Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Sep 2009 10:31
SKM-nummer
SKM2009.581.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-095040
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Levering mod vederlag, økonomisk virksomhed, arrangementer
Resumé

Skatterådet afgjorde, at to årligt tilbagevendende arrangementer som spørger, sammen med en række øvrige deltagende uddannelsesinstitutioner arrangerer og deltager i, falder udenfor momslovens anvendelsesområde, da der ikke er tale om levering af varer eller ydelser mod vederlag.

Reference(r)
Momsloven § 3
Momsloven § 4
Henvisning
Momsvejledningen 2009-2 C.1.4

Spørgsmål

Kan to koncert- og teaterarrangementer, som er årlige tilbagevendende begivenheder og udgør en integreret del af undervisningen hos spørger og de øvrige deltagende skoler, fritages for moms?

Svar

Se begrundelsen

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger, der er en uddannelsesinstitution, afholder hvert år sammen med 23 deltagende skoler og institutioner 2 arrangementer form af koncert og teater. Repræsentanter for de enkelte skoler deltager i møder og udvalg, hvor alle opgaver i forbindelse med arrangementerne gennemgås, fordeles og koordineres. Hver enkelt skole har en række ansvarsområder.

Der er tale om et fælles arrangement, hvor elever, lærere og gæster fra de 24 uddannelsesinstitutioner samles omkring gennemførelsen af disse kulturaktiviteter, der er et vigtigt led i institutionernes undervisning.

Koncerten er en stor klassisk koncert, hvor eleverne ud over at deltage i opførelsen af et enkelt nummer og tilrettelæggelsen af koncerten, kan opleve klassisk musik af højeste kvalitet udført af professionelle kunstnere.

Aktiviteterne omkring koncerten er et pædagogisk projekt, hvor eleverne deltager og forbereder sig på mange måder.

Eleverne lærer om musikken, kunstnerne og komponisterne, og de udsmykker koncertsalen med forskellige kunstværker. De tager også del i de praktiske forberedelser lige fra madlavning til opstilling af stole og borde. En stor del af eleverne deltager i koret, som er et fast indslag på koncerten.

Til teaterarrangementet opføres teaterstykker af elever og lærere. Forinden er teaterstykkerne kvalificeret og udvalgt ved en række lokale mindre udtagelseskonkurrencer. Sommerteateret er finaledagen, hvor alle mødes og ser de bedste 7 teaterstykker. Det er meget lærerigt for eleverne at deltage i opførelsen af et teaterstykke. Eleverne diskuterer stykkets indhold og budskab, og de lærer at udtrykke sig over for publikum, og de lærer at samarbejde om et fælles mål.

Arrangementerne er lukkede, og der deltager først og fremmest elever og lærere på skolerne og inviterede gæster. Gæsterne vil typisk være forældre, bedsteforældre, søskende til eleverne, repræsentanter for kommunerne, skolernes bestyrelsesmedlemmer, skolekredsmedlemmer etc. Gæsterne betaler ikke for at deltage.

De udgifter, der er forbundet med arrangementerne, fordeles efter fradrag af et tilskud fra en selvejende institution mellem de deltagende skoler efter det antal pladser, som de enkelte skoler anvender til elever, lærere, forældre og skolens øvrige gæster.

Tilskuddet fra den selvejende institution var i 2009 på 245.000 kr.

Koncertens samlede budget er sammensat således:

Kunstnerhonorarer, transport og andre udgifter vedr. kunstnerne                   kr.   668.816,00
Forberedelser samt sceneindretning, inklusiv lys og lyd                                 kr.   312.000,00
Det praktiske arrangement inkl. Halleje                                                      kr.   337.000,00
Mad, diverse udgifter inkl. revision og administration                                    kr.   260.000,00
Uforudsete udgifter                                                                               kr.     20.000,00
I alt                                                                                                   kr. 1.597.816,00

Undervisningen på skolerne er forud for arrangementerne tilrettelagt således, at den i betydeligt omfang lægger op til elevernes engagement og deltagelse.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3 er skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig faglig undervisning samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil fritaget for afgift.

Bestemmelsen findes i momssystemdirektivet, direktiv 2006/112/EF artikel 132, stk. 1, litra i og j.

Af EF-domstolens dom i sagen C-445/05 fremgår, at begrebet skole- og universitetsundervisning i disse bestemmelser ikke er begrænset til undervisning, der leder til eksaminer til opnåelse af en kvalifikation eller undervisning for at opnå en uddannelse til at udøve et erhverv. Begrebet omfatter imidlertid også aktiviteter, hvor undervisning gives i skoler eller på universiteter for at sikre elevernes eller de studerendes almene kundskaber eller evner forudsat, at disse ikke er af ren rekreativ karakter.

