Dato for udgivelse
06 Oct 2009 09:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Feb 2009 08:10
SKM-nummer
SKM2009.604.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-3397-07
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Land
Schweiz
Emneord
Aktieoptioner, afståelse, Bahama, Schweiz
Resumé

Salgssum for afståelse af aktieoptioner i 2003 blev indsat på en konto Schweiz tilhørende et af T ejet selskab registreret på Bahamas.

T forklarede i byretten, at han ikke havde selvangivet beløbet i 2003, idet pengene efter hans opfattelse først skulle beskattes når de blev overført til hans private konto. Hævninger i 2003 og 2004 havde iflg. T udelukkende dækket rejseomkostninger, og hævninger

i 2005 skulle først selvangives i 2006. Efter at T's hjem var blevet ransaget i 2005 skrev han efter råd fra sin advokat til skattemyndigheden og oplyste om indtægten.

I Landsretten ændrede T sin forklaring og udtalte at beløbet skulle betragtes som en deponering til sikkerhed for arbejde som T skulle udføre for Bahamas selskabet, og at deponeringen derfor ikke i sig selv var skattepligtig.

Landsretten fandt ligesom byretten T skyldig i grov skattesvig. Skatteunddragelsen udgjorde 1.525.802 kr.

Ved byretten blev T idømt fængsel i 1 år, hvoraf ½ år blev gjort betinget.

Landsretten fandt straffens længde passende, men fandt ikke grundlag for at gøre nogen del betinget.

Tillægsbøde på 1.500.000 blev stadfæstet.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. skattekontrolloven § 13, stk. 1, nr. 1.

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Knud Ole Ravn Meden, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Gunst Andersen, Birte Lynæs og Henrik Gam med domsmænd

----------

Byrettens dom af 6. november 2007 (SS 1-9993/2007

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den &. maj 2007.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, nr. 1

ved for indkomståret 2003 med forsæt til skatteunddragelse i sin selvangivelse at have afgivet urigtige oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelse idet han undlod at oplyse om en indtægt på 2.900.000 kr., som han modtog fra selskabet G1 Ltd., som han indsatte på en konto i F1 Bank & Trust (Bahamas) Ltd., Zürich, Schweiz, tilhørende selskabet H1 Ltd., som var et af ham oprettet og ejet selskab, hvorved staten blev unddraget skatter på i alt 1.525.802 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf samt tillægsbøde.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er under hovedforhandlingen afgivet følgende forklaringer

Tiltalte forklarede, at han var ansat i virksomheden G2 A/S, og det var i den anledning, der blev overført 2.760.000 kr. til selskabet H1 Ltd. Han blev i foråret 2003 hidkaldt af SM for at hjælpe denne med at købe G2 A/S. Han havde tidligere arbejdet sammen med SM i G1 Ltd. Tiltalte var ved at afvikle G1 i Norden og havde derfor tid til som konsulent at hjælpe SM. I juni 2003 købte G1.1 Holding G2 A/S. G1.1 Holding ejes af G1, som ejedes af SM. Han blev stillet i udsigt, at han kunne blive ansat i G2 A/S. Han tiltrådte stillingen. Produktionen foregik i ..., Danmark og i ... i Tyskland. Størstedelen af produktionen var i ..., Tyskland, og det administrative hovedsæde var i ..., Tyskland. Virksomheden var registreret i ..., Danmark. Hans ansættelse fortsatte indtil september 2003, hvor 3 islændinge købte G1 A/S. Det var en betingelser for købet, at islændingene selv overtog ledelsen, og han forlod derfor selskabet. Ifølge hans ansættelseskontrakt hos G2 A/S havde han option på at overtage 3% af virksomhedens aktiekapital. Det var et forlangende fra køberne, som sælger accepterede, at han skulle give afkald herpå. Han fik senere tilbudt kompensation, idet G1 ville udbetale et beløb til et selskab, der blev stiftet af PJ og SM med henblik på, at pengene skulle overføres til selskabet. Tiltalte fik lov til at bestemme, at selskabet skulle hedde H1 Ltd. Han fik ikke at vide, hvornår pengene ville blive overført. Han fik først besked om overførslen, efter at den var sket.

Tiltalte forevistes bilag 3 og 4, hvoraf fremgår, at der den 3. oktober 2003 blev overført 2.900.360,00 kr. Tiltalte forklarede, at det var G1, der overførte beløbet. Han fik reelt kun overført 2.750.000,00 kr., idet 150.000,00 kr. blev tilbageført, jf. bilag 5, og det havde han ingen indflydelse på. H1 Ltd. var et selskab, som han kunne investere penge i. Men når pengene blev overført til hans private konto, skulle pengene beskattes. Han investerede ikke pengene. H1 Ltd. var registreret på Bahamas, og der blev indleveret selvangivelse og betalt afgifter der.

