Indhold
Ny tekst startDette afsnit beskriver, hvordan ufordelte midler i livsforsikringsselskaber, forsikringsselskaber med videre beskattes efter PAL.Ny tekst slut

Ny tekst startAfsnittet indeholderNy tekst slut

  Ny tekst start
 • Hvem er omfattet af reglen? (PAL § 8, stk. 1)
 • Hvad er ufordelte midler? (PAL § 8, stk. 2 og 3)
 • Opgørelse af beskatningsgrundlaget (PAL § 8, stk. 4 og 5)
 • Fritagelse for ordninger, der ikke er omfattet af § 4 (PAL § 8, stk. 6)
 • Ny tekst slut

Hvem er omfattet af reglen? (PAL § 8, stk. 1)
Ny tekst startLivsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber med videre, som nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 10-12, beskattes af ufordelte midler. Det vil sige:Ny tekst slut

Ny tekst starta)  Skattepligtige livsforsikringsselskaber efter SEL, herunder livsforsikringsselskaber, der udøver forsikringsvirksomhed her i Danmark gennem et fast driftssted. Ny tekst slut

Ny tekst startb)  Forsikringsselskaber, der har hjemsted i Danmark eller udøver forsikringsvirksomhed i Danmark gennem et fast driftssted, i det omfang de har en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret livsforsikringsselskab. Ny tekst slut

Ny tekst startc)  Administrationsboer ved administrator, der administrerer en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret livsforsikringsselskab nævnt i pkt. a) og b), som er omfattet af Ny tekst slutNy tekst start

 • §§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed eller 
 • tilsvarende tilsynsordning i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.
Ny tekst slut

 

Hvad er ufordelte midler? (PAL § 8, stk. 2 og 3)
Ny tekst startVed ufordelte midler forstås: Ny tekst slut

  Ny tekst start
 • Hensættelser til kollektivt bonuspotentiale
 • Ufordelte kollektive særlige bonushensættelser
 • Akkumuleret værdiregulering
 • Ny tekst slut

Ny tekst startDet er en betingelse, at midlerne ikke beskattes efter PAL § 4, stk. 5. Se afsnit B.3.2.2 Særlige forhold ved krav på en andel af ufordelte bonusreserver.Ny tekst slut

Særligt for livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber, der er hjemmehørende i et andet land end Danmark eller hjemmehørende i Grønland eller på Færøerne og udøver virksomhed gennem et fast driftssted i Danmark

Ny tekst startFor disse livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber er ufordelte midler alle former for hensættelser med videre til fordel for de pensionsberettigede, som ikke indgår i de pensionsberettigedes beskatningsgrundlag efter PAL § 4.Ny tekst slut

Ny tekst startSelskabet skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de forsikringsmæssige hensættelser for de forsikringer, der er tegnet i Danmark.Ny tekst slut

Opgørelse af beskatningsgrundlaget (PAL § 8, stk. 4 og 5)
Ny tekst startBeskatningsgrundlaget opgøres som forskellen mellemNy tekst slut

  Ny tekst start
 • ufordelte midler ved indkomstårets udgang og
 • ufordelte midler med indkomstårets begyndelse
 • Ny tekst slut

Ny tekst startI det omfang de ufordelte midler opgjort ved indkomstårets udgang er ændret som følge af beskatningen efter PAL § 8, stk. 1, ses der bort fra ændringen, når beskatningsgrundlaget gøres op.Ny tekst slut

Ny tekst startDet vil sige, at der skal korrigeres for betalt PAL-skat, så det er den regnskabsmæssige ultimoværdi før PAL-skat, der anvendes.Ny tekst slut

Ændringen i samlet risiko- og omkostningsresultat

Ny tekst startI beskatningsgrundlaget kan ses bort fra ændringen i det opsamlede risiko- og omkostningsresultat i de ufordelte midler i løbet af indkomståret, i hvis ændringen er sket efter overgangen til beskatning efter PAL. Ny tekst slut

Ny tekst startValget er bindende for den PAL-skattepligtige, og valget træffes i forbindelse med overgangen til beskatning efter PAL.Ny tekst slut

Fritagelse for ordninger, der ikke er omfattet af PAL § 4 (PAL § 8, stk. 6)
Ny tekst startNår de ufordelte midler, der indgår i beskatningsgrundlaget efter PAL § 8, stk. 4, gøres op, ses der bort fra ufordelte midler fra ordninger, der ikke er omfattet af PAL § 4. Ny tekst slut

 

Ny tekst startDet vil sige ufordelte midler, der knytter sig til:Ny tekst slut

Ny tekst start1)  Pensionsordninger omfattet af PBL §§ 53 A og 53 B Ny tekst slut

Ny tekst start2)  Forsikringer, der ikke er omfattet af PBL, og som alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. årNy tekst slut

Ny tekst start3)  Forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for disses tjenestemandsforpligtelser Ny tekst slut

Ny tekst start4)  Børneopsparingsordninger omfattet af PBL § 51 Ny tekst slut

Ny tekst start5)  Livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982 Ny tekst slut

Ny tekst start6)  Pensionsordninger omfattet af PBL § 15 D Ny tekst slut

Ny tekst start7)  Pensionsordninger omfattet af i PBL § 53 Ny tekst slut

Ny tekst start8)  Pensionsordninger, der er tegnet i selskabets filial i et andet land end Danmark eller på Færøerne eller i Grønland. Det er en betingelse, at ejeren entenNy tekst slut

 • Ny tekst startkke er skattepligtig efter KSL § 1, eller Ny tekst slut
 • Ny tekst starter skattepligtig efter KSL § 1, men efter bestemmelserne i en DBO er hjemmehørende i et andet land end Danmark eller er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland.Ny tekst slut