Indhold

Ny tekst startDette afsnit beskriver, hvad institutter nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 3-6 og 9 skal regne med til beskatningsgrundlaget.Ny tekst slut

 

Ny tekst startAfsnittet indeholderNy tekst slut

  Ny tekst start
 • Hovedregel
 • Undtagelse for ATP
 • Ny tekst slut

Hovedregel

Ny tekst startAlle former for formueafkast skal regnes med til beskatningsgrundlaget for følgende institutter:Ny tekst slut

  Ny tekst start
 • Den Sociale Pensionsfond (PAL § 1, stk. 2, nr. 3)
 • ATP (PAL § 1, stk. 2, nr. 4)
 • LD (PAL § 1, stk. 2, nr. 5)
 • Hjælpe- og understøttelsesfonde (PAL § 1, stk. 2, nr. 6)
 • Afviklingskasser (PAL § 1, stk. 2, nr. 9)
 • Ny tekst slut

Ny tekst startKGL §§ 4, 5, 7 og 8 skal anvendes ved opgørelse af beskatningsgrundlaget. KGL § 4 KGL § 4 vedrører tab på koncernfordringer. Af reglen fremgår, at tab på fordringer i koncernforbundne selskaber ikke skal regnes med til beskatningsgrundlaget. Det ikke fradragsberettigede tab skal opgøres på grundlag af valutakurserne. Se LV 2008, Selskaber og aktionærer, afsnit S.C.1.2.2.3.1. Ny tekst slut

KGL § 5

Ny tekst startKGL § 5 vedrører tab på fordringer omfattet af en DBO. Dette betyder, at tab på en fordring ikke kan trækkes fra, hvis renteindtægter af fordringen eller gevinster på fordringen - omfattet af KGL som følge af en DBO - ikke skal lægges til, når den PAL-skattepligtige indkomst gøres op.   Se LV 2008, Selskaber og aktionærer, afsnit S.C.1.2.2.3.2. Ny tekst slutKGL § 7

Ny tekst startKGL § 7, stk. 1 vedrører tab på indeksregulerede lån. Af reglen fremgår, at tab ved indekssregulering af hovedstol eller restgæld på lån ikke kan fradrages. Ny tekst slutNy tekst startDette gælder dog kun, hvis: Ny tekst slut

 • Ny tekst startgælden er i danske kroner, og Ny tekst slut
 • Ny tekst starthvis den pålydende rente er lig med eller højere end mindsterenten efter KGL § 38, jævnfør KGL § 14.   Ny tekst slut

 

Ny tekst startSe LV 2008, Selskaber og aktionærer, afsnit S.C.1.2.2.4.1. Ny tekst slut

Ny tekst startKGL § 7, stk. 2 vedrører indfrielse til overkurs. Af reglen fremgår, at tab på gæld ikke kan fradrages, hvis indfrielse skal ske til en forud fastsat overkurs i forhold til værdien på det oprindelige udstedelsestidspunkt. Ny tekst slut

Ny tekst startDette gælder dog kun, hvis:Ny tekst slut

Ny tekst startKGL § 7, stk. 3 og 4, vedrørende lån og obligationer eller værdipapirer, er undtagelser til overkursreglen. Se LV 2008, Selskaber og aktionærer, afsnit S.C.1.2.2.4.2.1 og afsnit S.C.1.2.2.4.2.2.Ny tekst slut

KGL § 8

Ny tekst startKGL § 8 vedrører gevinst på koncernintern gæld. SeLV 2008, Selskaber og aktionærer, afsnit S.C.1.2.2.4.3. Ny tekst slut

Omkostninger til formueforvaltning

Ny tekst startATP, LD, hjælpe- og understøttelsesfonde og afviklingskasser omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9, har fradragsret for omkostninger til formueforvaltning. Se PAL § 9, stk.2 og afsnit B.6.3 Fradrag for omkostninger.Ny tekst slut

Se også

Ny tekst startBeskatningsgrundlaget skal opgøres efter PAL §§ 13 - 16 jævnfør PAL § 12. Se afsnit C.2 Opgørelse af beskatningsgrundlaget for ordninger i penge- og kreditinstitutter samt skattepligtige pensionsinstitutter og afsnit C.3 Særlige bestemmelser vedrørende opgørelsen af beskatningsgrundlaget.Ny tekst slut

 

Undtagelse for ATP

Ny tekst startATP skal kun regne den del af formueafkastet med, der kan henføres til pensionsordninger omfattet af PBL § 2, bortset fra Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister (SAP).  Ny tekst slut

Ny tekst startDet vil sige, at afkast af følgende pensionsordninger ikke skal medregnes til beskatningsgrundlaget Ny tekst slut

  Ny tekst start
 • SP-ordninger
 • SAP-ordninger.
 • Ny tekst slut

Ny tekst startDette skyldes, at disse ordninger bliver beskattet efter PAL § 5.Ny tekst slut

Bemærk

Ny tekst startDa SAP-midler forvaltet af ATP overføres til ATP-ordningen ved kontohaverens 65. år og konverteres til en livsvarig pension, beskattes SAP dog i udbetalingsperioden efter PAL § 6. Ny tekst slut