Tiltalte foreholdtes sin selvangivelse for 2003, bilag 8 a og h, og forklarede, at beløbet ikke er opgivet til skattevæsenet, fordi det ikke var udbetalt til ham fra H1 Ltd. Vedrørende udbetalinger fra H1 Ltd, jf. bilag 22, forklarede han, at der i 2003 og 2004 udelukkende er hævet penge til dækning af rejseomkostninger. I 2005 hævede han 440.000,00 kr. til sig selv privat, og de skulle selvangives i 2006. Efter at hans hjem var blevet ransaget, kontaktede han forsvareren, og efter samråd med forsvareren skrev han den 21. december 2005, jf. bilag 17 til skattevæsenet og opgav indtægten på 2.750.000,00 kr. Han var, efter at pengene var blevet overført til H1 Ltd. i 2003, blevet bekendt med, at beløbet var blevet overført.

Anklageren oplyste, at tiltaltes hjem blev ransaget den 6. december 2005.

Tiltalte foreholdtes sin forklaring til rapport, bilag 16. side 6, nederst. Tiltalte vedstod, at han dengang bestred at have fået overført 2,9 mill. kr., og at han dengang forklarede, at han intet kendte til selskabet H1 Ltd. Tiltalte forklarede, at efter beløbet var overført til H1 Ltd. var han i 2003 i Zürich, og vedtægterne for selskabet blev ændret således, at han ejede selskabet og alene kunne disponere over pengene. V2 var ansat i G2 A/S, og han fik også overført penge til et selskab i udlandet.

På spørgsmål fra forsvareren forklarede tiltalte, at han ikke ved, hvor meget islændingene betalte for G2 A/S. Det var SM, der bor i Norge og driver virksomhed der, men også har internationale kontakter, der foreslog, at penge skulle overføres til et selskab i udlandet.

Han var på et senere tidspunkt i en bank i Schweitz sammen med V2. Han havde fået at vide, at penge, der ligger i et selskab, først beskattes hos ham personligt, når han får pengene udbetalt. Pengene skulle indtil da beskattes i selskabet. Selskabsskatten er lavere på Bahamas end i Danmark, men det indgik ikke i hans overvejelse. Det var SM og PJ, der tilbød ham arrangementet. Han regnede med, at betalingen kom fra et selskab, der havde hjemsted i udlandet. Han fik ikke at vide, hvornår de 2,9 mill. kr. ville blive udbetalt, men fik efterfølgende meddelelse om, at beløbet var overført til H1 Ltd. Han sendte efter samråd fra sin forsvarer brevet til skattevæsenet den 21. december 2005 og beregnede det beløb, der skulle betales i skat. Beløbet blev betalt inden for en uge. Han hævede beløbet på H1, Ltd.s konto. De 440.000,00 kr., som han hævede i 2005, blev selvangivet derved. Tiltalte forevistes årsopgørelse for 2003, bilag 18 -1, og bekræftede, at restskat incl. renter i alt 1.754.286 kr. er betalt. Selskabet H1 Ltd. er afviklet.

Anklageren foreholdt tiltalte hans forklaring til rapport, bilag 20 side 4 øverst, vedrørende oprettelse af den konto, som pengene blev overført til. Tiltalte bekræftede, at det var således det foregik. De beløb. som han hævede i 2003 og 2004 til dækning af rejseomkostninger, blev overført fra H1 Ltd.'s konto til hans private kontor i Danmark.

V1 forklarede, at han er specialkonsulent i SKAT. SKAT foretog undersøgelse af skatteunddragelser i forbindelse med handel med selskaber og indgav anmeldelse til politiet. Tiltalte var blevet anvendt som rådgiver og garantistiller i forbindelse med handel med selskabet G2 A/S. Tiltalte blev ansat i G2 A/S. Da selskabet i september 2003 blev solgt til islændinge, blev der som kompensation for optioner til bl.a. tiltalte udbetalt et beløb til en udenlandsk konto. Den 6. december 2005 blev der foretaget ransagning hos tiltalte og 2 andre. Tiltalte benægtede da kendskab til overførsel af 2,9 mill. til H1 Ltd. Den 21. december 2005 selvangav tiltalte 2.750.000.00 kr. Vidnet har ikke set regnskab eller selvangivelse vedrørende H1 Ltd. Vidnet forevistes bilag 22 vedrørende udbetalinger fra H1 Ltd. og forklarede, at han ikke har set kontoudtog vedrørende disse udbetalinger. Der er beregnet skat af beløbet 2.750.000,00 kr., og det unddragne skattebeløb er 1.525.802,00 kr.

