Der er 5. januar 2009 udsendt følgende retningslinier angivet i SKM2009.8.SKAT:

Pr. 1. januar 2009 trådte Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. lov nr. 1333 af 19/12/2008 (INDOG) i kraft. Den nye lov medfører, at RIM kan bestemme, at indsigelser om kravets eksistens og størrelse under visse betingelser kan tillægges opsættende virkning. RIM kan endvidere tilbagesende en fordring til fordringshaveren, hvis tvisten om kravet ikke afklares af fordringshaveren inden rimelig tid.

Oversigt


Tidligere bestemmelse


Nye bestemmelse

 § 2, stk. 2

Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af fordringshaveren, eller den der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen. Tilsvarende gælder behandlingen af indsigelser om fordringen

 § 2, stk. 2

Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen. Tilsvarende gælder behandlingen af indsigelser om fordringen, jf. dog §§ 17 og 18.
Restanceinddrivelsesmyndigheden kan beslutte, at indsigelser om kravets eksistens og størrelse tillægges opsættende virkning, hvis der er en begrundet formodning om, at kravet ikke er opgjort korrekt eller ikke eksisterer. Hvis fordringshaveren ikke søger skyldnerens indsigelser om kravets eksistens eller størrelse afklaret inden rimelig tid, kan restanceinddrivelsesmyndigheden tilbagesende kravet til fordringshaveren.

Indsigelser mod kravets oprindelige eksistens og størrelseFremkommer en skyldner med indsigelser om fordringens eksistens eller størrelse, vedrørende et krav som RIM har til inddrivelse, skal RIM sende skyldners indsigelse til fordringhaveren, eller den der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, til afgørelse af indsigelserne. RIM skal samtidig underrette skyldneren skriftligt om oversendelsen.

Fordringshaveren behandler alene indsigelser, der vedrører kravets oprindelige eksistens og størrelse,da det blev overdraget til inddrivelse hos RIM.
Se §§ 17 og 18, stk. 2 i INDOG.

Hovedreglen er fortsat, at en skyldners indsigelser om kravets eksistens eller størrelse IKKE har opsættende virkning for RIMs inddrivelse af kravet.

En skyldner kan derfor IKKE udskyde eller undgå inddrivelse af en gæld ved at fremsætte tilfældige indsigelser om, at kravet ikke eksisterer eller er opgjort forkert.

Hvornår kan RIM tillægge skyldners indsigelser opsættende virkningRIM kan i konkrete tilfælde, hvor skyldneren har fremsat kvalificerede indsigelser og hvor RIM på grundlag af en vurdering af indsigelserne har en begrundet formodning om, at

  • kravet ikke er opgjort korrekt af fordringshaveren eller
  • kravet ikke eksisterer

sætte inddrivelsen i bero, indtil der er en afklaring fra fordringshaveren om, hvorvidt kravet eksisterer og/eller om størrelsen af kravet.
Se INDOG § 2, stk. 2 samt inddrivelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Hvornår kan RIM tilbagesende en fordring til fordringshaveren.Hvis fordringshaveren ikke inden rimelig tid har afklaret tvisten med skyldner, kan RIM tilbagesende kravet til fordringshaveren. Bestemmelsen skal sikre, at RIM ikke skal have fordringer registreret i meget lang tid, uden at fordringshaveren foretager sig noget for at afklare tvisten.

Når kravet er uomtvistet, kan fordringshaveren på et senere tidspunkt, på ny overdrage kravet til inddrivelse hos RIM.

Indsigelser vedr. kravets eksistens og størrelse, der vedrører RIMS administration .Klager over kravets eksistens og størrelse, der relaterer sig til den periode, hvor RIM har haft kravet til inddrivelse, fx. spørgsmålet om et krav er betalt til RIM, behandles IKKE af fordringshaveren, men indbringes for Landsskatteretten, med mindre andet er bestemt i lovgivningen. For klager over RIMs administration af kravet gælder endvidere, at disse klager er  omfattet af remonstrationsordningen. Se § 17 i INDOG.

Særligt vedrørende kontrolafgifter Skyldners klager over kravets eksistens og størrelse vedrørende følgende krav:

  • Færdselsloven
  • Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed,
  • Jernbaneloven
  • Lov om trafikselskaber

indbringes for fogedretten, uanset om skyldners indsigelse vedrører kravets oprindelige berettigelse eller forhold, der er indtrådt under RIMs inddrivelse af kravet. Se § 18 i INDOG.

Reglerne for fogedrettens behandling af indsigelser om krav vedrørende kontrolafgift vil således i alle tilfælde kunne angå kravets berettigelse, berettigelsen af en afgørelse om lønindeholdelse og om en gennemført modregning.