Dato for udgivelse
28 May 2009 10:50
SKM-nummer
SKM2009.365.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-019192
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhed
Emneord
Udlodning af overskud
Resumé

Skatterådet gav X Brugsforening tilladelse til udlodning af overskuddet ved likvidation af X Brugsforening til almennyttig/almenvelgørende formål indenfor X Skoledristrikt, og at overskuddet kan uddeles efter ansøgning.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 3a

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.A.1.6.2
Ansøgning

Repræsentanten har på vegne af X Brugsforening anmodet Skatterådet om tilladelse til udlodning af overskuddet ved likvidation af X Brugsforening til almennyttig/almenvelgørende formål indenfor X Skoledristrikt, og at overskuddet kan uddeles efter ansøgning.

Afgørelse

Skatterådet giver hermed X Brugsforening tilladelse til udlodning af overskuddet ved likvidation af X Brugsforening til almennyttig/ almenvelgørende formål indenfor X Skoledristrikt, og at overskuddet kan uddeles efter ansøgning. Der henvises herved dog til nedenstående begrundelse.

Sagsfremstilling

X Brugsforening er ifølge SKATs systemer registreret som skattepligtig som en brugsforening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3a.

X Brugsforening er ifølge vedtægterne en andelsforening med begrænset ansvar, hvis formål er at skaffe medlemmer de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne.

Til opnåelse af dette formål skal foreningen ifølge vedtægterne være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem denne.                                                                                                                

I 2006 afholdte X Brugsforening 2. ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev besluttet endeligt at likvidere Brugsen.

Repræsentanten har med ansøgningen vedlagt kopi af referatet fra generalforsamlingen.

På generalforsamlingen blev det besluttet, hvad eventuelt overskud ifølge vedtægternes § 12, stk. 2 fra likvidationen skulle bruges til. Af vedtægternes § 12, stk. 2, fremgår det, at såfremt opløsning vedtages, skal der på generalforsamling vælges tre likvidatorer til at afvikle foreningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, skal dette anvendes efter generalforsamlingens bestemmelser.

De fremmødte medlemmer blev enige om, at pengene skulle bruges til gavn for byens foreninger. Der blev herefter besluttet, at nedsætte et udvalg til uddeling af midlerne, samt at midlerne skal gå til almennyttige/almenvelgørende formål inden for X skoledistrikt og kan uddeles efter ansøgning. Udvalget sørger for offentliggørelse af, hvordan og inden for hvilken frist, der skal ansøges samt hvilket beløb, der er til uddeling. Midlerne skal så vidt muligt uddeles inden 2 år fra endeligt likvidationsregnskab.

Repræsentanten blev her antaget som likvidator og gennemførte likvidationen, og der blev herefter afholdt afsluttende generalforsamling i X Brugsforening.

SKAT har ved skrivelse af den 23. maj 2008 meddelt brugsforeningens revisor, at SKAT har behandlet anmodningen om udstedelse af skattekvittance for indkomståret 2008, perioden 1. aa - 30. bb 2008, og at skattepligtig indkomst efter fremført underskud herefter er 0 kr. Endvidere meddelte SKAT, at der på det foreliggende grundlag ikke vil blive rejst krav om yderligere selskabsskat, bortset fra allerede pålignede skatter samt skatter i forbindelse med den sidste ordinære og afsluttende periode. Det var dog anført, at erklæringen dog var afgivet med forbehold, idet der kan foretages revision af selskabets indkomstopgørelser, hvis det konstateres, at der er afgivet urigtige oplysninger.

Ved afsluttende generalforsamling i 2008 i X Brugsforening blev likvidationen af brugsforeningen herefter endeligt afsluttet.

Af afsluttende årsrapport dækkende perioden fra 1. aa 2008 til 30. bb 2008 fremgår det, at egenkapitalen pr. 30. bb udgjorde 1.752.175 kr., og at likvidationsprovenuet på  1.752.175 kr. således skal anvendes efter generalforsamlingens beslutning.


Repræsentanten har videre oplyst, at der herefter er nedsat et udvalg, der skal uddele midler efter bestemmelsen på generalforsamlingen, og udvalget er nu i gang med at tage stilling til, hvem overskuddet fra likvidationen skal tilgå.

Repræsentanten har herefter skrevet til SKAT og anmodet om at få et bindende ligningssvar på følgende spørgsmål, inden uddelingerne bliver gennemført:

  • Kan der opstå et skattekrav vedrørende den nu likviderede Xs uddeling af midler i overensstemmelse med den beslutning, der blev truffet på generalforsamlingen i 2006?
  • Hvis skattevæsenet måtte besvare ovennævnte spørgsmål med et ja, anmodes der om en redegørelse for SKATs krav, begrundelse og omfang?