Der er i retspraksis truffet adskillige afgørelser om rækkevidden af begrebet skoleundervisning sammenholdt med socialforsorg. Der henvises i den forbindelse til SKM2002.393.VLR (SKM2003.299.HR), hvor Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets dom om, at det væsentligste element for en række unge med særlig behov for støtte var undervisningen, hvorfor den samlede aktivitet blev anset for omfattet af § 13, stk. 1, nr. 3. Tilsvarende er afgørelsen i SKM2003.279.VLR, hvor socialt anbragte unge med særlige behov for støtte også blev anset for omfattet af fritagelsesbestemmelsen i nr. 3.

I kendelsen SKM2006.355.LSR har Landsskatteretten fastslået, at en institution, der drev et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge, der leverede både social forsorg og bistand samt skoleundervisning, blev anset for omfattet af undtagelsesbestemmelsen i stk. 3.

Også varer og ydelser med nær tilknytning til den momsfritagne undervisning er momsfritaget. Der kan herom henvises til Vestre Landsrets dom i SKM2002.88.VLR, hvor rådgivning i forbindelse med møblering af en skole ansås som levering af en ydelse med nær tilknytning til skoleundervisning.

SKATs indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at arrangementerne ikke er momspligtige.

Spørger har oplyst, at de deltagende skoler betaler for et antal pladser ved arrangementerne, og at betalingerne dækker alle udgifter forbundet med elevernes deltagelse i arrangementerne efter fradrag af et tilskud fra en selvejende institution.

Det der ønskes afklaret, er således, hvorvidt der skal afregnes moms af betalingerne fra de deltagende skoler og af tilskuddet.

Lovgrundlaget:

Efter momslovens § 3, stk. 1, er afgiftspligtige personer juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Efter momslovens § 4, stk. 1, skal der betales moms af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Praksis:

I SKM2003.52.LSR fandt Landsskatteretten, at en banks afholdelse af en jubilæumsfest for aktionærerne ikke kunne medføre, at banken kunne anses for at drive økonomisk virksomhed som omhandlet i momslovens § 3 ved afsætning af hotel- og restaurationsydelser. Deltagelsen i arrangementet var betinget af, at deltagerne skulle købe en billet. Retten fandt, at bankens afholdelse af festen måtte anses for at være sket som et led i bankens almindelige bankvirksomhed, og dermed ikke kunne anses som en særskilt herfra selvstændig aktivitet.

Begrundelse:

Der skal betales moms af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Momspligten forudsætter således, at der er leveret en vare eller ydelse, og at der herfor er ydet et vederlag.

Momspligten forudsætter endvidere, at der er tale om økonomisk virksomhed.

Økonomisk virksomhed omfatter alle former for virksomhed som producent, handlende eller leverandør af ydelser samt virksomhed indenfor liberale erhverv og dermed sidestillede erhverv, uanset formålet med eller resultatet af virksomheden.

I den foreliggende sag, er spørger sammen med 23 andre skoler fælles om at arrangere og afholde koncert og teater.

For de enkelte skoler er der en række omkostninger forbundet med at lade egne elever deltage i arrangementerne. Omkostningerne vedrører blandt andet udgifter til materialer til brug for elevernes udsmykning af lokalet, udgifter til leje af lokalet, udgifter til transport af eleverne til arrangementerne samt forplejning af eleverne etc.

De enkelte skoler afholder selv de udgifter, der er forbundet med egne elevers deltagelse i arrangementerne, med fradrag af tilskuddet fra den selvejende institution.

For den enkelte skole er det en del af den samlede undervisning, at lade elever deltage i arrangementet, og der opkræves ikke yderligere undervisningsgebyr fra eleverne, for at lade dem deltage i arrangementerne. Skolen betaler omkostningerne for eleverne på samme måde, som der i øvrigt betales for undervisningsmidler, der benyttes ved undervisningen på skolerne.

SKAT finder ikke, at der er tale om levering af varer eller ydelser mod vederlag, ligesom der ikke er tale om økonomisk virksomhed, hvorfor arrangementerne falder udenfor momslovens anvendelsesområde.

SKAT har navnlig lagt vægt på, at alle skoler deltager på lige fod som medarrangør, at der ikke opkræves entré i forbindelse med afholdelse af arrangementerne, der ikke giver noget overskud, samt at de enkelte skoler alene afholder omkostninger forbundet med egne elevers arbejde med udsmykning, andel af faste udgifter, samt udgifter til transport og forplejning af egne elever mv., med fradrag af tilskuddet fra den selvejende institution.

Da arrangementerne falder udenfor momslovens anvendelsesområde, skal der ikke betales moms af betalingen fra de deltagende skoler eller af tilskuddet.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.