Indhold

Afsnittet indeholder

  • Regel
  • Bekendtgørelsen
  • PAL-skattefritagelse

 

Regel

Skatteministeren kan fastsætte regler om lovens administration, herunder om

1)  det regnskabsmæssige grundlag for at udarbejde opgørelsen efter PAL §§ 21-24,

2)  hvilke oplysninger, der skal meddeles SKAT til brug for opgørelsen af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf, samt den form, i hvilken disse oplysninger skal gives

3)  omregning af anskaffelsessummer og afhændelsessummer til kontantværdi, jævnfør PAL § 15, stk. 3

4)  tilpasningen af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf

5)  tilpasning af fristen for at indsende opgørelse og PAL-skat og tilpasning af forrentningen heraf ved at flytte en ordning til eller fra et penge- og pensionsinstitut

6)  tilpasning af, hvem det påhviler at indbetale PAL-skatten

7)  videregivelse af oplysninger mellem penge- og pensionsinstitut til brug ved PAL-skatteberegningen i forbindelse med overførsler som nævnt i PAL § 10, stk. 6, og

8)  modregning af negativ PAL-skat efter PAL § 25 ved indbetaling af PAL-skat efter PAL § 23 eller afgift efter PBL § 38, herunder om penge- og pensionsinstitut hæftelse for beløb modregnet i strid med PAL § 25, samt forrentning af disse.

 

SKAT kan fastsætte regler om, at der ikke skal betales PAL-skat for pensionsberettigede, der ikke er fuldt skattepligtige her til landet efter KSL § 1.

 

Bekendtgørelsen

Ovennævnte administrative regler i PAL § 31, stk. 1 er fastsat i bekendtgørelse nr. 1540 af 13. december 2007 om reglerne i PAL for udenlandske penge- og pensionsinstitutter og om kompensationsudbetalinger og er beskrevet under de afsnit i vejledningen, der beskriver de pågældende områder.

 

Henvisning til vejledningen

Ny tekst startSkemaet indeholder henvisning fra bekendtgørelsen til loven og afsnit i vejledningen, således at det er muligt at se, hvor i vejledningen der står noget om bekendtgørelsen.Ny tekst slut

Ny tekst start Ny tekst slut

Bekendtgørelse

PAL

Afsnit i vejledningen

Kapitel 1

 

 

§ 1

§§ 21-23 og § 25

D.1.1 Skattepligtige pensionsinstitutter efter PAL § 1, stk. 2, og skattepligtige pensionsordninger i pensionsinstitutter

D.1.2 Skattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter med videre

D.1.3.1 Endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat ved ophævelse af en pensionsordning

D.1.5 Udbetaling af negativ PAL-skat ved ophør

Kapitel 2

 

 

§ 2

§ 23, stk. 4

D.1.3.1 Endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat ved ophævelse af en pensionsordning

Kapitel 3

 

 

§§ 3-5

§ 23, stk. 4

D.1.3.1 Endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat ved ophævelse af en pensionsordning

Kapitel 4

 

 

§ 6

§ 15, stk. 1

C.2.3.1 Renteindtægter

Kapitel 5

 

 

§ 7

§ 15, stk. 1

C.2.3.1 Renteindtægter

§ 8

§ 10 og § 20, stk. 3

B.7 Nedsættelse af beskatningsgrundlag for ordninger oprettet før udgangen af 1982

C.3.4.4 Fremførelse til senere indkomstår

§ 9

§ 22

D.1.2 Skattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter med videre

Kapitel 6

 

 

§ 10

§ 20 og § 22

C.3.4 Skat betalt til andet land end Danmark og skat betalt til Færøerne eller Grønland

D.1.2 Skattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter med videre

§ 11

§ 23 og § 25

D.1.3.1 Endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat ved ophævelse af en pensionsordning, 

D.1.5 Udbetaling af negativ PAL-skat ved ophør

Kapitel 7

 

 

§§ 12-18

§ 15, stk. 3 og 4

C.2.2 Opgørelse af beskatningsgrundlaget efter lagerprincippet

Kapitel 8

 

 

§ 19

§ 21

D.1.1 Skattepligtige pensionsinstitutter efter PAL § 1, stk. 2, og skattepligtige pensionsordninger i pensionsinstitutter

§ 20

§ 22

D.1.2 Skattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter med videre

§ 21

§ 23

D.1.3.1 Endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat ved ophævelse af en pensionsordning

Kapitel 9

 

 

§§ 22-28

-

D.7 Revisorerklæring

§§ 29 - 30

 

D.8 Strafansvar

 PAL-skattefritagelse

Reglerne for PAL-fritagelse efter PAL § 31, stk. 2 fremgår af bekendtgørelse nr. 153 af 25. februar 2008 om fritagelse for indeholdelse og indbetaling af PAL-skat. Ansøgning om PAL-skattefritagelse skal ske på blanket 07.058 eller 07.058E (engelsk udgave).

 

Se også

Se også afsnit A.1.1 De skattepligtige personer m.fl.