Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår de pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde, som udbyder ordninger efter PAL § 1, stk. 1, skal sende opgørelse over beskatningsgrundlaget og indbetale PAL-skat.

 

Afsnittet indeholder

 • Frist
 • Indbetaling
 • Hævning af PAL-skatten på kontoen
 • Manglende oplysninger om værdi på unoterede aktier og anparter, samt andele af kommanditselskaber
 • Rettelser til opgørelse efter PAL § 22
 • Underretning af den skattepligtige

 

Frist

Ny tekst start Ny tekst slut

Ny tekst startSenest den 15. januar efter indkomstårets udløb, skal pensionsinstitutter med videre sende:Ny tekst slut

  Ny tekst start
 • opgørelsen over beskatningsgrundlaget
 • den skattepligtige del heraf
 • skatten for indkomståret 
 • Ny tekst slut

Se PAL § 22, stk. 1, 1. pkt.

 

Pensionsinstitutterne skal lave en opgørelse for hver af de forskellige opsparingsordninger.

 

Opgørelsen kan dog ske samlet for pensionsopsparingskonti efter

 • PBL §§ 12 eller 13
 • konti efter PBL § 42
 • rateopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens §§ 11 A, 15 A og 15 B, jævnfør. § 11 A og
 • SP-konti, jævnfør lov om Arbejdsmarkedets TillægspensionSe også

Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges fristen. Se afsnit D.1.7, Særligt om fristen for at sende opgørelse og betale PAL-skat.

 

Indbetaling

Pensionsinstitutter skal betale PAL-skatten samtidig med at de sender opgørelsen. Se PAL § 22, stk. 1, sidste pkt.

 

Pensionsinstitutterne skal indberette beskatningsgrundlaget, den skattepligtige del heraf og PAL-skatten skal ske i dansk mønt. Skatten skal betales i danske kroner. Udenlandske pengeinstitutter mv. skal ved aftalen mellem pengeinstituttet og pensionskunden forpligtige sig til at foretage en omregning fra den udenlandske valuta til dansk mønt. Omregning skal ske til den gennemsnitlige dagskurs ved udgangen af indkomståret, det vil sige den 31. december. Se bemærkningerne til § 22 i L 10 af 28. november 2007.

 

Ny tekst startDet samlede skattebeløb og det samlede rentebeløb skal afrundes til nærmeste hele kroner. Opkrævning af skattebeløbet hos pensionskunden skal ske uden afrunding. Ny tekst slut

 

Indbetaling skal ske på konto nr. 3100 781 1020.

 

Pensionsinstitutterne skal sende opgørelsen til Skattecenter Maribo, Brovejen 15A, DK-4930 Maribo på et skema, der er udarbejdet af SKAT. Se § 1 i bekendtgørelse nr. 1540 af 13. december 2007, om regler i pensionsafkastbeskatningsloven for udenlandske penge- og pensionsinstitutter og om kompensationsudbetalinger.

 

Hævning af PAL-skatten på kontoen (PAL § 22, stk. 2)

Pengeinstituttet hæver PAL-skatten på den skattepligtiges konto, som PAL-skatten vedrører, en uge før den sidste rettidige indbetalingsdag. Det vil sige den 8. januar efter indkomstårets udløb.

 

Hvis der er tale om et værdipapir med tilknyttet kontantkonto, skal pengeinstituttet hæve PAL-skatten, selvom der ikke er dækning for beløbet på kontantkontoen.

 

Har kontohaveren ikke dækket overtrækket 15 dage efter pengeinstituttet skriftligt har meddelt kontohaveren, at kontoen er overtrukket, skal kontohaveren betale rente af beløbet. Renten svarer til den udlånsrente, som er aftalt mellem kontohaveren og pengeinstituttet.

 

Kontohaveren kan ikke trække en sådan renteudgift fra ved opgørelsen af den PAL-skattepligtige indkomst.

 

PAL tager ikke stilling til, hvornår et eventuelt overtræk skal være dækket ind. Den giver heller ikke pengeinstituttet bemyndigelse til at tvangssælge værdipapirer til dækning af underskuddet. Det er op til det enkelte pengeinstitut og kunden selv at løse denne konflikt.

 

Pengeinstituttet indberetter PAL-skatten samlet for alle de administrerede pensionskonti.

 

Specifikation over PAL-skattens beregning

Pensionskunden har ret til at få en specifikation over PAL-skattens beregning i sit pengeinstitut. Det vil sige, at pengeinstituttet skal give kunden en sådan specifikation, hvis kunden anmoder om det.

 

Manglende oplysninger om værdi på unoterede aktier og anparter, samt andele af kommanditselskaber (PAL § 30)

Ny tekst start Ny tekst slut

Ny tekst startHar en skattepligtig kontohaver ikke har indsendt oplysning omNy tekst slut

  Ny tekst start
 • værdien på de unoterede aktier og anparter efter PAL § 15, stk. 7
 • værdien af andele i kommanditselskaber efter PAL § 16, stk. 3
 • Ny tekst slut

Ny tekst startskal pengeinstituttet i forbindelse med indgivelsen af den endelige opgørelse efter PAL § 22 orientere SKAT om, at de nævnte værdier ikke er modtagetNy tekst slut.

 

Ny tekst startSKAT kontakter kontohaveren og fortæller, at oplysningerne om værdierne mangler.Ny tekst slut SKAT giver pensionskunden en frist på 1 måned til at sende værdierne til pengeinstituttet og orienterer pengeinstituttet herom.

 

Se afsnit D.5, Manglende oplysninger om værdi på unoterede aktier og anparter, samt andele af kommanditselskaber.

 

Rettelser til opgørelse efter PAL § 22

Pengeinstituttet skal sende rettelser til opgørelsen efter PAL § 22 én gang i kvartalet, henholdsvis senest 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Pengeinstituttet sender rettelserne på et skema, der er udarbejdet af SKAT. Se § 9 i bekendtgørelse nr. 1540 af 13. december 2007, om regler i pensionsafkastbeskatningsloven for udenlandske penge- og pensionsinstitutter og om kompensationsudbetalinger.

Bemærk

Efter den sidste rettidige indbetalingsdag, som er den 15. januar, forrentes den skyldige PAL-skat efter bestemmelsen i § PAL 28, se afsnit D.3, Morarenter.

 

Underretning af den skattepligtige

Penge- eller pensionsinstituttet underretter pensionskunden om, at PAL-skatten er betalt. Se PAL § 22, stk. 2, 5. pkt.

 

Underretningen skal ske skriftligt. Se § 20 i bekendtgørelse nr. 1540 af 13. december 2007 om regler i pensionsafkastbeskatningsloven for udenlandske penge- og pensionsinstitutter og om kompensationsbeløb.

 

Pengeinstituttet skal senest 8 uger efter PAL-skattens betaling underrette den skattepligtige skriftligt om PAL-skattebeløbet. Se PAL § 22, stk. 2, 5 pkt. og § 20 i bekendtgørelse nr. 1540 af 13. december 2007, om regler i pensionsafkastbeskatningsloven for udenlandske penge- og pensionsinstitutter og om kompensationsudbetalinger.

 

Fristen løber fra den faktiske indbetaling til SKAT og underretningen skal være fremme hos pensionskunden inden fristen udløber.

 

Er kontoen overtrukket, skal penge- eller pensionsinstituttet samtidig underrette pensionskunden om, med hvilket beløb kontoen er overtrukket.