Dato for udgivelse
14 Sep 2009 11:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Jun 2009 12:41
SKM-nummer
SKM2009.544.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 413/2008
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Pålægsmoms, byggeri, egen regning, reparation, vedligeholdelse
Resumé

Fortolkning af beløbsgrænsen på kr. 100.000 (tidl. kr. 75.000) for værdien af reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Højesteret stadfæstede landsrettens dom (SKM2008.842.ØLR) om, at momslovens § 6, stk. 1, 3. pkt., efter en naturlig sproglig forståelse omfatter det samlede reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, som en afgiftspligtig efter § 6, stk. 1, 1. pkt., årligt udfører på de i 1. pkt. angivne bygninger, uanset om reparations- eller vedligeholdelsesarbejdet er fordelt på flere bygninger.

Efter bestemmelsens forhistorie og forarbejderne til den tidligere og den gældende momslov lagde landsretten til grund, at bestemmelsen har til formål at sikre lige konkurrencevilkår for selvstændige, momspligtige virksomheder set i forhold til virksomheder, der ellers selv kunne udføre reparations- eller vedligeholdelsesarbejder på ejede og lejede bygninger uden momsbelastning. SKATs praksis vedrørende fortolkningen af bestemmelsen i momslovens § 43, stk. 2, nr. 3 (tilsvarende beløbsgrænse for momsregulering for reparations- eller vedligeholdelsesarbejder på fast ejendom), hvorefter beløbsgrænsen knytter sig til hver enkelt ejendom, kunne ikke føre til noget andet resultat.

Appellanten fik derfor heller ikke for Højesteret medhold i, at appellanten kunne lade facaden på en af appellantens boligudlejningsejendomme kalke ved egne ansatte uden beregning af såkaldt "pålægsmoms" efter § 6, selv om det pågældende arbejde lå under lovens beløbsgrænse, eftersom værdien af appellantens samlede reparations- eller vedligeholdelsesarbejder på alle appellantens ejendomme under et ubestridt oversteg lovens beløbsgrænse på årsbasis.

Reference(r)

Momsloven § 6, stk. 1

Henvisning
Momsvejledningen 2009-2 Q.1.4.2.4

Parter

Parter

H1
(advokat Jan Steen Hansen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Datid Auken)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Sørensen, Per Sørensen, Jytte Scharling, Poul Dahl Jensen og Michael Rekling

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 17. afdeling den 10. oktober 2008

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, H1, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse

Højesterets begrundelse og resultat

Højestet tiltræder, at momslovens § 6, stk. 1, efter ordlyden sammenholdt med formålet og forhistorien må forstås således, at H1s i henhold til bestemmelsens 3. pkt. skal betale pålægsmoms, hvis den samlede årlige værdi af alle stiftets reparations- eller vedligeholdelsesarbejder udført ved egne ansatte overstiger det i bestemmelsen angivne beløb. Det er således uden betydning, at de omhandlede arbejder var fordelt på flere bygninger.

Højesteret stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.