På spørgsmål fra forsvareren forklarede vidnet, at det var politiet, der besluttede, der skulle foretages ransagning hos tiltalte. Det var først efter ransagningen den 6. december 2005, at politiet kunne se, hvilke overførsler der var foretaget.

Tiltalte forklarede supplerende, at han stillede en garanti over for F2 Bank, før G1.1 Holding købte G2 A/S. Det var tiltalte personligt, der stillede garantien, der var på 1.000.000,00 kr., hvoraf 800.000,00 kr. blev indbetalt kontant. Da handelen var gennemført, fik han garantibeløbet tilbagebetalt, og garantien blev slettet. Det eneste honorar han fik, var at han fik dækket sine omkostninger i forbindelse med garantien.

Personlige oplysninger

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter tiltaltes forklaring lægges til grund, at H1 Ltd. blev stiftet af PJ og SM med henblik på, at det beløb, som tiltalte skulle have i kompensation for sine optioner i G2 A/S, skulle indsættes på en bankkonto, der tilhørte H1 Ltd. Det lægges endvidere efter tiltaltes forklaring til grund, at han bestemte, at selskabet skulle hedde H1 Ltd, at han fik besked, da pengene var overført til selskabets konto, og at han derefter i 2003 var i Zürich, hvor vedtægterne for selskabet blev ændret således, at han ejede selskabet og alene kunne disponere over pengene. Det lægges herefter til grund, at tiltalte vidste, at H1 Ltd. blev oprettet alene med det formål at være indehaver af en bankkonto, hvor tiltaltes kompensation for optionerne kune indsættes, og at tiltalte, der havde rådighed over beløbet, derfor ved at undlade at opgive indtægten på 2.750.000.00 kr. har gjort sig skyldig i forsætlig skatteunddragelse. Tiltalte anses derfor for skyldig i tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Retten har ved strafudmålingen vægt på størrelsen af det unddragne beløb.

6 måneder af fængselsstraffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 58, stk. 1, jf. § 56, stk. 2. Retten har herved lagt vægt på, at tiltalte i december 2005 har betalt det unddragne beløb med tillæg af renter, i alt 1.754.286,00 kr., samt oplysningerne om tiltaltes personlige forhold.

Tiltalte idømmes i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, en tillægsbøde på 1.500.000,00 kr., subsidiært fængsel i 60 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 1 år.

Fuldbyrdelsen af 6 måneder af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på betingelse af,

at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.500.000,00 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 10.000,00 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Knud Meden.

-----------

Østre Landsrets dom af 27. februar 2009, 4. afdeling S-3397-07

Byrettens dom af 6. november 2007 (SS 1-9993/2007) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse af straffen.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Forklaringer

Der er i landsretten angivet supplerende forklaring af

tiltalte, der har forklaret i det væsentlige som i byretten i forbindelse med den indankede dom. Den tidligere forklaring i forbindelse med dommen af 11. oktober 2006 er afgivet, fordi han skulle have sagen fremmet som en tilståelsessag. For landsretten har tiltalte ændret forklaring, idet han har udtalt, at de 2.9 millioner skal betragtes som en deponering til sikkerhed for fremtidigt arbejde, som tiltalte skulle udføre for H1 Ltd. Deponeringen skulle derfor ikke i sig selv være skattepligtig.

Endvidere er der for landsretten afgivet forklaring af vidnet V2.

Vidnet, V2, har forklaret i det væsentlige som i forbindelse med sin egen sag, der blev afsluttet ved dom den 25. januar 2008. Efter at selskabet var blevet solgt, skulle han fortsætte i selskabet. Han fik i den forbindelse et beløb på 900.000 kr. og drog til Schweiz med pengene. Vidnet gik ud fra, at T også skulle ned at åbne en konto i Schweiz. Når han skulle hæve pengene, gav han ordre til overførslen fra den schweiziske bank via F2 Bank i Danmark.

Den i byretten af vidnet V1 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig i samme omfang som for byretten.

Straffens størrelse findes passende. Der findes ikke grundlag i tiltaltes personlige forhold eller i omstændighederne omkring sagens førelse for at gøre straffen betinget.

Landsretten ændrer derfor dommen, således at straffen gøres ubetinget.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at han straffes med fængsel i 1 år. I øvrigt stadfæstes dommens bødebestemmelse.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.