftligt. Se § 19 i bekendtgørelse nr. 1540 af 13. december 2007 om regler i pensionsafkastbeskatningsloven for udenlandske penge- og pensionsinstitutter og om kompensationsbeløb.