SKAT skrev herefter til repræsentanten og meddelte, at der i henhold til skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, ikke gives bindende svar på spørgsmål om bevillinger, tilladelser eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner. SKAT fandt, at forespørgslen vedrørende brugsforeningens udlodning af likvidationsprovenu, som ikke udloddes til personlige medlemmer, således måtte afvises, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, 2. pkt.

Repræsentantens anmodning blev herefter videresendt til behandling af Skatterådet.

Repræsentanten har herefter skrevet til Skatterådet, og på vegne af X Brugsforening anmodet Skatterådet om tilladelse til udlodning af overskuddet ved likvidation af X Brugsforening til almennyttig/almenvelgørende formål indenfor X Skoledistrikt, og at overskuddet kan uddeles efter ansøgning.

Skatterådets begrundelse

Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3a, omfatter brugsforeninger, som ikke er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3, og hvis formål er at fremme medlemmernes fælles interesser gennem deres deltagelse som aftagere i foreningens virksomhed eller i foreningens helt eller delvis ejede selskaber, såfremt leverancer anvendes helt eller delvis til medlemmernes eller medlemsforeningernes private forbrug, og såfremt udlodninger, bortset fra normal forrentning af en indbetalt medlemskapital, til medlemmer, eventuelt efter brugsforeningens bestemmelse kun til personlige medlemmer, finder sted på grundlag af foreningens og udvalgte underliggende selskabers omsætning med de pågældende medlemmer, eller foreningen ved opløsning i stedet vælger at foretage udlodning til gavn for brugsforeningsbevægelsen eller til fremme af almene forbrugerinteresser efter tilladelse fra Skatterådet.

I henhold til denne bestemmelse har X Brugsforening været skattepligtig.

Spørgsmålet er herefter, om der herefter kan gives tilladelse til, at der sker udlodning af overskuddet ved likvidation af X Brugsforening til almennyttig/almenvelgørende formål indenfor X Skoledistrikt, og at overskuddet kan uddeles efter ansøgning, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3a.

Bestemmelsen i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3a, blev indført ved lov nr. 374 af 18. maj 1994. Af forarbejder til reglen i § 1, stk. 1, nr. 3a, jf. lovforslag nr. L 46, Folketinget 1993-94, fremsat den 27. oktober 1993, fremgår det, at den gældende udlodningsbestemmelse i § 1, stk. 1, nr. 3a, blev indført i forbindelse med udvalgsarbejdet ved betænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. april 1994, jf. betænkning af 28. april 1994, Till. B 1121.

Det fremgår heraf følgende:

"Det foreslås endvidere at ændre udlodningsbestemmelsen ved opløsning af en brugsforening således, at brugsforeningen herefter har mulighed for at vælge mellem udlodning til medlemmerne på grundlag af den stedfundne omsætning med disse og udlodning til gavn for brugsforeningsbevægelsen eller til fremme af almene forbrugerinteresser efter tilladelse fra Ligningsrådet. Ændringsforslaget er udtryk for en tilpasning af lovbestemmelsen til i praksis forekommende vedtægter for brugsforeninger. Som kendetegn for brugsforeningsbevægelsen i dag kan det nævnes, at den bl.a. hviler på grundprincipper om frivilligt og åbent medlemsskab, en demokratisk styreform og forbrugeroplysning og anden oplysningsvirksomhed. Ved vurdering af om udlodning af opløsningsprovenu er til gavn for brugsforeningsbevægelsen eller til fremme af almene forbrugerinteresser kan der eksempelvis lægges vægt på, at midlerne anvendes til udvikling af nye produkter, der fremmer sundhed og sikkerhed, at den påtænkte modtager har til formål at skaffe forbrugerne økonomiske fordele på flest mulige vareområder, at sikre et udbud af varer og emballager, der tilgodeser såvel miljøet som forbrugernes økonomi, at fremme genbrug og begrænse anvendelsen af miljøskadelige stoffer og materialer. Der er alene tale om eksempler. Også andre formål som skønnes at være til gavn for brugsforeningsbevægelsen m.v. kan tilgodeses. Det foreslås, at en eventuel udlodning til brugsforeningsbevægelsen m.v. forinden udlodning skal forelægges og godkendes af Ligningsrådet."

Set i lyset af disse forarbejder til bestemmelsen finder Skatterådet, at der kan gives tilladelse til, at midlerne fra likvidationen af X Brugsforening kan anvendes til almennyttige/almenvelgørende formål inden for X skoledistrikt, hvorved Skatterådet dog bemærker, at ved den ved generalforsamlingen nedsatte udvalgs administration af uddeling af midler, skal lovens krav iagttages, idet der alene kan ske uddeling af midler til almennyttige/almenvelgørende formål, som har relation til brugsforeningsbevægelsen eller til fremme af almene forbrugerinteresser. Uddeling til andre almennyttige/almenvelgørende formål vil således medføre, at foreningen ikke længere er omfattet af bestemmelsen i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3a.