Indhold

Afsnittet indeholder

  • Skønsmæssig ansættelse
  • Renter ved skønsmæssig opgørelse
  • Indkaldelse af oplysninger
  • Tvangsbøder

 

Skønsmæssig ansættelse (PAL § 29, stk. 1)

Er opgørelserne efter PAL §§ 21-24 ikke indsendt rettidigt, opgør SKAT beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf skønsmæssigt.

 

Vælger SKAT at ansætte beskatningsgrundlaget skønsmæssigt, skal skønnet foretages ud fra en realistisk vurdering af den skattepligtiges situation. SKAT kan ved skønnet bruge de oplysninger, som SKAT allerede har eller får.

 

En skønsmæssig ansættelse fritager ikke den skattepligtige for at skulle indsende korrekt opgørelse. Den skønsmæssige ansættelse vil blive genoptaget og ændret, når den skattepligtige sender den korrekte opgørelse.

 

Sagsforløb

SKAT sender et forslag til afgørelse til den skattepligtige om den planlagte skønsmæssige ansættelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf. Sammen med forslaget til afgørelse skal SKAT sende en sagsfremstilling, der indeholder en nærmere begrundelse.

 

Ifølge SFL § 20 skal SKAT give en frist på mindst 15 dage til at komme med sine tilføjelser eller rettelser til den skønsmæssige ansættelse.

 

 

Afgørelsen skal indeholde ansættelsen, begrundelsen herfor samt den skattepligtiges og pengeinstituttets mulighed for at klage. Se FVL §§ 22-25.

 

Se også

Om sagsfremstilling ved forslag til afgørelse se Processuelle regler på SKATs område 2008, afsnit E.3.6, Sagsfremstilling.

 

Renter ved skønsmæssig opgørelse (PAL § 29, stk. 2)

Er PAL-skatten opgjort skønsmæssigt efter PAL § 29, stk. 1, skal den skattepligtige betale morarenter efter PAL § 28 fra den sidste rettidige indbetalingsdag efter PAL §§ 21-24 og 26, til betaling sker.

 

Indkaldelse af oplysninger (PAL § 29, stk. 3)

SKAT kan pålægge

  • skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2,
  • penge- og pensionsinstitutter, der udbyder pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1,
  • investeringsforeninger samt
  • skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1

inden en nærmere angiven frist at give de oplysninger, som SKAT har brug for ved kontrollen med opgørelsen af PAL-skatten efter PAL §§ 21-24.

 

Det vil sige, at SKAT har en alternativ mulighed for at indhente oplysningerne. Denne mulighed bør kun bruges i tilfælde, hvor SKAT først har forsøgt at få oplysningerne fra penge- eller pensionsinstituttet. Se bemærkningerne til § 29 i L10 af 28. november 2007.

 

Det er en betingelse, at materialet/oplysningerne er relevante for opgørelse af det beskatningsgrundlag, der kontrolleres.

 

SKAT skal give en frist på mindst 15 dage til at udlevere oplysningerne.

 

Tvangsbøder (PAL § 29 stk. 4)

Modtager SKAT ikke

  • opgørelserne efter PAL §§ 21-24 eller
  • oplysningerne efter PAL § 29 stk. 3

rettidigt, kan skatteministeren pålægge den, der skal indsende opgørelsen eller oplysningerne tvangsbøder. Disse kan pålægges som daglige eller ugentlige bøder, indtil opgørelserne eller oplysningerne fremkommer.